Skip to main content

Full text of "The Gaelic bards : from 1715 to 1765"

See other formats


Gaelic Bards FROM 17 15 TO 1765. THE REV. A. MACLEAN SINCLAIR. 
(Efjavlottrtoton, ?p.la.E. 
Haszard & Moore, 162 Queen Square. A Gaelic Bards 

FROM I715 TO T765. THE REV. A. MACLEAN SINCLAIR. 
dtarlottetoton, ip.lE. C. 

Haszard S: Moore, 168 Queen Square. 

1892 >e- A" 9 ' PREFACE. 

I published Clarsach na Coille in 1 88 1, the 
Glenhard Collection, in three parts, in 1888-89-90, 
and the Gaelic Bards from 1411 to lyi^ in 1890. 

The present work, the Gaelic Bards from 171 5 
to 1765, or from the Battle of Sheriffmuir to the 
beginning of the Ossianic Controversy, owes its 
existence to the patriotism and liberality of a few 
Scotsmen or men of Scottish origin in Prince 
Edward Island. The following persons have 
given 65.00 each towards defraying the expenses 
of publishing it : 

Hon. Charles Young, LL. D., Charlottetown. 

Hon. A. A. Macdonald, 

Malcolm Macleod, Esq. Q. C, 

James ISIacleod, M. D., 

D. C. Macleod, Esq., 

H. C. Macdonald, Esq.,M.P.P., 

A. A. Maclean, Esq., 

J. D. Macleod, Esq., J. D. Macdonald, Esq., Charlottetown. 

Col. J. D. Irving, 

John Mackenzie, Esq., n 

Capt. Alex. Macleod, Orwell. 

Malcolm Macdonald, Esq., Georgetown, 

D. A, Mackinnon, Esq., n 

Hon. Angus Macmillan, M. P. P., Summerside, 

Neil Mackelvie, Esq., n 

James Hunter, Esq., Alberton 

Hon. John Maclean, M. P. P., Souris. 

To the sum given by the above mentioned 
persons, $90.00 in all, the Caledonian Club of 
Charlottetown, acting as men connected with such 
a society might be expected to act, have kindly 
added $20.00, thus making the total amount 
$110.00. 

It is only fair that I should state that the plan 
of raising the money obtained originated with Mr. 
Malcolm Macleod of Charlottetown, and that it 
was also carried into effect by him. Mr. Macleod, 
who is a prominent lawyer, is a gentleman of fine 
literary culture and takes a deep and becoming 
interest in the history, traditions, legends, and 
poetry of our Highland forefathers. 

Personally I feel deeply obliged to all who 
have contributed towards the publication of this 
work, and contributed, as I understand, gladly and without any hesitation ; and I am confident 
that all who will derive any pleasure or profit 
from looking over it will also feel thankful to 
them. It is a good thing for a man to open his 
mouth, after a hearty dinner, and talk about the 
poetic genius and martial achievements of our 
ancestors ; but it is a much better thing, and a far 
nobler thing, for a man to open his purse and give 
a few dollars towards preserving the compositions 
of the old Scottish Bards and Seanachis. 

A. Maclean Sinclair. 
Belfast, P. E. I. 

May 3rd, 1892. AN CLAR-INNSE. 1645 TO I 71 5. 

TAOBH-DUILLEIG 

1. Forsair Choir'-an-t-Sith 108 

2. Anndra J\Iac-an-Easbig i 

3. Doiinachadh nam Pios 8 

4. Iain Mac Dhughill Mhic Lachinn 9 

I715 TO 1765. 

5. Iain Dubh Mac Iain ^Ihic Ailain 10 

6. Niall Mac-Mhuirich 22 

7. Coinneach Mac-Rath 27 

8. Tormaid Ban Mac-Leoid 31 

9. Am Piobaire Dall 38 

10. Ruari Rreac IMac Dhonnachidh Bhain 42 

11. Am Bard Mac-Mhathain 46 

12. Domhnall Mac-Gilleain 50 

13. Mr Iain Mac-Gilleain 54 

14. Fear Chrannaird 68 

15. Mr Domhnall JNIac-Leoid 72 

16. Domhnall Mac-an-t-Saoir 75 

17. An Aig'eannach 76 

18. Mairearad Nigh'n Lachinn 84 

19. Iain Peutan no 

20. Domhnall Ban Bard 112 

21. An Ceistear Crubach 119 

22. Sachari Mac-Amhlaidh 121 

23. Alasdir Mac Mhaighstir Alasdir 12s 

24. Lachinn Ogai 133 

25. Mr Iain Mor Mac-Dhughill 138 

26. Calum a Ghlinne 142 

27. Fear Atadail 146 

28. Mr Iain Mac-Gillemhoire 148 

29. Mari Nic-Phail 150 

30. Mr Alasdir Mac-Pharlain 152 31. Fear Airdnabidhe 153 

32. Donnachadh Mor a Chlaidhibh 156 

33. An t-Aireach Muileach 159 

34. Bean a Bharra 169 

35. Rob Donn 162 

36. Iain Mac-Lachinn 167 

37. Alasdir Mac Aonghuis 168 

38. Nighean Mhic Aonghuis Oig 173 

39. Bean Achadh-Uaine 177 

40. Iain Ruadh Stiubhart 180 

41. Dughall Ruadh Camaran 184 

42. An Taillear Mac Alasdir 186 

43. Iain Mac Thearlich Oig 193 

44. Catriona Nic-Fhearghuis 198 

45. Domhnall Mac Raonuill 201 

46. Iain Mac-Codrum 203 

47. Ailain Buidhe 208 

48. Eachann Mac-Leoid 213 

49. Gilleasbig na Ciotaig 214 

50. Bean Iain Mhic Aonghuis 217 

51. Domhnall Mac-Gillenihoire 218 

52. Fear Strath-Mhathasidh 222 

53. Uilleam Mac-Coinnich 224 

54. Alasdir Mac-Coinnich 226 

55. Donnachadh Ban 228 

56. Mr Seumas Mac-Lagain 231 

57. Calum Mac-an-Fhleisdeir 242 

58. Baintighearna Ghuiseachain 249 

59. Anna Chaimbal 251 

60. Iain Mac-Mhurchidh ^ 254 ANNDRA MAC-AN-EASBIG 

/7^ ISHOP Hector Maclean was born in 1605. 

^\\\ He graduated at the University of Glasgow 
^*^* in 1628. He was for a long time minister 

— "' of Morvern. He became minister of East- 
wood in 1679. He was appointed Bishop of 
Argyll, June 29th, 1680. He died in 1687. He 
belonged to the Lochbuie branch of the Macleans. 
He was probably a son of Mr. Angus Maclean, 
first minister of Morvern. He was married to 
Jean, daughter of Mr. Thomas Boyd, minister of 
Eaglesham, eldest son of Andrew Boyd, Bishop of 
Argyll. He had four sons, Andrew, Angus, 
Alexander, and John. He had two daughters. 
Janet, the elder, was married to Lachlan Og, 
seventh son of Lachlan Maclean of Ardgour. 
The younger was married to William Campbell of 
Wester Kames. Angus, the second son of Bishop 
Hector, graduated at the University of Glasgow in 
1661, and became minister of Kilfinchan in 1666. 
Alexander, the third son, is known in history as 
Sir Alexander Maclean of Otter. He fought at 
the battle of Killiecrankie. He entered the 
French Service some time afterwards, and was a 
Lieutenant-Colonel. He died at Aix-la-Chapelle. 
John, the fourth son of Bishop Hector, was a 
Lieutenant in the Earl of Portmore's regiment of 
Foot. He was killed at Kaizerswerth, probably 
in 1702. Bishop Hector's widow died in 1704. 

Andrew, Bishop Hector's eldest son, Anndra 
Mac-an-Easbig, was born about the year 1635. 
He was a Captain in the army. He resided at 
Knock in Morvern. Owing to the depredations 
of the Camerons he had to sell Knock and leave 
Morvern. He seems to have spent his latter days 
in Mull. He married Florence, daughter of 
Charles Maclean of Ardnacross, Tearlach Mac 
Ailain, and had one son by her, Sir Angus, a Major in the Spanish army. Sir Angus had a son 
named Andrew, who died without issue in 1780. 
Captain Andrew was an excellent poet. The year 
of his death is not known. ORAN 
Do Bharhara nighean an Easing Ftilarton. 

LE ANNDRA MAC-AN-EASBIG. 

Gun dug mi gaol nach failinneach 
Do ribhinn nan cuach fainneagach ; 
Gur boidheach, dualach, arbhuidh iad 
Mar aiteal dearrsadh theud. 

A ghruaidh a chruthich nadar dh'i 

'S tuis ratha 's ragha dealbha sin, 

'S gach buaidh oirr' mar a b' f hearr a bh' air 

Diana a chaidh eug. 

Gur maiseach, min-gheal, tabhachdach, 
Gur cuimir, direach, dachail i, 
Le aigneadh seimh, neo-ardanach, 
Gur f hailinn 'tha fo 'n ghrein. 

Is sugach an am manrain i 

'S i cuirtail mar a's abhist dh'i, 
Is math thig faite gaire dh'i 
Bho chlaragibh a beil. 

Gur mills' a pog na mealannan, 
'Si 's cinntich' gloir gun amaideachd ; 
Bheir brigh a beoil 's a h-analach 
Neach anacrach bho *n eug. 

Air uchd nach crion r'a thaisbeanadh 
Tha an da chich a's tlachdmhoire ; 
Bhuin i gach cridh le 'taitneasibh 
Fo ghlasibh aice fein. Is caoin fo 'gun a seang chorpan, 
'S i 's maoile glun is calbannan ; 
Troigh chuimir bheag gun gharacalachd 
Nach saltir garbh air feur. 

Chaidh cliu na te s' a Albinn uainn, 
Aig glainead bheus 's aig leanabanachd ; 
Cha d'f han e ann sa Ghearmailte, 
Gun dol gu dearbh do 'n Ghreig. 

O, b' f hearr gur mis' a bhuadhicheadh 
Minfhail le 'n cuirteadh cruaidh shnaim ort; 
Cha b' f hear gun agh 'san uair sin mi, 
Nuair bhuannichinn thu-fein. 

Ach 's cruaidh an cas ma 's fuatharachd 
A gheibh mi 'n aite truacantachd ; 
Gum b' f hearr dhomh mur a buannich mi 
A bhi san uaigh a pein. 

Co 'chuala riamh no 'chunnic e, 
No 'f huair 'san nadar duine-sa, 
Gach uaisl' 'tha 'm Babi Fularton 
An cruinneachadh 'na ere ? 

Ge b' e do thoil-sa diultadh rium 
Cha n-onair dhomh bhi diubhaltach ; 
Mo shoridh gu Ian durachdach 
Do d' bhroilleach cubhridh fein. ORAN 

Le Anndra Mac-an-Easbig 'nuair a reic e an 
Cnoc Morairneach, a dh' f heum e f hagail a chionn 
's gun robh na Camaranich a goid a chuid cruidh 
is each, agus nach d' f hag iad ni aige. 

Bhuam-s' tha 'n raitinn 
Ri tuar m' f haillinn, 
'S buan dhomh amhghar, 
'S fiiar tha m' aite comhnidh. 'N drasd mar aisling 

A bha 'n cadal 

Tha na bh' aginn ; 

Gun d'tharladh fad' air falbh e. 

Maghan farsuinn 

'Bu shar ghasd aitreabh. 

Gun dion, gun f hasgath, 

Gun sparr, gun at, gun chomhla ; 

Gun cheol pioba, 

Gun ol fiona ; 

Cor an gniomha, 

'S leoir dhomh 'mhiad de dhorinn ; 

'Chuirt 'n do chleachd mi 

'N tus bhi 'faicinn 

Muirn is niacnis, 

Gun smuid deatach sheombar ; 

'N luchirt laghach 

'M bu dluth tathich, 

Cuirt Mhic-Gilleain, 

Cuis gun aighear dhomh-s' e ; 

'N t-aite 'm faighteadh 

Baigh is pailteas, 

'S gradh ga sgapadh, 

Gu narach, taitneach, ordail ; 

Gach ni 'b' aill leat, 

Dinneir aridh 

Gun sion dalach, 

'S bu chinnt do 'n daibhear comhdach. 

Am preas cubhridh 
'Bu deas cumhdach 
Gun chleas umbidh, 
Maiseach, ubhlach, boidheach ; Craobh an abhill 
Ga sior-sgathadh 
'Sios gun athadh 
Le fior chaitheamh foirneirt ; 

Fo mhein mheirleach 
Nach seimh ceirdean 
Gun daimh cairdis ; 
Saobhidh Dhatain 's Chora ; 

'Bha riamh bristeach 

Gun sion 'ghibhtean 

Ach ciall gliocis ; 

B'e 'n ceann-i-//?// do m' sheors' iad, 

'S e baigh Ailain 

Air gradh carid 

'S a bhas ealamh 

'Dh 'f hag fas ar fearann mor duinn. 

Nach beirt fhollais 

An staid shoilleir s' 

A ghrad thoinneamh 

'N ar ceart choinnimh oimne. 

Bhuain sinn fein i 
Le uaisle eifeachd, 
'S le cruas meine ; 
Bhuail i geur 's an t-sroin sinn. 

Ged tha ar fearann 
An drasd fo'r gearradh, 
Cha n-e bhur ceannas 
Bhuin dhinn le lannibh coir'e. 

Bu bhuan strith dhuinn 

Ri sluagh rioghachd ; 

Cha tuath chrion 

A f huair dhinn striochdadh comhla. 6 

Mur biodh ach uiread 
'Toirt dhinn le buillibh 
Cis ar muineil 
Sgriobht' am fuil ar fogradh. 

A Righ f hlathis 
Dhe d' shaor mhathas 
Sith-thaimh tabhir, 
Brigh ar n-achain deonich. 

On gheall Thu fein 

Gum biodh Tu 'd leigh 

A thoirt a pein 

A bhrathar f heumich bhronich. 

Thoir dhuinn f hathasd 

Mac-Gilleain 

'N aite 'n athar 

Mar cheannard rath 'san Dreallinn. Sparr, a joist, a beam. — At, atuinn, a rafter. — Daibhear, 
needy, destitute. — Saobhidh, a litter, a den. — Dreallinn, a 
name applied to the Island of Mull. MARBHRANN 

Do dh-Alasdir Mac-an-Easbig^ le Anndra 
bhrathair. 

'S bochd an sgeula so 'thanic, 
'S olc a chreuchdadh ar n-armuinn, 
Osna dheurach an drasd a rug oirnn. 
'S bochd, etc. 

'S trom mo cheum, gun fath gaire, 

'S trom neo-Eibhinn a tha mi, 

'S gur h-e cumha do bhais 'rinn mo leon. 'S bochd a chraidh thiv mi 'm chridhe, 
Sprochd do bhais th' air mo ruighinn, 
Spot nach slanich aon lighich' tha beo. 

Tha mo ghruaidhean air siaradh 

Agus m' oisnean air liathadh ; 

'S deacir dhomhsa 'nis strian chur ri m' fheoil. 

'S mi mar choltas Mhaol-ciarain, 

No mar Oisain ga t' iarridh ; 

'S gum bi mise ga t' iargainn ri m' bheo. 

'S mor m' anradh is m' allaban 

On a threig thu mi Alasdir, 

'Si so 'bhairlinn a chreanich mi 'm fheoil. 

Is nam faighinn learn m' inntinn 

Dheaninn soilleir ort innseadh, 

Nach robh 'd' chinneadh ri m' linn-sa na's mo. 

Fear cruaidh, curant, gun ghiorag, 

'N am na tuasaid nach tilleadh, 

'S tu buidhinn urrim gach spionnidh le seol. 

'Nuair a bhiodh tu 'sna blaribh 

'Bhi air thus 's e bu ghnaths leat, 

'Si do shuil nach biodh sgathach roimh ghleos 

'N am dhuit dol do 'n taigh-thairne, 

Bhiodh a chuideachd a b' f hearr leat, 

'S cha bu sgrubaire clair thu mu 'n bhord. 

Cha b' f hear fuath' thu no fabhir, 
'S tu gum fuasgleadh gach ceangal, 
'S tu bhi shuas ann an cathir a mhoid. 

Cha dean uisge na fairge, 

No maoidheadh na h-armailte, 

Mo mhuinntir-sa mharbhadh na's mo. 8 Ann an campa sin Ludhinn, 

Cha robh meang ann ad ghiulan, 

'S cha robh failinn an uirghioll do bheoil. 

Dh' f hag mi thu ann sa bhothaig, 
'S do chorp min-gheal air breothadh, 
Is gun sugh ann ad chnamhan, ach cos. DONNACHADH NAM PIOS. 

Duncan Macrae of Inverinate, known as Donn- 
achadh nam Pios, was born about the year 1635. 
He was chief of his clan. He was educated at 
the University of Edinburgh, He married Janet, 
daughter of Alexander Macleod, 5th of Raasay. 
He made a collection of Gaelic poetry between 
1688 and 1693. He was drowned some time 
after 1693, whilst attempting to cross the river 
Connag at Dorisduan. LAOIDH A RINNEADH AN AM 
MULAID. 

LE DONNACHADH NAM PIOS. 

A shaoghil, 's diombuan do mhuirn, 
Is mairg a ni turn nach f hiach ; 
Ged bhiomid an diugh ri ceol 
'S gearr bhiodh bron ga chur a sios. 

Chunnacas, cha n-f had o 'n uair, 
Cuirm is ceol is suairceas glan, 
'S an taobh staigh 'dh-f heasgar an cuairt 
Chunnacas leinn sluagh ri gal. 

'S mairg a ni bun as an t-saoghal 
Bhon is baogh'lach e gach uair ; 
'N ti 'bu mhiann leinn an diugh aginn 
Ann sa mhadinn thugadh bhuainn. THA TIC.HNN FOTHA.M EIRIGH. 

LE IAIN' MAC DHUGHILL MHIC LACHINX. 

I.UINNEAc;. 

Tha ^tigJììiìi fot/ia//i^ fotham, fothafu, 

Tha 'tiglinn fotha/ii, fotha/n, fotham, 

Tha 'tigh'iiii fot/ia>/i, fothai/i, fotha/n, 

Tha ^tigh''n)i fotham eiri'gh, 

Q, sucl an t-slainte churamach, 
Is olamid gu sunndach i. 
Deoch-slaint' an Ailain Mhuideartich ; 
Mu dhurachd dhuit gun eirich. 

Is ged a bhiodh tu fada bhuam, 
(iun eireadhd sunnd is aigneadh orm 
'N uair 'chluinninn sgeul a b' aite learn 
Air gaisgeach nan gniomh euchdach. 

Is iomad maighdean bharrasach, 

Da 'm math da 'n dig an earrasaid, 

'S gach ait 'an d' f huaradh sealladh dhiot, 

(ill dealasach an deidh ort. 

Tha cuid "san F'hraing 's 'san Eadailt diu, 

Tha pairt an Eilain Bheagrim diu, 

Is chan f hell latha teagisg 

Nach bi 'n Cille-Pheadir trend diu. 

'Xuair 'chruinnicheadh am bannal ud 
'S breid caol an caradh crannaig orr", 
Bhiodh fallus air am malaidhnean 
A danns" air urlar deile. 

Xuair "chiaradh air an f heasgar 

(ium Im bhcadarach do f hleasgichean ; Bhiodh pioban mor gan spreigeadh 
Agus feadanan gan gleusadh. 

Gur sgiobair ri la gaillinn thu 
A sheoladh cuan nam marannan, 
"S a bheireadh long gu calachan 
Le spionnadh ghlac do threun f hear. 

Is sgeul beag eil' a dhearbhadh leaf, 
Gur sealgair sithne 'n garbhlich thu, 
Le d' chuilbheir caol nach dearmadach, 
Air dearg ghreigh nan ceann eutrom. 

B'e sud an leoghann aigeantach 
'Xuair 'nochdadh tu do bhaidealan, 
Lamh-dhearg is long is bradan, 
Is a lasadh meannm' a' t' eudann. Allan Macdonald of Moydart, was born about 
1670. He was killed at the Battle of Sherift- 
muir, on Sunday, November 13th, 1715. IAIN DUBH MAC IAIN MHIC AILAIN. 

John Macdonald, commonly called Iain Dubh 
Mac Iain Mhic Ailain, belonged to the Clanranald 
branch of the Macdonalds. He was born about 
the year 1665. He received a good education. 
He belonged to the Roman Catholic Church. He 
resided at Gruilean in the Island of Eigg, and was 
in comfortable circumstances. The year of his 
death is not known. 10 

ORA\ XAW riXEA€HA\ <;AIUHfr:ALA€H. 

LE lAIX DUBH MAC IAIN MHIU AILAIX, 

'S i SO 'ii aimsir 'san dearbhar 

An targairneachd dhuinii; 

'Nuair 'dh' eireas gach treun laoch 

'Nan eideadh glan, ur, 

'S bras meanmnach fir Alba 

Fo 'n armibli air thus; 

Le run feirg' agus gairge 

(hi seirbhais a chruin. 

Theid maithibh na Galltachd 

<ile shanntach 'sa chuis; 

(xur lionmhor each slang-iuhear 

A dhannsas le sunnd. 

Bidh Sasunnich caillte 

Gun taing dhaibh ga 'chionn; 

Bidh na Frangich 'nan cani[)ibii 

(xle theann air an cul. 

'Nuair 'dh' eireas Clann-Donihnill, 
Na leoghinn 'tha garg, 
'Nam beo bheithir mhor-leathunn, 
Clionnspunnach, gharbh, 
Luchd seasamh na corach 
D'an ordagh lamh-dhearg, 
Mo dhoigh, gum bu ghorach 
Dhaibh toiseachadh oirbh. 

Thig Rothich is Rosich 

Glc dheonach 'nar ceann, 

Barrich an treas seorsa 

'Tha 'n comlinidli 'measg Ghall. 

Clann-Donnachidh clia bhreug so II 

(ìuii eireadh 's gach am; 
Mar sin is Claiiii-Reubhair 
Nach eistl ach bhi aunt'. 

€iann-an-Ab' aii seorsa 
Theid boidheach fo 'n tiiall, 
'S glan coinhdach a chomlilain, 
Liichd leonadh nam tiadh, 
lad fein is Clann-Phaiiain, 
Dream ardanach, dian; 
'S gum b' abhist 'd ar n-aireamh 
*Bhi 'm fabhar Shiol-Chuinn. 

Xa Le(xlich, am por glan, 
Cha b' fholach 'nan siol; 
PreaDiriogliail gun fhotus 
Nan gorsaid 's nan sgiath. 
<jur neartmhor ro eolach 
Bliur n-t>igfliir 's bhur liath; 
'S e n cruadal bhur dualehas, 
"S e 'dh' fliuasgil oirbh riamh. 

Olann-Fhiongliain o'n Chreithich, 
Fir ghle ghlan gun smur, 
Luohd nan cuilbheirean gleusda, 
'N am feuma cha diult. 
Tliig Niallich thar saile 
Air bharcibh nan sugh, 
Le 'n cabhlach luath, lan-mhor, 
O bhaghan nan tur. 

Olann-Ghilleoin o'n Dreallinn 
Theid sanntach 'san ruaig; 
Dream a chlosadh ainneart, 
Gun taing 'choisinn buaidh; 
Dream rioghail do.chiosniclit^ 12 

Nacli striochdadh do'ii t.-sluagh; 
'8 iomiad milidh deas, direach, 
'Blieir innfcinn dhuibh 'siias, 

<Tur guineach iia Dui))hiiich 
'N am rusgadh nan lann; 
Bidh cnuachdan gan spuacadli 
Le cruadal nach gann; 
Dream nasal, ro uaibhreach, 
8 tha dual dibh 'san Fhraing; 
< ) Dhianuad do sliiolaich 
Por lionmhor nach fann. 

Na Stiubhartich ur-ghlan, 

Xa fiurain gun ghiamh ; 

Fir shunndach nan luth-chleas 

Nach tionndaidh le tiamh, 

Nach gabh curam roimh mhuiseag, 

Cha b' fhiu leo 'bhi crion; 

Cha bu shugradh do Dhubh-Ghallibh 

Cuis a thoirt dibh. 

Gur lionmhor lamh theoina 
Th' aig Eoghan Loch-iall; 
Fir cholganta, bhorganta, 
'S oirdheirce gniomh; 
Mar thuilbheum air chorr-ghleus, 
'S air chonfhadh ro dhian; 
'S e mo dhuil-sa 'n am rusgadh 
Nach diult sibh dol 'sios. 

Clann-Mhuirich cha soradli 

A chomhspairn ud ial; 

Dream fhuilteach, gun mhorcliuis, 

D'an coir a bhi fial; 

(xur gaisgail, fior sheolta, 13 

Bliur iiior thional chiad; 
JSTi sibh spoltadh is feolach, 
A stroiccadh gu dian. 

Tha Graniitich mar b'abhist 
Mu bhraigh' uisge Spe; 
Fir laidir, ro dhaichail, 
'Theid dan ami san streup; 
Nach iaiT cairdeas no fabhar 
Air namhid fo'n ghrein; 
'S i 'n lamhach a dh' fhagas 
Fuil bhlath air an fheur. 

Tha Frisealich ainmail 

Aig seanachibh nan crioch; 

Fir gharbha, ro chalma, 

Am fearg cha bu shith. 

Tha Catanich foirmail, 

'S i 'n armachd am miann; 

An Cath Ghairbhaich le 'r n-armihh 

Gun d' dhearbh sibh bhnr gniomh. 

Clann-Choinnich o thuath dhuhin 

Luchh })huannachd gach cis' ; 

Gur fuasgailteach, luath-lamliach, 

Bhur n-uaislean 'san strith; 

Gur lionmhor bhur tuath-cheatliirn" 

Le 'm buailtibh de ni; 

'S thig sluagh dumhail gun chunntas 

A duthich Mhic-Aoidh. 

Thig Gordanich 's Greumich, 
Grad ghleusd' as gach tir; 
An cogadh Righ Tearlach 
Gum b' fheumail dha sibh. 
Thig Griogarich gu h-eudmhor, 14 

Ì3reain speisail nam pios:; 
Air learn gum b' i 'n eucoir 
Nuair 'dli' eigheadh sibh 'sios, 

Siosalich nam geur lann 
Theid treun air chul arm^ 
An Albinn 's an Eirinn 
B' e 'm beus a Ijhi garg. 
An am dol a bhualadh 
B" e 'n cruadal ur calg; 
Bii ghuineach ur beuman 
Nuair 'dh' eireadh ur fearg 

"Nis un chuimhnich mi m' iomrall, 
'8 fath ionndrichinn iad, 
Fir chunblialach, chuimte 
Ni cuimse le 'n laimh, 
Nach dean iomluas mu aon-chuis 
"Chionn ionntis gu brath. 
<4ur muirneach ri 'n iomradh 
Olann-Fhionnlaidh Bhraigh'-Mhar, 

Ma bhios gach curidh treunmhor 

Le 'cheile 'san am, 

Air inntinn ghloir dhirich, 

Gun fhiaradh, gun cham, 

Ri aon fhear cho cinnteach, 

'8 iad titheach air geall, 

"Dh-aindeoin muiseag nan Dubh-Ohall 

Thig cuis thar an ccann. 

Targairneachd (jr tairgineachd, a pro- 
phecy. Folach, rank grass growing upon 
dung-hills. Clos, to hush, to quiet. 
Spuacadh, knocking on the head. Bhorr> 
ghant, grandly made, pompous. Tuil- 15 

bheum, a torrent. Corr-ghleus, good 
condition, high spirits. Confhadh, 

eagerness, fury. lal, a moment. A 
spoltadh, hacking, hewing down, slaying. 
Cunbhalach, constant, steady. lomluas, 
inconstancy. 'Chioiin ionntis, for the sake 
of wealth. Cam, deceit, fraud. Muiseag, 
a threatening. 

The poem was composed some time be- 
fore the battle of Sheriffmuir. It is a call 
to the various clans to rally under tlie 
Earl of Mar. 

According to a history of the Camp- 
bells, written in 1779, they are descendeil 
from Duibhne, whose son, Diarmad Mac 
Duibhne, lived in 943, A. D. Duibhne 
was the tenth in descent from Arthur, 
king of the Britons. Diarmad married 
Graine, a grand-daughter of Conn Ceud- 
chathach, by whom he had Duibhne 
Deudgheal, who had a son named Mal- 
colm. This Malcolm went to N<jrmandy, 
where he married the heiress of Beau- 
champ, a neice of William the Conqueror. 
He had three sons who were known as 
Campbells, from Campus Bellus, the 
Latin of Beauchamp. A descendant of 
one of these French Campbells came to 
Scotland and married Eva, the heiress of 
a Highland cheiftain who lived at Loch- 1() 

awe. This man was the progenitr>r of 
the Campbells of Argyleshire. It is evi- 
dent from the line, 'S tha dual dibh 'san 
Fhraing, that Iain Dubh Mac Iain Mhic 
Alain was well acquainted with this ab- 
surd legendary history, 

CUMHA CHLANX-DOMHNILL. 

LE IAIN DUBH MAC IAIN MHIC AILAIN. 

Gu bheil mulad air m' inntinn, 

Dli' fhalbh gach ti 'bheireadh aire dluunn; 

\S gur a fad o 'n la 'dh' inntrich 

xA.n sgriob sin ri teannadh oirnn. 

'S ann 'sa mhile is seachd ciad, 

Deich 's coig bliadhna de 'n annaladli, 

'Thuit craobh chosgair ar didinn 

'Bha gar dion e gach an-shocir. 

'JSTuair sin b' aigeantach, sunndach, 
Mear, muirneach, is arronta, 
Tighearn' urramach Mhuideirt 
A cur sunnd fo na fearibh ud. 
Bha de mhais' ann at urluinn 
Do gach suil 'gheibheadh sealladh ort. 
Is nach faighteadh o dhurachd 
Mi-run 'thoirt do 'n Ailain ud. 

Gum b' e sud an t-og treubhach 
A bha gleusd' air gach fearachas; 
'S deas a rachadh tu 't eideadh, 
'S bu gheur ann am barail thii. 
Cridhe farsuinn na feile 
Nach do leugh a bhi gangaideach; Feur an spiorid 'bii treiiie 
Lan speise gun aineolas. 

Ann sail t-sanihradh 'na dliticlh sin 
Dh' fhalbh Raonail 's chan fhanadli e: 
Dh' fhag e sinne "na dheidh 
<Tun fhear gleidht' ris an teannaniid. 
Aingil naobha Mhic Dhe 
Bhi mar sgeith dhuit ga t' anagladh; 
Is gum faicear dha fein sin 
(xini gleidli E na feai'inn dliuit. 

Ach ged fhuair sinn ar leonadh 

Hlia ar doclias a fuireach ruinn; 

Fheadh 's bu mhaiveann Sir Dondu all 

Bha treoir dhuinn 'san un-a .sin. 

C'ridlie calma mar leogliann 

'X n)bh morchuis le duineadas; 

'S e do chiir-sa fo 'n fhoid 

'Bhuaill an doni 'l^hrist ar muineil dìi-ih 

(red bha 'm hnille sin cruaidh 
Rinn t/ uaislean deagh chumail ris, 
On a bha do mhac suas dliaibh 
Gu f uasgladh gach cunnairt daibh ; 
Ach an nis tha 'n sgeul craiteach 
Mu'n ur ailleagan urramach. 
On a dhruid riut am bas 
Is tiis anraidh dha d' chumant e. 

Cha do chain sinn ar speiread 

*S Sir Seumas a feitheamh oirnn, 

Ga ar cumail ri cheile 

'S ar feum leis ga 'ghleidJieadh dhuinn. 

(lum b' e sud an tuir treun 

'San robh reim mar-ri faighidinn. 18 

'MeHsg nas niaireanii ad dlieidh 
Oait an leir dhuiiin do leithid-sa? 

"Nuair a blia tliu 'd dhuiii' og 

Bha thu comhraidhteach, suidhichte; 

Beul a labhradli gii foil thu, 

Am bosd cha robli 'n ceangal riut. 

Aigneadh soilleir gun gho 

Air mo dhoigh gum bu dligheach dhuit; 

Dh' aithnicliteadli riamh air do sheol-sa 

Gun steornadh tu tighearnas 

( Jirnne thanic an t-ar 
Is mor abhar ar gearain duinn ; 
An aon cliraobh 'bha gu h-ard 
Tha an sabh air a gearradh ujiinn. 
< rur h-e sguabadh an lair so 
A bhath tur an teallach oinui; 
Chain sinn uil' ar leann-tath 
Ri linn bas Mhic-'Ic-Alasdair 

'Dheagh fhir chridhe mo ghraidh-sa 

Bu bhlath ris gach carid thu; 

Bu mor t'fhuran ri daindi, 

'8 bhha thu laidir treun, ceannasaeh. 

Gum bu leagadh ri earrlaid 

An tus failinn 'bhi 'teannadh riut; 

Cha bu chobhartach raidh oimn 

Gu brath fheadh 's bu mhaireann thu. 

'S misde mise 's chan fheairrde 

"Bhi 'g aireamh na chailleadh orm; 

Dh' fhalbh mo shugradh 's mo mhanran 

On chaireadh 'san talamh sibh. 

Dh' fhalbh mo chruit 's mo cheolgaire 

Dh' fhalbh mo ghairdeachas onarach; 19 

Dh' flialh>h m airm agiis m' eideatlh. 
"S gacli sgeimli bh' air mo choliiinn-sa. 

'8 e ce^nn-fath mo ghrad lìatliidh 
An sgiala dubh dona so 
•Mi air fas am m.haol-ciaran, 
S nach iarr iad mo chonaltradh, 
(l-iit am laic mi ri m' leusibh 
Na theid ami an coimeas ruibh? 
'S biiileach glan 'thug na nialtan 
A ghrian le "cuid soluis uainn. 

Annaladh. an age or era. Arronta, b;)ld, 
Oraobh-chosgair, a laurel, a trophy, (xang- 
aideach, deceitful, false. Anagladh^ 
}>rotecting. Reim, power, authority. 
Steorn, to guide, to direct, to manage 
prudently. Leann-tath, cement. Earlaid, 
trust. Maol-ciaran, a forlorn person. 
Tuir, a lord, a pillar. 

Allan Muideartach, chief of the Clan- 
Ranald, was killed at Sheriffmuir in 1715. 
Ranald, his brother, succeeded him in the 
chiefship, but was under the necessity < >f 
seeking refuge in France for the part Ll- 
took in the rising of 1715. Ranald dieil 
in 1725. Sir Donald Macdonald of Sleat, 
Domhnall a Chogidh, died in 1718. ISir 
Donald, son and successoi of Domhnall a 
Chogidh, died in 1720. He was an ami- 
able and promising young man. He was 
succeeded by his uncle. Sir James, wh<. 20 

died in 1723. Alexander Macdonell, of 
Glengarry, Alasdair Dubh, died in 1724. 
It is evident that the lament was com- 
posed shortly after Glengarry's death. 

TROD \AM BAN Ei«EA€H. 

LE IAIN DUBH MAC IAIN MHIC AILAIN, 

Marbhaisg air na mnathanh-taighe 
Nach gleidheadh an anntlachd; 
Tha mo chluasan air fas bodhar 
Le gleodhar an cainnte. 
An nis bhon chaidh iad bho riaghailt 
Leigeam strian le 'n aimhleas; 
'S tairneamid gu aite diomhair 
Bho mhiothlachd an cainnte. 

'Nuair a thoisich iad ri turarich 

Gun iomradh air baindeachd, 

Thug iad a ghreis sin air umradh, 

'S b' e tulgadh an aimhleis. 

'S ann an sin 'bha 'n sgioba dura, 

Nach diultadh an aimhreit; 

Bha droch charadh air an curricean, 

'S na sturriceanan cam orr'. 

'S ann aca 'bha 'm fioram-farum, 
'Chithris-chaithris chainnte; 
Shaoileadh gach neach a dol seachad 
Gum bu chlach le gleann e. 
Bhon chaidh iad gu tiopadh-tapadh 
"Measg a phrasgain bhaintreach, 
Geolach air mnathan na tartrich, 
Le 'n cleachdinnean aingidh. 21 

Dh' ioiinsich iad 'blii beiirtha, sgHÌteacL, 

Lasanta le cointin, 

Gun aon te ri tabhirt snasidh, 

Ach 'sa bheirt cho coingeas. 

Caoin a thionndadh air ascaoin 

Cha do chleachd an dream ud; 

Mile marbhaisg air a bhaidean 

'Thug anntlachd air anntlachd. 

Cha robh crumach, cha robh cailleach, 

Cha robh bean ga seandachd, 

Cha robh bean uasal no cailin,, 

Bean-baile no baintreach, 

Nach dug am mach nam frimir-freaniir, 

Sud an eangach aingealt'; 

Fallus gach te air a mala 

'Bu bhallartach sealltinn. 

Nuair a sguir iad de na h-ingneaii 
Shin iad air na h-armibh, 
Tharruinn te dhiu cuigeall dhireach, 
'S tapan min-gheal marachuinii, 
Cheart cho caol ris an t-siodx, 
'S e gu liobhidh ball-chruinn, 
'N deidh a losgadh ann sa ghri().->icli 
Aig ro mhiad na stararich. 

Nuair a chunnic bean na ceirsle 

Lasair ann san abhra8, 

Chaidh 'diurn air bhuirbe 's air bhraise. 

Air chaise 's air chontrachd. 

'S mor gum b' fhearr do neach a seachnadh 

Na 'glacadh 'san am sin; 

Rug i air cuaille mor bata 

Is sgraig i 'sa cheann iad 

Rinn iad an sin seorsa siochaint, Striochd iad le cion anfhaidh; 
Bha 'n anail a sios s a nios 
Mar ghearraii giiionih' an Galla-chraiin, 
Is cha b' ionghnadh iad 'bhi sgith 
Nam foghiiadh miad na talmrich, 
S iomad cul a bh' air dhroch-cireadh 
Le ingnean nam bana-chrog. 

Turarich, a rattling noise. Baindeachd, 
modesty. Sturricean. an undress for a 
woman's head. Chithris-chaithris, hur- 
ly-burly, confusion, noise. Geolach, a 
bandage put around the arms and should- 
ers (3f the dead. Geolach air, death upon 
or death to. Cointin, a controversy. 
Beurtha, sharp. Eangach, a babler, a 
snare. Aingealta, malicious. Ballartach, 
turbulent. Tap or tapan, tow or wool 
wreathed on a distaff. Abhras, spinning, 
tlax or wool. Contrachd, imprecation, 
mischief. Sgraig, strike, hit one a blow. 
Talmrich or tailmrich, noise, bustle. 
Anfhadh, wind. Gall-chrann, a Lowland 
plough, which was different from the kind 
originally used in the Highlands. .MALL l»IA€-.iini IRI€H. 

The Mac-Mhuirichs were hereditary 
family-historians and bards to the Mac- 
donalds of Moydart. They were of Irish 
origin. Muireach Albannach, the founder 
of the family, settled in Scotland about 
the year 1200. He seems to have been 23 

an ecclesiastic. Several of his poems have 
been preserved by the Dean of Lismore. 
He was evidently a pious man. Lachinn 
Mor Mac-Mhuirich composed a battle ad- 
dress to the Macdonalds in 1411. Niall 
Mor, his son and successor, was the author 
of a satire on the bagpipe. Niall Mac- 
Mhuirich, Niall Mac Lachinn, nihic Neill, 
mhic Dhomhnill, mhic Lachinn, mhic 
Neill Mhoir, mhic Lachinn Mhoir, was 
the last Bard and Seanachidh of the 
family. He lived in South Uist, at a 
place known as Bail'-a-Bhaird. We do 
not know either the year of his birth or 
of his death. We may assume, however, 
with a fair degree of probability, that he 
was born about the year 1780. He com- 
posed the elegy on Ailain Muideartach jn 
1715. His son, Lachlan, was born in 
1741, He gave a large manuscript, con- 
taining Ossianic poems, to James Mac- 
pherson in 1760. He was a very old man 
at the time of his death. He could read 
and write Gaelic, and may have had some 
knowledge of Latin. 24 

:»f ASKMlì AXxV ÌÌO *IlìAC-:?S15IC-.AILì.l\. 
LE XIALL MAC-3IHUIEICH. 

Och a Mhoire, mo dhiuiidhl 

Thu bhi 'd shitieadh air t' uilinn 

An taigh mor IMliorair Druminn, 

Gun ar dail ri d' theachd tuiìleadh 

Le faiìte 's le furan 

'Dh-fhios na duthcha da 'ni biiinea,dh 

Do charid laiia Choig-iillinn; 

"S goirt le cennard fir Mliuile do dhiol. 

Dh' fhalbìi Dunihnall nan Domhnall 

Is an Raonall a b' oige 

'S Mac-Mliic-Alasdair Chnoideirt, 

Fear na misniche moire, 

'Dh-fheuch am beireadh iad beo ort. ^ 

Cha robh 'n sud dhaibh ach gorich; 

Fenm cha robh dhaibh nan torachd; 

'S ann a fliuair iad do chomhradh gun chli. 

Tvio clireach mhor mar a thachir! 

'S e chuir tur stad air m' aiteas 

T' fhuil mhoralach, reachdar, 

'Bhi air bocadh 'ad chraiceann 

Gun seol air a casgadh. 

Bu tu righ nam fear f eachda, 

A chum t' onair is t' fhacal, 

'S cha do thill thu le gealtachd an nios. 

Mo cheist ceannard Chlann-Raonill 
Aig am biodh na cinn-fheodhna, 
Na fir ur air dheagh fhaolum 
Xach iarradh de 'n t-saoghal 
Ach airm agus aodach; 25 

Le 'ii cuilbheiribh caola 
Sheasadh fad' air an aodunii; 
Riiii) iavd sud ach cha 'd fhar)d iad do dliioi 

Is iiior gair ban do cfiinnidh 
Oii a thoi.sich an iomirt; 
An sgeul 'fhiiair iad chuir tioni' orr\ 
T' fhuil chraobhach 'bhi sileadh 
S i a dortadh air mhire 
Troinih an lot linn am niilleadh. 
Ged tha Raonall "at ionad 
'S nior ar call ged a chinneadh an ligh. 

Is trom puthar na Inaidhe ; 

'S goirt 's gur cumhann a biialadh, 

'S nach do ruith i air t' iiachdar. 

'Nuair a dh' ionndrich iad bhuatk' thu. 

Thug do nihuinntir gair chruaidh asd\ 

Ach s e ordagh a fhuair iad 

'Ceum air aghart le cruadal, 

S a bhi 'lennUvil na ruaig" air a druini. 

'Dheagh mhic Dhomhnill mhic Iain. 
Cha robh leithid do thaige, 
Ann am Breatunn ri 'fhaighinn; 
Taigh mor fiughantach flathail, 
'M bii mhor sugradh le aighear; 
Bhiodh na h-uaislean ga thathich. 
Rinnedh cuims' air do chaitheamh 
Ann an toiseach an latha 'dol 'sios. 

'S iomad gruagach is breideach 
Eadar Uibhist is Sleite 
Chaidh am nnigha mu d' dheibhinn. 
Laigh smal air na speuribh, Agus siieachd air iia geiigil)h; 

(i)iuil euiilaith an t-sleibhe 

On la 'chual iad gun d' eug thii, 

A chinn uidhe nan ceud bii nihor pris. 

(Jliit ad bhaile mu fhea.sgar 
Sniuid nihor s oha b' e 'n greadan, 
Fir Lir' agus fleasgich 
'Losgadh fudir le beadradh, 
Cuirn is cupichean breaca, 
Piosan oir air an deiltreadb, 
'S cha ))' ann falamh a gheibht' iad, 
Acli gach deoch annt' 'bu neartnihoire 
brigh. 

'8 iomad clogad is targaiu 
Agus claidheabh cinn airgi^l 
Bhiodh niu 'r coiiniiinh air elachuini). 
Dhonilisa b' aithne do sheanachtis 
Oed a b' f liars uiini ri leanmliinn 
i^ an eachdridh na h-Aib;i. 
Raonili oig, dean Ijeirt ainniail 
()n bu dual dhuit <> d lenmhuinn mor 
ghniomh. 

01i;i bu lotliagan cliata 
'Gheibht' ad stabuill gam biathadli 
Ach eich chruidheacha, shriancli; 
'S bhiodh do mhialchoin air iallibh, 
'S iad a feitheamh ri liadhach 
Ann sua coireanibh riabhach. 
B' e nio chreach nach do liath thu 
Mun danic teachdair" ga t' iarridh o 'n 
Righ. 27 

COIXNEAl'II MAt-KATH. 

Kenneth Macrae was tacksman of Ai- 
clelve in Ross-sliire. He was born in 
1645. Althouo-h seventy years of age in 
1715, he joined the army under Mar, and 
took part in the battle of Sheriffmuir. 
He was full of zeal for the Jacobite cause. 

CEITSfiiJS IiaXEl^ XA H-ALSIA. 

LE COINNEAOH MAC-HATH. 

Tha Uilleam cliuiteach an diugh fo chas, 
Tha 'chridhe bruite, 's beagionghnadh dha, 
Bu ghlan arm oigridh on thog e 'n tos iad, 
'S gacli bratach bhoidheach a bhuineadli 
dha. 

'S ann a Cinntaile so dh'fhalbh na suinn, 
Cha robh an aicheadh fo bhratich Fhinn, 
Na fir bha daichail, 's iad sgaiteach, laidir, 
Gur e mo chradh-lot mar tharlaidh dhaibh. 

An latha 'dhirich sinn ris an aird, 

Bha fearg is fraochan air fir mo ghraidh, 

Is claidheabh dubailte 'ncrios gach diumh- 

lich, 
Is spainntich dhu-ghorm an glaic 'ur lamh. 

An uair a ghluaiseadh an sluagh a Peirt, 
Bha barail thruagh ann san uair ud ac', 28 

Gum biodlì Alb' is Eirinn, is Sasunn reidh 

dhaibli, 
"S a h-uile ceum dhiubli fo liheum nn 

ghlaic. 

Mo chreach-sa fudar is lualdlie ghlas 
A bhi 'ii ur suilean is sibh 'n 'ur teas; 
'X uair sheas na fiuranan cul ri cui ami, 
Bu bheag an cm am roiinii lucbd nan each. 

'Nuair 'thug mi suil air an trupa ghlas, 
Bha fir mo ruin-sa 'g an cur 'nan teas,. 
Mar gharradh aon-fhillt gun d' thilg a 

ghaoth iad, 
Aoh thar na slaodairè an salach as. 

Bha luchd nam balgan an sin 'nan oath, 
Nam briogsan cainbe 's nan casag glas. 
Bu mhor an sgrol iad 'gan cur 'an ordagh; 
'S e m' Braman mor a thug sinn am mach. 

Gun d' thuit an t. oganach ann san streup, 
An t-Iain o Chonchra 's bu mhor am beud, 
An curidh laidir le neart a ghairdein, 
A cur nan aghannan diugh gu feur. 

B' e sud Iain Chonchra a bha gun sgath, 
Be 'n duine marbhteach e ann sa bhlar, 
Ri sgoltadh cheann fhad 's a mhair a lann 

da, 
'S bha fir gun chainnt ann as deidh a 

laimh. 

Bha fear Uchdarire ann, 's bu righ air 
sluagh ; 29 

B'e sud am fior ghaisgeach fior-ghlan, 

cruaidh, 
B' e n' leoghann garg e a bha ro chalma, 
Air thus na h-armailte rompa suas. 

B'e sud am milidh bha ciniiteach, cruaidh^ 
On aitim rioghail 'bu ro-mhath snuagh. 
An teaghlach muirneach, 's fhad 'sgaoil an 

cliu as, 
Is cha be 'sgugaire thanic uath'. 

Blia mac Iain Oig ami, an comhlan gleusd' ; 
B'e sud an t-oganach foinnidh, treun, 
Le 'chlaidheabh cruadhach o neart a 

ghualinn, 
Gur h-iomadh gruag a chuir e gu feur. 

Bha 'n seobhag suairc ami, Fear Bhail-a- 

Chnoic, 
Am fiuran uasal, 's e laidir, bras, 
A gearradh luthan nan luath each cru<lii- 

ach, 
Bu mhillt' a shugradli, 's bu shearbh a 

ghreis. 

Clia bu iiugair e "dol air ghleus, 
Is cha bu chubair air chul na sgeitli ; 
Ach an diumhlach 'bha cridhail, sunndach, 
A dhearbh a dhurachd mun d' thuit e-fein. 

Och! a dhaoine, nach cruaidh an cas, 
Uilleam cliuiteach a dhol n an dail, 
Bha 'fhuil le 'ghruaidhean le siubhal 
luaidhe, 30 

8 bu cliulaidh-uanihais 'nuair bhuail e 
'gliraisg. 

Mur b'e a iuaithead 's a rinn iad olc, 

'8 gun d' rinn an luaidhe gu cruaidh do 

lot, 
Hhiodh claignean ciurrt' aig luchd bhriog- 

san duinte, 
Le lannibh du-ghonn 'bu nihath 'san trod, 

Nach b'e am fudar an liugair seolt', 
'Nuair thug e 'n crun dheth an tubh bu 

choir, 
Le 'dhreachdan diomhair a tigh'nn os 

n-iosal 
"S e rinn an diobhail a thanic oirnn. 

Nam biodh Clann-Domhnill air tigh'nn 

'nar pairt, 
Na fir mhora bu mhath 'san spairn, 
Bu reiteach Rosich is Rothich comhla, 
A tigh'nn 'nar comhail a dh'iarridh baigh. The four Johns were John Macrae, 
tacksman of Conchra; John Murchison, 
tacksman of Auchtertyre; John Macken- 
zie, son of the laird of Applecross, and John 
Mackenzie, of Hilton. They were officers 
under the Earl of Seaforth at Sheriffmuir, 
and were killed in that battle. The Uill- 
eam cliuiteach referred to is the Earl of 
Seaforth, Uilleam Dubh. 31 

TeSlfAII* BAX MAi-LKOID. 

Norman MacleocI, known as Tormaid 
Ban, was a native of Lochbroom, He 
was the author of several popular and 
highly poetical productions. He had two 
sons, Angus and one of whose name we 
are not certain. An.gus was born about 
1744, graduated at Aberdeen in 1764, 
appointed minister of the parish of 
Rogart in Sutherlandshire in 1774, and 
died in 1794. He was married and left 
five children. Tormaid's second son was 
also a clergyman, and professor of church 
history in the University of Glasgow. 
We have not seen any of Tormaid Ban's 
poems except Cabar-Feidh. Our author- 
ity for the statement that he composed 
other poems is the Rev. Thomas Ross, 
LL. D., in his article on Lochbroom in 
the statistical account of Scotland. Of 
course there could be no better authority. 
Tormaid Ban, like nearly all the otlier 
Highland poets, was a Jacobite. CABAR-FEfUH. 

LE TORMAID BAX MAC-LEOID. Deoch-slainte Chabir-feidh so 
Gur h-eibhinn 's gur h-aighearach; 32 

(ie fadn bho 'thir fein e, 

'Mhic Dhe, greas gu fhearann e. 

Mo chruchadh is mo cheusadh, 

Is m' eideadh nar mhealadh mi, 

Mur h-ait leam thu 'bhi g eirigh 

Le treun neart gach caride. 

(xur mis' chunnic sibh gu gunnach, 

Ealamh, ullamh, acfhuinneach; 

'Ruidh nan Rothach 's math ur gnothach, 

Thiig sibh sothadh madne dhaibh; 

Cha deach Catich air an tapadh, 

Dh" fhag an neart le eagal iad, 

Ri faicinn ceann an fheidh ort, 

"Nuair 'dh" eirich do chabar ort'. 

Be 'n t-amadan Fear Folais 

A thoisich ri cogadh ort; 

I^thich agus Rosich, 

Bu ghorach na bodich iad; 

Frisalich is Granndich, 

An campa cha stadadh iad; 

'S thug Foirbaisich 'nan deann-ruith 

Gu sean taigh Chuil-fhodir orr' 

Theich iad uile, cha do dh' fhuirich 

An treas duin' a bh' acasan; 

'N t-Iarla Catach ruith e dhachidh, 

Cha do las a dhagachan. 

Mac-Aoidh nan creach gun d' thar e as, 

'8 ann 'dh' eigh e' nt-each a b' aigeantich', 

Ri gabhail an ratreuta 

'Nuair 'dh-eirich do chabar ort. 

'S ann an sin 'bh' am fuathas 

Gan ruagadh thar bhealichean; 

An deas dhuinn is an tuath dhuinn, 

Gu luath 'ruith roinih d' cheann-eideadh; 

Mar sgaoth de dh-eoin nam fuar-bheann. 33 

Is gruaiui air am malaicheaii, 

A tearnadh bho na sleibhtean 

Gu reidhlean 's gu cladiclieaii. 

Dh' eigh iad port 's gun d fhuair iad coit, 

'S bu bheag an toirt mar thachir dhaibh: 

Ciod an droch rud 'rinn am brc^snach' 

Le 'n cuid mhosg nach freagradh dhaibh. 

'S iomad toirtear 'n chinneadh Rosach 

A bh' air flod thar chlaigeannan; 

'S ann ghabh iad an ratreuta 

'Nuair 'dh' eirich do chabar ort. 

Cha cheil mi-fhin mo dhurachd, 

'S e 'dhuisg as mo chadal mi; 

An Ti da 'n geill na duilean, 

'S da 'n umhlich a h-uile neach, 

Gun greas E thu gu d' dhuthich 

Gu h-uisail s gu h-urramach; 

Gur tu nach leigeadh cuis leis 

Na Dubh-Ghoill nach buineadh dhuinn, 

'S tu 'bheireadh glomhadh dha d' luchd- 

cothich, 
Gun fhios CO a throideadh riut. 
'M fine Rothach chuir thu fothad, 
Ge mor leo an ladarnas, 
Gan cur romhad le ruith chcimheach, 
'S am Bail'-nodh' 'na shradagan, 
'S na lasir ann sna speuran, 
'Nuair dh' eirich do chabar ort. 

Chunna mi 's taobh tuath thu, 

'S gum b' uachdaran allail thu; 

Bha Catich fo do churam, 

Is dh' umhlich na Gallich dhuit. 

Gach ti 'bha riut an diumba 

'S nach durichdeadli sealladh ort, 

Bha romhad 's tu gan sgiursadh, 34 

Gil diithich nach buineadh dhaibh. 
Le gaisreadh innealt dhe do chinneadh 
Nach gabh giorag eagalach; 
Luchd chlogad 's bhiodag 's chorcan Inorach; 
Oha tilleadh luchd-bagirt iad, 
Thig feachd Mhic-Shimi gu do thilleadh, 
'S ruithidh iad gu saidealta; 
'8 gun teich iad bho clar t' eudinn 
Nuair 'dh' eireas do chabar ort. 

Tha m brochan a toirt sair dhuibh, 
S tha 'n cal a toirt at oirbh; 
Ach 's beag a's misd' an t-armunn 
Ur sath 'thoirt an nasgidh dhuibh. 
(ie nior a thug sibh 'chaise 
Thar airidhnean Asuinne, 
Chan fhacas cuirm am Folais, 
(tg nior 'bha de chearcan ann. 
Caisteal bisrach nead na h-iolair'. 
Coin is gillean gortach ann, 
'Chaoidh chan fhaicear ni mu'n tein' ann; 
Mur bi dileag bhrochain ann; 
'N aite mairt-fheoil 's e bhios aca 
Cearcan "s iad gam plotaigeadh, 
'S gan tional air an deirce 
'Nuair 'threigeas gach cosnadh iad. 

Chan fheil cun 's na speuran 

A's breine na 'n iolaire; 

Chan ionnan idir beus d' i 

"S do dh-fheidh 'bhios 's na firichean; 

Bidh iadsan moch ag eirigh 

A dh' fheuchinn na biolaire; 

'8 bidh is' air sean each caoile 

A slaodadh a mhionich as. 

Chuir i 'spuir a staigh na churrachd 

"S thug i fuil a chlaiginn as; 35 

'N t-eun gun sonas "g iarridh doiiais, 
Bidh na coin a sabaid rith' ; 
'S breun an t-isean i air iteig, 
Gun fhios cait an stadar leath'; 
'S nia leanas i a 'h-abhuist, 
Chan fhearr far an caidil i. 

Chan fheil eun ri 'fhaotuinn 

'San t-saoghal 'tha cosmhuil riut 

Chan ithear do chuid sithne, 

Tha 'n Fhirinn gad mhallachadh. 

Ged tha ort iteag dhireach, 

Mar fhior shaighid chorranich, 

*S ged thuirt iad riut am fireun, . 

Tha ingnean a chonais ort. 

'S iomadh buachaille air fuar chnoc, 

Agus cuaille bat' aige, 

'Ni guidhe cruaidh do dh-eun do shnuaidh, 

'S a bhuaileas bho do thapadh thu, 

'Nuair bheir thu ruaig air feadh nan uan, 

'S a bhios buaireas acris ort. 

'Nuair thachras cabar feidh ort. 

Gum feum thu 'bhi snasadh dha. 

Tha cabar fearna DhomhnuiU 

Mar spors ann san talamh s' ac'. 

Nan innseadh sibhse dhomhs' e, 

'S gum b' eol dhonih a charachadh, 

Gun cuirinn fios gu h-eolach 

Gu Seoras a's carid dha, 

Gur h-e Coinneach AchadomhniU 

Le lon 'chum an t-anani ris. 

'Bhiasd gun mheas, gun mhiagh, gun 

ghliocas 
Riamh bu trie 's an fhearann s' thu; 
Dh'ol is dh' ith thu trian de d' phiseach, 
'8 tu an t-isean amaideach. 36 

Ohuir na Rothich thu air ghnothach, 
S tu an t-anihusg aiueolach; 
'8 ged 'thug Claun-Choinnieh miagh 

dhuit, 
Cha b' fhiach thu 'ii treas earrann deth. 

ÌTire, faire, a shaoghaill 

Gur caochlaideach, carach thu; 

Chuiinic mise Siphort 

Nam piobaii cruaidh sgalauta, 

Nach robh 'n Alba 'dh-aon shluagh, 

Ged shineadh Mac-Cailain ris, 

Na chumadh ris sail eudaiin 

'N uair dh'eiridh a chabar air. — 

Dh' eireadh leat an coir 's an ceart, 

Le trian do neart gu bagarach, 

Na bh' eadar Asuinn is fo dheas 

Gu ruige Sgalpa chraganach, 

Gach fear a ghlacadh gunna snaip, 

Claidheabh glas no dagachan, — 

Bu leat Sir Domhnall Shleite 

'N uair dh' eireadh do chabar ort. 

Dh' eireadh leaf fir Mhuideart 

'Nuair 'ruisgteadh do bhratichean; 

"S le 'n lannan dathte dubh-ghorm 

Gun ciuirteadh na marcich leo; 

Na Garranich 's Clann-Fhionghinn 

Le 'n cuilbheirean acfhuinneach, 

'N uair rachadh iad san iorghuill, 

Gum b' ionghnadh mur troideadh iad, — 

Bidh tu fhathast 'gabhail aighir 

Ann am Brathuinn bhaidealich. 

Bidh cinneadh t' athar ort a feitheamh, 

'S CO a bhrathadh bagradh ort? 

Bidh fion ga chaitheamh feadh do thaighe, 

'S uisge-beatha feadanach; 37 

S gur lionar piob gan gleusadir 
'Nuair clh' eireas do chabar ort. 

Gloinhadh, or glamhadh, a voracious 
bite, (laisreadh, warlike troops. 

Shortly before the battle of SberifFmuir 
William Mackenzie, Earl of Seaforth^ 
inarched against 1,500 men, consisting of 
Munroes, Rosses, Siitherlands and Mac- 
Kays, who were encamped at Alness. He 
compelled them to beat a hasty retreat tt> 
Bonar Bridge, He had with him about 
3000 men consisting of his own clan,, 
Macdonalds, Macraes, Mackinnons and 
Chisholms. It seems that whilst he was 
ÌT the south ^\^th the Earl of Mar the 
Munroes invaded Assint and carried off 
cattle, cheese and everything they could 
lay hold of. After Seaforth had lied, to 
T'rance liis affairs were managed by Don- 
ald Murchison, an able and patriotic man. 
He is evidently the Donald who is men- 
tioned in the ninth stanza. The poet dis- 
liked him, probably because he was not 
more ferocious against Seaforth's ene- 
mies. His cabar was thus too soft; it was 
<mly a cabar-fearna. Seoras is probably 
George Mackenzie of Kildun, who assist- 
ed Murchison at the light of Ath-nam- 
Muileach in 1721. Seaforth was in France 
when the poem was composed. 38 

AM nOBAIKK l>ALt, 

The Blind Piper's father, Ruari 
Dall, was a native of Lord Reay's country. 
He was family piper to Mackenzie of 
^lairloch, and as such held his lands free 
■ )f rent. He was born blind, 

John MacKay, Am Piobaire Dall, was 
like his father born blind. He acquired 
the elements of music from his father. 
He was sent to finish his musical studies 
under the Mac-Crinimons in Skye. He 
-spent seven years under these celebrated 
teachers. He succeeded his father as 
family piper to the Lairds of Gairloch. 
He was married, and had a son and a 
daughter. The son's name was Angus. 
The daughter became the wife of John 
Floss, and was by him the mother of 
William ..Ross, the poet. The Blind 
Piper was born in 1666. He died in 
1754, being 98 years of age. 

Angus, the blind piper's only son, re- 
ceived a fair share of education. He 
succeeded bis father as family piper to 
the Lairds of Gairloch. He was a man of 
deep piety. His wife was a Fraser, and 
an aunt of Mackenzie of Badachro. He 
died young, leaving two children, a son 
also named Angus, and a daughter. 39 

Angus spent some time in school, first at 
Thurso and next at Inverary. He was a 
;jfo(xl Gaelic and English scholar. He 
was family piper and also gamekeeper 
to Mackenzie of Gairloch. He farmed a 
small strath south of Loch Maree. He 
was married to a Macrae. He left Gair- 
loch with his family and came t<^> Pictou, 
Nova Scotia, in 1805. He was an excel- 
lent piper. John his son was born in 
1794. John was a riian of good informa- 
tion and sound sense. He died in New 
Glasgow about tliree years ago. The 
chanter used by the blind piper is in pos- 
session of Murdoch Fraser, Murchadh 
(xhearrloch, of Churchville, Pictou 
county. 

Bf:Ai\NA€HAI>H BAIKD. 

LEIS A PHIOBAIRE DHALL. 

Dhia beannich an teach 's an tur, 

S an te 'thanic ur 'n ar ceann, 
(ieug shona, sholt', a gheibh cliu, 
'Ni buannachd duthcha gun chall. 

'Gheug a thanic ri deagh uair 
Dha 'm bu bhuadhach muirn is ceol; 
Ogha Ch(nnnich an ruin reidh, 
'S ogha Baran Strath-Spe nam bo. 40 

Bho larla Shi-phort an tos 
Dhiuchd an oigh a's glaine gne, 
'8 bho n Ta(jitear Shaileach a risd, 
A b' umhail do 'n righ 's gach gleus. 

'S bho Ghranntich, fine nach tiom, 
S bu bhuadhach iomairt 's gach ball 

Bho Spe dha "m b' iomadach linn 
Toirt fhiadh de dh-fhirichean bheann. 

Spe ann sam faighteadh gu pailt 
Am bradan 'bu sgairtail leum, 
S e direadh bho chuan nan tonn, 
^S ag iarridh nam poll glan, reidh. 

Aig Clann-Ailpein nam tìadh dearg, 

Leis m bu mhiann a bhi sealg 's gach 

frith, 
(iheibhteadh fir ghasda gun cheilg 
An am dol an seilbh na strith'. 

Bho na oinnidhean nach fann 
Thanic an oigh a's glaine li; — 
(iruaidh mar chorcur is rosg mall, 
Mala chaol cham is cul sliom. 

Tha slios mar eala nan struth, 
S a cruth mar chanach an fheoir; 
Cul cleachdach air dhreach nan teud, 
Mar aiteal greine no oir. 

Tha h-aodunn geal mar a chailc, 
A c )rp sneachdidh air deagh dheilbh ; 
Maoth leanabh le gibhtibh saor', 
Air nach facas fraoch gu feirg. 

Gam meal sibh air n-ur bhean og, 
A thriath Ghearrloch nan corn fial; 41 

'S e toil chairdean as gach tir 
Guin meal sibh i 's beannachd Dhia. 

Gum meal sibh breith agus buaidh, 
Gum meal sibh uaisle is cliu, 
(ium meal sibh gach beannachd an cein 
'S mo bheannachd fhein duibh air thus. 

'S iomad beannachd agus teist 

'Th aig an oigh a's gile slios, 

'S beannachd aig an ti 'thug leis, ;. , 

'Dh-aindeoin ceist le 'm fiachteadh ris. 

Bu cheol cadil i gu suain, 
'Si 'na buachaiir air do bheus; 
Coinneal sholuis 'feadh do theach 
'Frithealadh gach neach mar 'fheum. 

'S buadhach an turas a bh' ann, 
'Chord ris an uaisle n deagh thim; 
Thug thu leat bho mhonadh bheann 
Eilteachadh nach gann do 'n tir, 

Ged nach robh mis' air a bhanis, 

'S math learn gun d' rinn sibh deagh 

thuras; 
Thug thu leat i thun a bhaile, 
Geug nan geal lamh ; 's math a h-urra. 

Eilteachadh, rejoicing, gladness. 

Tlie Mackenzies of Gairloch are de- 
scended from Hector Roy, third son of 
Alastair lonraic, sixth of Kintail. Sii- 
Alexander Mackenzie, ninth of Gairloch, 
succeeded his father in 1703. He married 42 

in 1730 Janet, daughter of Sir Roderick 
Mackenzie, fifth of Scatwell, by his 
wife, Janet, daughter of Ludovick Grant 
of Grant. They separated in 1758 on the 
grounds of inconipatibilty of temper. In 
1738 8ir Alexander pulled down the old 
family residence of Stankhouse or Taigh 
Dige, and built a new house in a much 
l^ecter situation. He had nine children 
by his wife, and three natural children. 
He died in 1766, in the 66th year of his 
age. OII»H<'SIK i»HO.>IH 'SA.\ TAIGH-IHIIUE. 

4>i*aii 4lu MhaoCoiiinicta (ihearrloch. 

LE RUARI BREAC MAC DHONNACHIDH BHAIN. 

Oidhche dhomh 'san taigh-dhige 
Mheadhrach, fhuranach, rioghail, 
Oidhche 'dh-onair mo shaoghil 
Ohuir mo dhorran air di-chuirahn, 
Bha fuaim broillich air fidhlean 
Aig fir ealantji ghniomhach, 
"8 fion gun ghainne, gun chrine, ga ol. 

An taigh-dige nan gorm-chlach 
'S am biodh miadh air luchd-falbhain 
Chluinnteadh piob agus orgain, 
'S gheibht' ann urram is seanaclias; 
"S uisge brioghail na tairgne 
Chur nan laoch ann am meanmna 
( )'n laimh 'dhioladh an t-airgiod 's an t-or. 43 

'San teaghlach urramachj tlieistail, 
Ghluinnteadh £^runi uam feadan 
Fo mheoir Iain gan spreigeadh, 
'S fuaim do thalla gam freagirt; 
Am fear eolis 'bu deise 
Nach robh barr air am Breatunn: — 
'S tu gun togadh le beadradh an ceol, 

'S e do bhord a bhiodh riomhach 
An am poite mu fhiontan; 
'S lionmhor corn agus pios 
Gan cur an ordagh gu prisail. 
'S bhiodh do sheoid air gach taobh dhiot 
'Thoirt do chorach a baoghal; 
Ursann-chath' thu nach strioclidadh '.s tii 
beo, 

'N am 'bhi 'maoidheadh na creachan 
'Thoirt a Gearrloch le bagar, 
'S mise 'chunntadh do phrasgan; 
'S cha b' e seorsa nan casag 
Gheibht' an ordagh fo d' bhratich 
Ach na h-oganich ghasda 
'Dheanadh gniomh ann an slachdrich nan 
seod. 

Ka fir chruadalach sgairtail 

Dha 'm bu chomhdach am breacan, 

Osan gearr fo na ghartan, 

'S brogan dionach an astir. 

Claidheabh mor a chinn-aisnich 

Bhiodh air cruachan nan gaisgeach, 

'S gunna cinnteach na glaise 'nan dorn. 

'S tu 'n laoch macanta meanmnach 
Nach d' fhuair masladh an garbh-bheirt, 44 

Th--* gach gacli ciiis leat hu Album: 
\S fhualr fir Shasuiiin ort dearbhadh 
Nach bu mhianu leat 'bhi leanabidh; 
Gun robh braise 'nad sheanachas 
'Nuair a chasadli an fliearg na do shroiu, 

.S tu triatli iiieaiiniiiach nan eilid 
Dha m buin beanntau is eirthir, 
Dha "ni buin iasgach is coille; 
""S leat bu uihiann 'bhi ga tadhal 
Le d' chuid ghiomanacli laghach, 
""8 gunna gniomh' air dheagh fhradharc. 
'ToUadh bhian far an laigheadh an ceo. 

\S tu 'n laoch curanta, ciallach, 

Bh(» fhrith mullich an fhiadhich, 

Dha 'm bi aidhean gam biathadh 

Mar-ri damh a chinn f hiadhain ; 

"8 bhiodh na cisteachan iasgich 

Air do bhuinneachan diana, 

'8 gui' tu b 'urrinn an riaghladh,a sheoid, 

'Nis bho 'n tharlaidh dhonih tighinn 

Gu d' thaigh aluinn a shuidhe 

Crum be ni' ailleagan dibhe 

Do dheoch-slaiirte-s', "fhir chridhe, 

Mar-ri oganich chridhail 

'Gheibheadh doigh air an fhidhill: — 

'S tu 'm fear cliuteach a's tighearnail serd. 

An laoch calma gun athadh; 
'Chraobh a's aille r'a h-amharc 
Ann an garradh nan abhall, 
'8 i cho laidir na cathair 
'S nach dean fall-shide 'crathadh; i f heibh na tharas a ^leidlieaclh 

Fasgath 's blaths iLs a chathadh fo iiieitir. 

'Righ. gar hoidheiich clu hliailel 
Le chuid plaimtichean aiiineanilK 
Le 'thaigh ard 's e air earradh 
Le tiodh, sgliats agus balla, 
'8 deaiTsadh greiiie troiiiih ghlaiiie 
Ann ad sheomrichean geala: — 
'S bidh eoin bliiiin' dhiiit 's na cianiiil)h 
ri ceoL 

Ceann nam tìlìdh 's fear-taighe 
'N am na. feisd 'bhi ga caitheamh: 
Fear an fhoghluim, s na labhirt, 
Riut a dh' eisdeadh na niaithean. 
'S bha thii treim air gach rathad, 
Bu tu 'n dreagon gun atliadh 
'N uair a dh' flieumadh tu 'n claidheabh 
na d' dhorm. 

Fo do shuaicheaiitas rioghail, 
Ceann damh uallach na frithe, 
"S iomadh oganach dileas 
'Rachadh sios do na strith leat 
'Thoirt do naimhdean fo chis dhiut; — 
Nam biodh bruaillean bh(^.'n righ oirnn 
Bu tu sar-bhroilleach an t-Siophortich 
oig. 

Gun greas an sealbh thuginn dliachidh, 

Le meas rioghail a Sasunn, 

larla Shiphort nam bratach 

Leis an eireadh na gaisgich, 

'S leis nach diobradh an tapachd, — 4(i 

Neart iia rioghacbd bu leat-.sn 

N uair a chit' thu an caisteal naii.srol. We do not know what Ruari Braec's 
surname was. He lived at Croii^asg ne;ii 
Kiulocheme. The subject of the poem 
was either Sir Kenneth MacKenzie. 
eighth of Gairloch, or Sir Alexander hi^ 
s(»n and successor. AH BARD MA4'*.>IHATH.4I\. 

Murdoch Matheson, "Am Bard Mac- 
Mhathaiu, " was a native of Lochalsh. 
He engaged when a boy as a calf -herd 
with Macrae of Inverinate. Lachinn 
Mac Thearlish oig, the poet, happened to 
be on a visit at Macrae's. Having been 
told that the calfdierd was a boy of 
poetic gifts he went to have a talk with 
hiui and addressed him thus: "C ainm 
a th' ort, a bhalich?" He immediately 
received the following answer: — 

'S mise Murchadh Mac-Mhathain 

A teis-meadhon Loch-aillse; 

Clann-Mhic-Rath a Cinntaile, 

'S cinneadh mathar dhomh 'n dream siti; 

'S car mi 'Linneinich uasal, 

Luchd a bhualadh nan lann iad; 

'S bu leo urram na bardachd 

O 'n la bhasich Iain Manntach. 4T 

The poet replied, '"S innth an gille, ff 
math a shloinneadh, 's math a phus/' The 
^•-alf-hei-d then said to him: — 

Tailt' oit fhein, a Lachinn Mhic Thear- 

Uch, 
S leat urrani nan dan air fad; 
Aeh ciamar dh' fhiosrich thu mo dhionih- 

aireachd, 
S nach faca tu riamh mo pha^i 

It is stated that shortly after meeting 
Lachinn Mac Thearlich oig, Murdoch 
Matheson went to live with Mac Mhurcli- 
idh Mhic Iain Ruaidh, and remained 
st>me time with him studying the art of 
poetic composition. He lived in Lochalsh^ 
where he held free lands from the Elarl 
of Seaforth. 

ORAK DO MHAt'-SHlMI; 

Air do 'n bhartt gunna f haiitalnn naithe. 

LEIS A BHARD MAC-MHATHAIN. 

(iuv a h-uasal am macan 
A ghluals bhuainn air astar Di-mairt: 
Oheibhteadh iasgach mu d' bhaile, 
Agus fiadhach 'ad bheannibh gu h-ard. 
Guidheam bliadhna mhath ur dhuit, 
A Mhic-Shimi bho Dhunidh nan earn; 
Gu ma buadhail dha t' aiteam 
Togail 'suas do chuid bhratichean ard'. 48 

Threith na- Moraich gum b' ait learn 

A bhi triall gu do gheatibh gach lo, 

'Dh-amharc taighe na feuchdaig, 

Gum be 'n t-aighear learn fein dol na coir, 

Ribhinn ur nan ciabh clannach 

Air am faichteadh fiamh glan ann san lo: 

8ud an ceile 'tha mar-riut, 

'S trie a dh' eisd mi ri farum a ceoil. 

B' ann de d' chleachdinn-sa 'n comhnidh, 
'DheaghMhic-Shinminan corn is nfvm pios, 
'Bhi, gach feasgar 'n deidh noine, 
'G ol gu frasach air beoir is air fion. 
Bhiodh do nihaighdeannan grinne 
Cur an caoimhneis am binnead le gniomh 
Le ceol fonnmhe>r is abhachd 
Ann an talla nan clarsach 's nan cliar. 

Bhiodh do nihaighdeannan riomhach 
Air an earradh an sioda 's an srol, 
Nic-Gilleain a Muile, 
S nigh n Mhic-Dhomhnuill nan cular 's 

nan seol, 
Agus leug an fhuilt riomhaich 
Bho shar thaighteirean dileas nan corn; 
'S tha do chairdeas gun teagamh 
Ri deagh oighre Dhunbheagain Mhic- 
Leoid. 

A Mhic-Shimi nan luth-chleas, 

"8 nam bratichean cubhridh de 'n t-srol, 

Bho Dhunidh nan seang-each 

Far m bu mhuirneach luchd-taighe ri ol, 

Ma 's a triall dhuit air astar 

A null uainn do Shasunn nan cleoc, 49 

Gu ma slan 'thig thu dhachidh 

(tu do thir 's am bi caithream a cheoiL 

Seabhag suairc thu fo iteach, 

Leis an eireadh na Frisealich og'; 

Sud am boiniie deas, direach 

De na chinneadh 'cho dileas 's tha beo. 

Ge be chuireadh ort gruaman 

An am tarruinn no bualadh nan strc>c, 

Gum biodh speic nan lann geala 

'Tarruinn t' eiric a dh-aindeoin no dlieoin. 

Tabhir soridh no dha bhuam 

Gu fearibh Cheanntaile so shuas, 

Far an cinnteach a ta mi, 

A bheil do dheoch-slainte ga 'luaidh, 

'S mac na cleithe 'na shiubhal 

Air an flieill mar bu chuibhe 's budual. — 

'Nis mo bheannachd leibh uile, 

'S bidh mi 'falbh le moghunnafein uaibh. 

Gluaisidh mis' le mo chuilbhair 
'Thilgeas fada, caol, cuimseach, le f uaim, 
'S cluinnear sgeul air an armachd 
Aig fir is aig seanachdidh 'n taoibh tuath. 
Gluaisidh mise mar 's eol dhomh 
Gu Mhac-Shimi nan roseal o 'n d' fhuair; 
'S nam biodh a gheal-s' air a chuspair 
Bhiodh mo ghradh-sa ga 'druideadh ri m' 
chluais. Lord Lovat made the poet a present of 
a gun. The poem was not composed be- 
fore 1717. 50 

OR.iX 

]>o Dhonitanall >Iac-faileaiu. Fear Bhrolai«i 

LE DOMHNALL BAN MAC-fxILLEAIN AM 
MUILE. 

'N tus an t-samhridh so, 'bha 
Dhuinn mar gheamhradh gun bhlaths, 
Chaidh ar ceannard fo chlaribh diiinte; 
Ann an ciste nam bord, 
Air a sparradh le ord, 
S sinn ga 'seuladh le bron dubilt'. 

81iabh-an-t-siorami gun stath 
Chomhdich sinne 'measg chaich, 
Le lan togar, gun sgath, gun churam. 
Mar bu chuìjhidh 's bu dual, 
Bha thu 'n toiseach an t-sluaigh, 
'N deidh an t-ordagh 'thoirt bhuait do d' 
mhuinntir; 

'S tu mar leoghann gaig, mor, 

A threin churanta, oig, 

Le d'lainn sholuis 'a d dhorn gu dioghailt. — 

'S math a thigeadh dhuit clioc', 

AgUH at a bhir oir; 

Fear do choltais cha bheo mu 'r timchioll. 

Do cheann-cinnidh 's tu fein, 
Bha san iomart gu treun, 
"Deanamh millidh air treud an Diuca. 
Cha robh gaisgich oirnn gann 
Ann san t-slachdrich a bh' ann, 
'S cha bu bhochd leinn mar cheannard 
diiinn thud. 51 

A ghiiuis sheircail an aigh, 

Dha 'n robh freasclal do chach, 

Cha bu bheagan 'bu Ian 'a d shiiilean. 

Ge b' e 'thogadh ort strith, 

Cha b' i 'n obair gun bhrigh, 

'Fhir 'bu togarrach sith 's nach diultadh. 

S ann an toital nan each 
'Bha do chosmhalas bras, 
'Fhir da m buineadh a nihaise urla. 
Ann an caithream nan arm, 
Bha thu farumach, cahii', 
Cha bu shuarrachas t' fheargr' adusgadh. 

N uair a thigeadh tu 'mach, 
Air do chois no air each, 
'Dhol an coinnimh ri luchd do dhiumba, 
Is a chaochladh tu snuadh. 
Gum b" fhath curim d' an cluais 
An lamh a b' iomadach buaidh 's bu 
chliuiteach, 

Och nan och a ta buan, 

Gu bheil sinne dheth truagh 

O 'n hi 'chunnic sinn t' uaigh ga 'burach; 

'N darna h-oighre 'bha beo 

De shliochd ceart Eachinn Oig; 

Creach nan creach thanic oirnn ri aon 'S e bas Caiptin nam buadh 

A dh' fhag sinn bochd truagh; 

'S cairdeach Padric 'san uair so dhuinne; 

Bas an duine so 'dh' fhalbh, 

A dh' fhag cuimir ar stoirm, 

'S fath ar duilichinn soirbh ri' dhusgadh. 52 

Fath ar caoinidh 's ar sprochd 

Nacli caoin shuarach ar lot, 

Ach cueidli shic a ta goirt r'a giulan, 

Cliaidh a chuibhle mu 'n cuairt, 

A dh' fhag dubhach ar gruaidh; 

Chan fheil eibhneas 'san uair so dhuiuiie. 

Thuit am fluran le beum, 
Oirnn' is soilleir an leus, 
Ceann ar cinnidh chan fheud e dusgadh. 
'Thi 'bha labharach, ard, 
Bha thu min 's bha thu thu garbh; 
'Righ, bu smachdail do ghnaths ri d' 
dhuthich ! 

Oirnne 'thanic an fhras, 

A mhill snodhach ar slat 

'Chunnacas roimhe so pailte, iirail. 

Ge bochd mise air aon, 

Cha lot dris^ a ta 'm thaobh, 

Ach sathadh biodaig le faobhar dubilt'. 

'S ann a ghearradh an cnaimh, 

Thuit an smear as gu lar, 

'S leigh 'sa chruinne cha slanich dhuinn e, 

Ach an leigh a ta shuas, 

D' an leir laigsinn an t-sluaigh, 

Is da 'n deanar 'san uaigli leinn lubadh. 

Esan 'dh' amharc 'na iochd 
Air a ghnothach 'ta brisd', 
'S a bha roimhe fo mheas le curam, 
Ann an statalachd beachd, 
Gun aon fhailinn, gun aire; — 
Cha d' fhuair namhid le neart riamh 
puic dhinn. 53 

Oirnn' a thanic i cas; 

Fhroiseadh snodhach ar slat 

'Nuair a shaoil sinn 'bhi pailt is uraiL 

'Chraobli de 'n abhall a b' aird' 

Thiiit a snodhach gu lar, 

(4us n d(> theirinn a blath 's a h-ubhlan. 

'S ann 'san innis fo lie 
A ta 'm fear a bha glic, 
Da 'ii robh misneach, is meas o 'n Diuca. 
Bha thu macanta, blath, 
Bha thu pailt ri luchd-daimh, 
'S bu mhor smachdalachd giiaths do 
ghiulain. 

Thiiit am fiuran bha treiin, 

Is d' a chinneadh mar sgeith; — 

Tha 'm fear gaisgeanta, ceillidh, clin- 

teach, 
Ann an ciste nam bord, 
Air a dubhadh fo 'n t-srol, 
'S tha sinn uile fo iihron ga t' ionndrinn. Donald, first Maclean of Brolas, was a 
son of Hector Og of Duart, and was 
knoAvn as Domhnall Mac Echinn Oig. 
He fought in several battles under Mon- 
trose. He was lieutenant-colonel of the 
Macleans at the battle of Inverkeithing. 
He had three sons, Lachlan, his succes- 
sor, Hector Mor, and Hector Og. Lach- 
lan, second of Brolas, died in 1687, in 
the thirty-seventh year of his age, leav- 54 

ing two sons, Donald and Allan. Donald 
third of Brolas, was lieutenant-colonel of 
the Macleans under Sir John, chief of 
the clan, at the battle of Sheriffmuir, in 
1715. He received two severe wounds 
on the head from a trooper's saber. He 
died in 1725, in the fifty-fourth year of 
his age. He was buried at Inch-Kenneth. 
He was a prudent man, and was very 
popular. MR. IAIN MAi'-GILLEAIN. 

Evven, ninth Maclean of Treshnish, 
married Margaret, daughter of Neil Mac- 
lean of Drimnacross in Coll, by whom he 
had four sons. Hector, minister of Coll; 
John, tenth of Treshnish; John, minister 
of Kilninian and Kilmore in Mull; and 
Lachlan. John, the third son of Ewen 
(ii Treshnish, was licensed to preach, 
February 25th, 1702. He was ordained 
and inducted as minister of Kilninian and 
and Kilmore, September 13th, 1702. 
He married Isabella, daughter of Charles 
Maclean, in Tyree, Tearlach Mac Neill 
Bhain, by whom he had Alexander, Ann, 
Mary, and Catherine. He died March 
12th, 1756, in the 54th year of his minis- try. He was, as testified by the Presby- 
tery of Mull, a man of great zeal for the 
interest of religion, and the dignity of the 
ministerial character. He was the author 
of several poems. He was succeeded as 
minister in Kilninian and Kilmore by his 
son, Alexander, who died in 1765, leav- 
ing two sons, John, a captain in the 
army, and Lachlan, a major-general. 

OKA\ <;aoil. 

LE MR IAIN MAC-(4ILLEAIN. 

Tha tamull on sguir mi de 'n dan, 

iie h-e S(j 'n t-am sam b' fhearr 'fheuui; 

'S diomhain a leig mi mo chas 

Heal mun d' chuir mi uigh 'san t-seilg. 

An tus m' aimsir bha mi baoth. 
Mar a ghaoth air feadh nan speur, 
Cosg mo laithean air bheag stath, 
'S gur soilleir a bhlath orm fein. 

'Nis on thuig mi m' eucoir mhor, 
Cliu is gloir do dh-aon Mhac De; 
Mo run fheadh 's a bhios mi beo 
Ctuu seachinn mi gloir gun fheum. 

Ri diomhanas thug mi mo bhoid, 
'Chaoidh de m' dheoin cha dean mi breug; 
Labhram gun bharrachd, gun bhosd, 
Air ribhinn oig an or fhuilt reidh. 56 

'S ioniadh laigs a tha 'san fheoil, 
Fheadh 's a bhios sinn beo sa chre; 
'S ma 's ann de 'n ghne sin an gradh 
Gur lionte, lan dheth 'tha mi-fein. 

'S e mc) bharail, fo bhreith chaich, 
(lur a laghail gradh gun bheud; 
Mur a saoilinn sud 's gach uair 
Dheaninn strith gu 'bhuain a fhreunih. 

Seal mun d' fhas thu ach gu h-og, 
S tu t fhaillein beag, boidheach, reidh, 
B e barail gach aoin dha 'm b e(jl thu 
Xach bu chno thu bharr bun geig? 

'S iomadh ì)uaidh ri mealladh graidh 
Eadar do bhraghad 's do chul; 
Suil mhiogach, mhiochuiseach, bheo, 
Mheallach, choir, mar dhearc fo dhruchd. 

Gle gheal do bhraghad 's do bhas, 
(xle gheal do chas is do dheud, 
Gle gheal do chneas 'tha sliom, ur, 
Mar am tlur no 'n canach sleibh. 

Beul min-dearg, meachair, mar ros, 
O n dig gloir ga socair, reidh, 
Is mo mo mhiann air do phoig, 
Na air na tha 'dh-or fo 'n ghrein. 

A d' ailleachd ge dearbha mi, 
Is mo mo mhiann air do bheus; 
'S tu ceanalta, ceillidh, suairce, 
Socair, uasal, modhail, seimh. 

Ged tha ailleachd ort mar bhuaidh, 

'S dreach snuaidh do nach coimeas each, 

Na dean uaill a sgeimh na h-oige 57 
Mnr bhaiT feoir a 's diombuain blath. 

Bheir mios' de dh-euslaint' an nuas 
An sniiadh a's dreachmhoire fas; 
Dreach aluinn is dealbh gach duil 
lompar gu uir leis a bhas. 

Cuimhnich do Chruithear 'tha shuas, 
'8 cuir uigh gu h-ionilan na 'ghras; 
'S gum b' e do ghliocas 's do chiall 
A riar a dheanamh do ghnath. 

'S lionmhor laoch tha ort an toir, 

8ud na sgeoil nach binn learn fein; 

Cuid diu "tha camadh nan beoil, 

'S cuid diu tha 'n sron fo 'n aon ghleus. 

Chan fhas ubhlan air an dris, 
i^o deagh mheas air coille chrin, 
'8 ni 'n creidinm gua cridhe cruaidh 
'Tha fo 'n ghruaidh a 's maisich' sgeimh. 

T' ainm ni aithreach learn a luaidh, 
'8 gur ionnan d' a fhuaini 's d' a ghne, 
Nigh 'n Dhomhnuill o Chuil nan Sonn; — 
Sud am fonn san robh ar freumh. 

8o dhuit-s', a chailin nam buadh, 
Tiodhlac de shuairceas mo bheoil, 
Is thoir na chomain an duais 
A's cubhidh dha t' uaisle mhoir. Phos nighean Dhomhnuill fear eile, a 
reir coltais Caimbalach no Camaranach. 
Miochniseach, bewitching. 58 

1>AN NOLIDH. 

Ilo'u (^haldhlig *!^ do 'n FliaolairGhaidliliK 
a cliuireadh am niacli le Eideard Liiid 
Na btaliadhua 1704. 

LE MR IAIN MAC-GILLEAIN. 

Air teachd o 'n Spain do shliochd a 

Ghaidhil ghlais, 
Do shliochd nam Milidh,'n fhine nach bu 

tais, 
Hu mhor an sgleo 's gach fod air cruas an 

lann, 
'8 air filidheachd le foghlum nach l)ii 

ghann. 
'N uair 'dh' fhas am por ud mor a bhos is 

thall 
Bha meas is pris fo 'n Ghaidhlig anns 

gach ball. 

An teanga lionmhor, bhrioghmhor, bhlas- 

da, bhinn, 
S o chanain thartrach, liobhte, ghasda 

ghrinn 1 
An cuirt nan righ tri mile bliadhn' is 

treall 
Do bha i 'n tus mun d' thog cainnt Dhubh- 

Ghall ceann. 
(lach filidh 's bard, gach leigh, aosdana 's 

draoidh, 
Druibhnich is seanachidh, fos gach ealain 

shaor 
Do thug Gatelus leis o 'n Eiph 't an 

nail, 
'S a Ghaidhlig sgriobh iad sud le gniomh 

am peann. Wa diadhairean mor' 'bu chliu 's bu gloir 

do 'n chleir 
'S ann leath' gu tarbhach 'labhir iad 

briathran Dhe. 
'8 i labhir Padrig 'n Innisfail nan 

righ, 
'S am faidhe caomh sin Calum naobh 

an I. 
B' i 'b' oide-niuint' do luchd gach duthch' 

is teang'; 
Chuir Gaill is Dubh-Ghaill uic' an iul 's 

an clann. 
T^a Frangich liobht' a lean gach tir am 

be us 
() I nan deoridh ghabh am foghlum 

freumh. 

'Nis dh' fhalbh i bhuamn gu tur, mo 

nuar 's mo chreachl 
'S tearc luchd a gaoil; — b' esudan saogh'l 

fa seach. 
Reic iad 's a chuirt i air cainnt uir o 'n 

de, 
'S do threig le tair, 's bu nar leo 'n canain 

fein. 
Thuit i 'san uir araon le h-ughdaribh 

geur', 
'S na flaith da 'n duth i ghabh d' a cumh- 

dach speis. 

Air Eideard Luid biodh agh is cuimhn' is 

buaidh, 
A rinn gu h-ur a dusgadh as a h-uaigh. 
Gach neach 'ta 'fhreumh o 'n Ghaidheal 

ghasda gharg, 60 

' vS gach dream dha 'n duth a chanain ur 

mar chainnt, 
8 gach aon do chinn air treubh 's air linn 

an Sguit 
An duais a's fiach thu 's coir gun iad 

dhuit, 
On bhanrinn air an trath-s' a bheil an 

crun. 
<tu ruig am bochd da 'n ait an nochd an 

dun. 
Bha 'n ainm 's an euchd o linn nan 

ceudan al 
Tre mheath na Craidhlig 'dol a cuimhne 

chaich. 
'Nis 'n uile ghnlomh chluinn criochan 

fada thall, 
'S deir iad le cheil, "Bha Gaidhil aon 

uair ann; 
'S na 's fearr, a shaoidh, bidh briathran 

liobht' 'n ar beul, 
Lan seadh is brigh le n nochdar firinn 

Dhe. 
Cia fios an Ti 'chuir 'n Aholiab tur, 
'S am Besailil, a thogail arois uir, 
Nach E so fein do ghluais 's do ghleus 

dhuinn Luid 
Le tuigse threin le 'n dugt' an ceum so 

trid; 
Bhrigh 'bhi na run 'ainm 'dheanamh 

cliuiteach, mor, 
Air feadh nan crioch 'san d 'fhuair na 

Gaidhil coir, 
(yum h-amhlidh 'bhios; 's gach neach do 

chi an lo 
Biodh t' ainm-sa sgriobht' 'na chridh' an 

litreach oir, 61 

Agus na chuimhne, 's gheibh thu 'chaoiclh 

uam fein 
Beannachd is failt' le m' chridh', le m' 

laimh, 's le m' bheul. 

Edward Lhuyd was a native of Wales. 
He was a distinguished Keltic scholar. 
His Archaeologia Britannica, a work of 
great value, appeared in 1704. It con- 
tained a Gaelic-English vocabulary. ORAN 

Air (lol Kios ^'hlolnn-Ghfllealn. 

LE MR IAIN MAC-GILLEAIN. 

Ged is grianach an latha 

'S beag mo shunnd-sa ri aighear, 

D'n la chuala mi naidheachd mo leoin. 

S beag air cadal mo luaidh-sa 
'Bhrigh na naidheachd s' a fhuair mi; 
'S trie ga 'fliuchadh mo chluasag le bro 

S beag mo shunnd ris an taileasg, 
Chan fheil m' fhiodhull ach tarcach, 
'S cha deid teud ann am chlarsich ri i 
bheo. 

'S tearc mo ghruaidhean-sa tioram, 

Ach, mar alltan 'ga mhirid, 

Tha mo shuilean ri sileadh nan deoir. 

()ch, mo thruaigh-s' an fhine 

Tha gun choir, gun cheann-cinnidh, 62 

Gun aite, gun ionad, gun treoir. 

lad mar luing a bha gleusta 

'N deidh a h-acfhuinn a reubadh 

Ls gach aona mhuir a leumrich r' a bord ; 

'Chain a caball 's a h-acair, 

'S 'tha gun stiuir, gun bhuill-beirte, 

Gun chairt-iuil, gun chul-tacs' ann sa cheo. 

Tha bhur n-abhall air crionadh 

Eadar ard agus iosal,— 

Gach aon latha dol sios mar an snieoir. 

'Shliochd Ghilleain na Tuaighe 
Bu mhor ainm ann an cruadal 
Cha bhi cuimhn' air bhur dualchas na 's 
mo. 

Cha bu laigse bu dual duibh 
Ach a ghnath a bhi 'n uachdar; 
'S ann a dh' inmich gach buaidh a bha 
oirbh. 

Ba mhor riamh 'bha 'ur n-eagal 
Air gach dream air 'm bu bheag sibh, 
Gus an d' fhuair sibh bhur leagail fa- 
dheoidh. 

'S mor bhur truaighe 's bhur leatrom, 
'S olc a bhuaidh, is cha bheag i, 
Nach h-'eil duin,a ghabh ceist oirbh nach 
d' fhalbh. 

An nis faodidh Mac-Cailain, 

Ni 'bha cruaidh air re tamill, 

A dhubhan a sparradh 'nar sroin. 63 

Ach biodh cuimhn' air Sir Eachann, 

Thuit le cruaclal 's le tapadh 

'N lonarcheitein 'sua chasgradh na sloigh : 

Agus fos air Sir Lachinn, 
A bha rioghail, ro bheachdail, 
Bu mhath giiionih 's bu mhor feachd aig 
Montros; 

Is air Eachann nan dian chath, 
'Rinn a chorp mar sgeith dhidinn 
'Choimhead pearsa a righe bho leoin. 

Ann san tung tlia Righ Tearlach, 
Agus Seumas a bhrathair, 
S chan e 'n sliochd no 'n luchd-pairt 'tha 
'nan lorg. 

'S olc a choir a th' t)ig Uillam 

Bho Olaind nan currachd, 

Air comhnadh bho dhuine d' ur seors'. 

B' fhad o 'cheil' an da larich 
'S an robh esan is iadsan, 
'S mo bhur caoimh ris a Phap 'tha 'san 
Roimh. 

Cha b' ann idir d' a fhinnsribh 
'Bha sinn 'dearbhadh ar gniomha 
Ach do theaghlach nan righrean a dli' 
fhalbh. 

Gur h-e bhuineadh do dh-Alba 

'Chathir rioghail aic earbsa 

Ri fear de shliochd Fhearghuis nan corn. 64 

De shliochd Shimain an Eirinn, 
Bho Ghaidheal Glas gleusta 
'Choisinn cliu aim an Eiphait an oir. 

B' fhada cuimhn' air bhur seanacha.s, 

'Shliochd nan curidhnean c dnia, 

Ge I a rinneadh le ainneart bhur leoii. 

A Shir Iain, mo thruaighe, 

'S tu tha ormsa mar chruaidh chas; 

S goirt a bhuille so 'fhuair thu gu h-og. 

Chaill thu seilbh air do dhuthich, 
'Chionn bhi seasamh le durachd; 
'S be bhi rioghail a chiurr thu gu borb. 

Is beag solais do chairdibh 
Ge b' e rioghachd 'san tamh thu, 
Ann san Fhraing no 'san Spainn no 'n tir 
Phoil. 

'S mairg a chailleadh a dhaoine 
Le a righ no na aobhar 
Is gun fhios gu de 'n taobh thig an 
stoirm^ 

Cha b' e spionnadh na pairtidh, 

Cha b'e'n lann no lamh laidir 

Thug am ball dhaibh fo shailibh am brog. 

Gur h-e 'n Righ 'tha 's na neabhan 

A ni iseal no ard neach, 

'Thug a chuibhle so 'n drast mu 'n cuairt 'N uair a bha i a tionndadh, 
'S i 'cur char gu ro-iomluath, 
Thilg i sinne fo 'h-iomlibh san Ion. 65 

Leis an roth sin a thilg sinn, 
Co 'tha liosrach no cinnteacb, 
Nach faodamid direadh gu foil? 

T)\i fhaodadh has nan triuir Lachinn, 
'S an aon bhliadhna 'rinn tachirt, 
•'Ohur an geill gun robh n car so 'nar coir. 

Car de charibh an t-saoghil 
Gu de a bhrigh 'bhi caoineadh, 
S gearr an uair gus an caochail sinn fod. 

Ged tha 'n staid so ro dhuilich 

Gidheadh 's feudar a fulang; 

'S trie an silean a cruinneachadh poir. 

'S iomadh craobh 'chaidh a gearradh 

Cheart cho iseal s an talamh 

As an siolaicheadh faillean is meoir. 

'Fhir tha dhuinn ann at athair, 
Tha ar duil ann ad nihathas, 
'Nis on fhuaradh leinn crathadh na 's 
leoir; 

'Fhir a chlaoidh sinn le anradh 
A mhuir-lain is an traghidh, 
Seid deagh shoirbheas do ghrais ann ar 
seol. 

'Fhir a leag sinn gu h-iseal, 
Tha sinn uil' ort a griosadh, 
Tog a suas sinn mar chitear gu d' ghhjir. 

Tha ar cridheachan craiteach, 

Tha sinn muladach sarichte, 

Chuireadb bior ann am airnibh "s mi og. 66 

'S e dol sios Chloinn-Ghilleain 

'Bu mhath gniomli air a chlaidhibh, 

A dh' fhag mise gun aighear gun treoir. 

Eachann nan dian chath; Eachann 
Odhar, a mharbhadh ann a Flodden a 
dion a righ bho shaighdea'n nan Sasunn- 
ach. In a note he is c lUe.l E lohann nan 
Inibristen, which probably means Each- 
ann nan Imreasain, Hector of the contro- 
versies. Fearghus nan corn; Fergus Mor 
Mac Earc, a petty king in Argyleshire 
about the year 503. Sinian, Simon Breac, 
an imaginary Irish king, who reigned at 
Tara. He was descended from Milesius, 
who was descended from Gaidheal Glas, 
the progenitor of the Gaidels of Scotland 
and Ireland. Na tri Lachinnean; Lach- 
lan, 2nd of Brolas, who died in 1686; 
Lachlan, 3rd of Torloisk, and Lachlan, 
8th of Coll. . 

D' a nibiiaoi, Iseabal \ic-Gillei^u. 

LE MR IAIN MAC-GILLEAIN. 

'N am dusgadh dhomh as mo chadal 
Tha smaointeachadh m' aignidh goirt, 
'S mi aig ionndridn nach h- eil agam 
Bean chaomh a chaidrimh nach b' olc. 67 

Fhuair mis' an coingheall f> Dhi i tim 
Da fhichead bliadhna 's a b-ochd; 
\S chaith 8Ìnii an nine gun chanran, 
S cha chuala each sinn a trod. 

Ach 'chionn nach h-ann agam-s' a fliuar- 

adh, 
'8 nach robh m' aont' dhi buan gun 

chricli, 
Nuair 'thagir an Ti a thug bhuaith' i, 
Leig mise bhuam i gun strith. 

S uaigneach leani-sa bhi learn fein, 
Ach 's eiginn dhomh fuireach am thosd; 
(Jrdagh Righ nan sluagh gu leir 
Gu de m feum bhi ris a trod? 

Tha do leaba learn cumhann, fuar, 

Ach bhlaitich Criosd an uaigh le blaths; 

Is as a Bhas gun dug e 'n gath, 

Sgeula math 's cuis aighir e. 

Gu de 'm fcum dhomh 'bhi gad chaoidli 
'S nach faigh mi a chaoidh thu air aisi 
Theid mise ri nine 'nad dheidh, 
'S cinnteach mi gun deid an cais. 

Tha do chadal samhach, buan, 
Gu aiseirigh an t-sluaigh o 'n bhas; 
'S aghiwhor a chobhir a rug ort 
O anshocir ghoirt 's o chradh. 

Tha mo dhochas ann an Criosd, 

"X Ti dhiol airson peacadh chaich, 

"The 's trie a riarich am bochd 

(ju bheil t' anam an nochd 'na bhlaths. 

Cuid eile 'chuis m' aoibhnis mhoir, «8 

'S nach d' fhaocì gum b'e bhi l)e(t do clias, 
Thu bhi f.)irfi ,ui iiHcbhaohd gu i spot. 
Gun pheacadb, gun locbd gu bratb. 

Comhail sholasach le 'cbeile, 
Tba mi 'guidhe Dhe do 'ghra. , 
'Bhi agamsa 's agad fein 
An talla 'n eibhnis 's an aigb. 

An creideamh na puinge so feiii, 
An duil eisdeacbd ann sa chas, 
Tha m(3 run-sa fuireacb ri m' re, 
Gun mbonmhor, gun eis, gun cbradb. 

Cha robh do theanga-sa luath; 
Co de 'n t-sluagh da 'n dug i beam:' 
B' fburasd dhomh cliu a thoirt ort 
Nach coisneadh a h-uile te. 

Ach o nacb h-'eil m' uidh-s' aiiu an sgleo, 
'S nach mo 'tha agad-s' air feum, 
Fanidb mi tuiUeadh 'am thamb, 
Acb mo bheannachd gu brath "ad dbeidb. FEAR €HRAX\AIKI>. 

James Sbaw was laird of Cratbinard in 
Glenisla, Forfarshire. He fell in love 
with Ann MacHardy, a niece of the Earl 
of Mar and heiress of Crathie in Aber- 
deenshire. He ran off with her and mar- 
ried her. She is the subject (^f the fol- 
lowing song: — 69 

Oft AN GAOIL. 

LE FEAR CHRANNAIRD. 

Is nior mo mhulad, cha lugha m' eivsleaii, 
Cie b' e a dh' eissdeadh rium. 

Is trie ag amharc mi thar a bhealich. 
Is m' air' air dol an null. 

Is iom" oidhch' aiimoch a mhol mo mhean- 

mna 
Dhomh dol do 'n ghleann ud thall. 

Far 'm biodh a ghruagach ghrinn blioidh- 

each shuil-gh(jrm, 
Is i gu cul-bhuidh' criiinn. 

O shiubhlinn giusich ri oidhche dhubh- 

dhuirch, 
(red bhiodh an druchd tiugh, trom. 

Is shnamhinn thairis gun raimh gun 

darach, 
Nam biodh mo leannan thall. 

'S cha chumt' air m' ais mi le sruth de 

"chaisid, 
Ged bhiodh mo leac fo thuinn. 

Gun doirinn d' i sin, a phealltag riomliach. 
Is siod air bun a duirn. 

Is gheibhinn bhuaipe an criosan disneach 
Air fim bu lionmhor buill. 

S e gaol na ribhinn a rinn mo lionadh, 
Bean chaoin nam min rosg mall. 70 

Ged theid mi 'n leab:i chan fhaioli mi 

cadal, 
O chan fheil m aigueadh leam. 

Is trie mi faiciiin do ghiiuis am bruidar. 
A bhean a chuailein duinn. 

Do shlios mar fhaoilinn, do ghruaidh mar 

chaorann. 
Do mhala chaol gun luinn. 

Bho d' bheul binn lurach gum faigh mi 

furan, 
'S a ghaoil, chi duilich Hum. 

O Anna bhoidheach a s geanail ceolmhor, 
Is truagh nach posdt thu riuni. 

Is mis tha bronach 's tu dol a phosadli, 
Is mi bhi 'n coir nam beann. 

(xun bhearn 'am dheudich, gun chais" 'am 

eudann, 
Tha uchd mo chleibh gun sraiin. 

Cha b' e lugh d m' fheudail' thug ort mo 

threigsinn, 
Ach ccjmunn geur nan Gall. 

Gar 'bheil mis' eolach mu chur an e«>nia, 
Gun gleidh'nn dhuit feoil nam mang; 

Fiadh trom a fireach, is breac a linne, 
'vS boc biorach donn nan earn; 

A'^ laehag riabhach, geadh glas nan lar- 

inns', 
Is eala s ciatich' snamh. 71 

Irtii ruadh nan ciar bheann, mac criosgheal 

liath-chirc , 
Is ttibaire riabhach coill. 

(xed a bu leanisa gu ruig Lochabar, 
Agus na b' fhaide thall. 

Eilgin is Muiidh, s Dun-eideann mar-riu, 
'S na bheil de dh-fhearann ann; 

(4im cuirinn suarach sud air bheag 

bi'Liaillein, 
Man duginn bhuam an geall. MK. UOHU.VALL YIAC'-LKOID. 

Donald, fiftli and youngest son of 
Sir Roderick Mor Macleod of Dun vegan, 
was the tirst Macleod lA Greshornish. 
He had four sons, Alexander, Norman, 
William of Cleigan, and Roderick of 
Ullinish. Alexander died before his 
father, leaving a daughter Janet, who 
was married, first to John Macleod, 
second of Talisker, and secondly to Sir 
James Macdonald, twelfth of Sleat. Nor- 
man succeeded his father in Greshornish. 
Norman married Catherine, daughter of 
Lachlan Maclean, ninth of Coll, by whom 
he had three sons, Donald, his heir and 
successor, Alexander and Magnus. 

Donald, third Macleod of Greshornish, 72 

\v;is educated for the ministry. He 
graduated at the University of Aberdee.i 
in April 1718. He was ordained and set- 
tled in the parish of South Uist in May, 
1736, and translated thence to Duirinish in 
8kye, in August, 1754. He married 
Sept. 6th, 1728, Ann Maclean, by whom 
he had Alexander, who died young, Nor- 
man, his successor in (Treshornish, 
Alexander, a colonel in the Madras army, 
Catherine, Mary, Alexandrina, and Mar- 
garet. He died Jaimary 12th, 1760. 
His wife died Dec. 25th, 1774. He was 
ab )Ut 62 years of age at the time of his 

death. 

-♦■ 

KKAV.\A<'HAI»H KAIKD. 

LE MR DOMHNALL MAC-LEOII). 

Mile failte dhuit le d' bhreid. 
Fad do re gun robh thu slan; 
Moran laithean dhuit is sith, 
Le d' mhaitheas "s le d' ni bhi 'fas. 

A chulidh-cheille s' a chaidh suas, 
'S trie a tarruinn buaidh air mnaoi; — 
Bi-sa subhailceach d a reir 
On thionnsgainn thu fein 'san strith. 

An tus do choimh-ruith, "s tu og. 
An tus gach lo iarr Righ nan dul, 
'S chan eagal nach dean thu gu ceart; Gach deaibh hheaclid n l)hi(»s, jul v v\ 

Bi-s I tìalidli, ach l)i £(lic, 

Bi misheachail, ach bi stoltl: 

Na bi bruidhneach, 's na bi bal})b, 

Na bi niear, no marbh, 's tu og. 

Bi gleidhteach air do dheagh run, 
Ach na bi duinte, 's na bi tuar; 
Is a labhir air neach gu h-olc, 
'S ged labhrar ort na taisbean fuatli. 

Na bi gearanach fo chrois, 
F.'.lbh socair le cupan Ian ; 
Chaoidh do 'n <ilc na tabliir speis, 
'S le do bhreid ort, mile failt'. A.N l#KAÌLACI]AI»li. 

LE MR DOMHXALL MAC-LEOID, MINISTIR AN 
UIBHIST a' CHINN-A-TUATH. 

(ie subhach comunn nan cairdean, 
S tursach an sganradh o cheile, 
Airson ana-nieinneachd pairtidh, 
Oeangal graidh agus dheagh bheusan. 

B eibhneach sinn ri r teachd d' ar talandi, 
B" eibhneach bhur tamh n ar bunidh, 
B eibhneach sinn an raoirnani fanadh, 
"8 cis cha ghabhaniid de thuilleadh. 

A : diugh ar solas dh' fhogir bron, 
Ar dochir gur h-eiginn triall; 
Oiii sinn air fhad 's gam fan seoid 
Dealachadh fa dheoidh gur rian. Dealachadh ri comhlan gun fhiamh, 
Anns gach gniomh 'tha fearail boib; 
"Tha baidheach s nach soradh sitli, 
'8 an namh a's faobharich col^. 

Mo chion Domhnall, ioaiuhaiun R.i vii. 
Ceann agus aidniheil o L,»ul; 
Da urla gun smur 'n ;iij se iliaJli, 
Culm dheagh ghlan o 'n t.iuu.li j/ot. 

"S iomhuinn bhur cleire icli ge ruilli, 
'S bhur parson ge fuar a 'olirigh, 
'S ionmhuinn bhur n-oigridh s bhur li t 
Ar gean leibh 'n 'ur triall gu Sgi. 

Oomunn 'tha iosal is ard, 
Oomunn 'tha garbh agus niin, 
Oomunn tha gorach is glic, 
Oomunn "tha measail neo-chriirj. 

Oomunn "tha baidhail ri bochd, 
Oomunn tha gun lochd 'nan gne, 
Oomunn tha ceanail am poit, 
Oomunn coir, an comunn reidh. 

Oomunn ri 'n leigeamaid ar run, 
(inn imcheist air cul ar cinn, 
An comunn glan a dh imich uainn, 
Air bhur geard gach uair bidh sinn. 

Thog ar meanmna ri bhur teachd 
On dh' fhalbh sibh tuitidh ar sproohd; 
Ait leinn sibh 'bhi treun 'n ur neart, 
Le ceart ge trom sinn an noohd. 

Ach 's e ar guidh" ri Righ nan sluagli 
mheachinn nan tonn bhur dion 
(tu n uair an dean eibhneas Ian 
Ar comuinn chairdail subhach si:!.'.. MAK2iHK4\X 

»o iIlflHln riar Mac-ann; h:*!. 

LE DOMHAALL MAC-AN-T-SAOIl,. 

\S mor ea.sbhklh Lathuni' am l)liadliiia 
'Caoidh mil 'n sgial air iiach dig muthadli, 
laiii Ciar 's a cheann gii h-iosal, 
"8 leir do 'n tir 'gan dith Mac-Dhughill. 

Tìia smal air uaislibh do thaige, 
(tliu luaidh air aighear no sugradli, 
Bh(m dh' fhagadh thu 'n Cille-Bhride, 
\S nach dean sgal pioba do dhusgadh. 

Fhuair maithean nan Gaidheal bristeadh 

Bhon a chaidh thu n ciste dhuinte; 

Is laigid a chearn so uile 

Nach faicear tiiiUeadh 'san Dun tliu, 

'S iomad mac a chaochail nial 

Ri am do 'n triath dol fo lie; 

Ge minio a ghineadh a chlann 

B' ainneamh do shamhla nam measg. 

Chaochail na siontan 'n trath 'dh' eug, 
Bha 'n speur a sileadh gu trie, 
Chaidh toradh na coille air chall, 
A cnuasachd, a blath, s a meas. 

Bha tha truacanta ri bochd, 
Bha thu fuasgailteach ro ghlic; 
Tiii^se naduir le sar bheachd 
Fhaair thu gu saibhir mar ghibht, 

Bha thu treunmhor le deagh choltas, 
]Mar bha Oscar ann san Fheinn ; Fo ir 1Ì il '4M,i fliiaradh, giiu mlie itriviiil. 
(Jh:i leir (llioiirn iieach m iv thu fein. 

Bha thu .siohh.iltH ri iiinaoi, 
Bha thu dau a dhol an trod: 
Bh-i thu IN* nihisneachail, garg, 
Nuair a ghluaiseadh fearg ad chorp. 

Bha thu math gu dioladh duais, 
Blia thu cruaidh 'n am dol an strith; 
Seirc is oineach, buirb is buaidh. 
Do chliu buan an icmiadh tir. 

Ach thuga aid i mhlachd do 'n Ard-Righ 
Nach d' fhij, ail larach gun siol; 
"8 math Alastair a bhi 'n lathir 
(xe crai teach na bheil 'gar dith. 

Bitheamid subhaltach ait 

A chlann uihac bhi 'm l)ladh s am pris; 

Beannachd leis an t-saoidh rinn triall 

bhuaiiin, 
'S ann bho Dba thig gacli mor chis. 

Oineach, liberality. Bladh, renown, 
energy. 

John Mncdougall of DunoUy, fought 
under the Earl of Mar in 1715. He mar- 
ried Mary, daughter of Sir James Mac- 
donald of Sleat, by whom he had Alex- 
ander his heir and successor. A^ A1«EA^^A€H. 

In the first edition of Mac Mhaighstir Alastairs p )eins, published in 1751, 
there is a poem entitled, "Marbhrann 
Mari ni^hean Iain mhic Iain, do ii 
goirteadh An Aigeannach." In one of 
stanzas the following lines occur: — 

'N am bhi cur na h-uii*' ort 
Sheanachaisinn mo run-sa 
'Mach a teaglilach Mhuideart, 
Culidh 'rusgadh phiostal. 

It seems then that the Aigeannach 's 
name was Mary McDonald; that her 
father s name was John, Iain mac Iain; 
and that she belonged to the Clanranald 
l>ranch (jf the Macdonalds. According to 
( iillies's collection her father s name was 
Donald, Domhnall Gorm. It is certain 
tliat Mac Mhaighstir Alastair knew who 
slie was. It is also altogether pnjbable 
that he would give her father s real name 
and not a fictitious name. We think 
then that she w^as, not a daughter of 
Domhnall Gorm, but of Iain mac Iain. 

We do not know when the Aigeannach 
was born or when she died. We do not 
suppose, however, that she Avas dead 
when Mac Mhaighstir Alastair composed 
her juarbhrann. It is not likely that any 
man would write such horrible stuff about 
a dead person. 78 

OBA\. 

Do Lachiuu Msu*-Fìiìoii^liin. 

LEI-; AN AIGEANXICH. 

(tuii dug mi II ioniisidh bheaiTHÌdeHcli. 
Mur do iiiheHll thu m' aithne mi, 
Cha b' e t fhuath 'thug thairis mi 
Ach t' aithris air bhi falbh 
Cha b' e t" fhuath, .etc. 

Ma chaidh thu 'null thar linnticheau. 
O, gu ma slan a chi mi thu, 
'Fhir chuil dualich shnicmhaiiiich; 
\S aiin leat bu mhiann bhi mor. 

Bu mhiann leat bata dionach. 
'8 i gu cumte, fuaighte, finealta, 
A rachadh suas 's nach diobradh i, 
'S a chiiKsnicheadh muir mhor. 

Le d' sgioba treubhach, furanach, 
"Bu ro mhath feum 'sna ruinigin, 
A ghleidheadh air bharr tuidde i 
Cheart aindeoin cui' is ceo. 

(run innsinn cuid dhe t' abhistean; — 
'N am dol air tir am baghan duit 
Bhiodh tion is branndidh laidir 
A cur blaiths air gillibh og'. 

(lum faighteadh cuirm gun easbhidh 
"San taigh mhor 's nach foghnadh beagan 

daibh ; 
Bb.iodh ol is ceol nam feadan 
A comh fhreagradh mu do bhord. 79 

liH dual duit sud o d' shinnsireachd, 
X Hin suidhe ga do dhiiiiieir dhuit, 
filiiodh claisaii-ean, bhicxlh piobairean, 
i^diiodh tiodhlaii'eaii ri ce»)l. 

< Jur math thig leiii' dhe n auart duit, 
Thig triubhas c;iol ro channach dhuit, 
S ^rog bhileach dhubh, ga teannachadh 
Mu u traigh uaeh geaiain leon. 

rhig cot dhe n aodach Spaineach dhuit, 
Theid giui s crun a phaigheadh air; 
( ), chau flieil ci'on r' a aireamh ort, 
Ach aillealachd do neoil. 

(iuii dig na h-airni gu h-iunealta 
Air feileadh an crios iomarchair, 
Laiin thana gheur, ghorm, ghuineach. 
Is i fulangach na 's leoir, 

'N lann ris an cant' an tri-chlaiseach, 
I ur is sar clieann Ileach innt', 
Fo 'n ghualla dheas nach diobradh i, 
S i dilea.s 'sios gu d' dhorn. 

Is mar-ris, mar bu mhiannach leat, 
Bhiodh daga air ghleus sniomhain ort, 
Sgian chaol de 'n t-seorsa liomharra, 
Fior innleachdach o 'n ord. 

(iurmath thig ad hare bhall-bhreac dhuit, 
Streing shiod' is staghill airgid innt', 
(irunna caol air ghleus neo-chearbach, 
Leis an deant' an earb' a leon. 

(ie b' e a chasadh eucoir ort, 
S tu ann sna h-airm 's 'san eideadh ud, 
(Jur i)arail learn gum feumadh e 80 

Bhi "tigh'nn 'ad reir d' a dheoin. 

Gur sealwair geoidh is cathain tliu, 
N roiii mhaoil ri taobh na niara thu; 
Theid miol-choiii atin an tabhunii leat, 
'S bidh abhaic air an lorg. 

S beag ioiiglinadh thu bhi ailleasach, 
Gur rioghail am mac Gaidheil thu, 
'S gur h-iomadh teaghlach statail 
'M bi do shlaint' aca ga 'h-ol. 

'S beag ionghuadh sud a thachirt duit, 
'S tu dearl^h mhac ur nam macanan, 
'S tu "n leoghann treubhach, tartarach, 
Ceud oighru Lachinn oig. ORAM. 

Do Ithoau i'bla«Ita-iia-uiaorai4lh. 

LEIS AN AIGEANNICH. 

'Fhir a dhireas am bealach s theid an null 

thar a Mham, 
Thoir soridh no dha le durachd bhuam, 
Do ribhinn nam meall-shuil a's farasda 

Do mholadh gu h-ard bu duthchasach; 
Deagh nighean Ghilleasbic de'n fhaillain 

a s fearr 
Am misnich, an stat, 's am fiughantas; 
Slan iomradh do dh-Anna, gar math leam 

i slan, 
S air m' fhnlluinn gur nadar cuise sin. 81 

Foinnidh, direach, glan, gasta, deagh 

mhaiseach, deas, ard, 
'S cul cas-bhuidhe, fainneach, lubach ort; 
Do ghnuis a tha dreachmhor is taitniche 

blath, 
'S neo-bhagarrach neul na dubhlachd ort; 
Griiaidh mheachir dhearg dhaite, deud 

cailce dluth ban 
Ri amharc an sgathan 's curamach. 
Chan eol dhomh bean t' aogis, 's chan 

fhaiceam an trath s' ; 
8 cian, fada, 's gach ait in cliu sin ort. 

Craobh dhaite de'n fhiun thu, is li<jnmhor 

ort buaidh 
Ri 'n labhirt a suas mar chunntinn iad; 
Deagh ghliocas is gleidheadh is caitheamh 

ri uair 
Gu furanach, suairce, ])unntani;\ch; 
'S tu deagh bhean an taighe, 'V>heil niathas, 

's bu dual, 
Tha cuniantan 's uaislean cliuiteach ort; 
'S tu mac-sanihilt na h-eiteig, thug n^ 

ceudan gu bas, 
'S tu 'n leigh a ni stath gach aon duine. 

SuJl ghorm a's glan sealladh fo 'n iiihala 

dhuinn ard, 
Mar dhearcaig air bharr nan driucanan, 
D(j bhraghad glan, fallain, mar nhanach 

nam blar, 
Slios fada, corp seimh gun dumhladas; 
Do chan)anan cruinn, am broig phiollich 

troigh ard 
Nach saltair gu lar na fluranibh. 82 

IxLir buidheach do d' cheile, 's e-fhein a 

thug barr 
(xach neach a bha 'n abhar diumba ris, 
N uair iiaisgeadh gu h-eibhinii leis deid- 

eag an aigh, 
Glac gheal nam meur fainneach lutli- 

chleasach. 
S tu ogha s da iar-ogh' nan iarlachan ard 
'Fhiiair urrani thar chach 's cha b' ion- 

ghnadh e; 
An diuc ud, Mac-Cailein bho charrig nam 

barr, 
Bha t' athair 's do mhathair dubilt dha. 

Cxur lionmhor sruth uaibh reach mu d' 

ghuaillibh gun mheang, 
Slioclid Dhiarmid nan lann 's nan lurich- 

ean, 
Shiol na fior fhuil a's uaisle dha 'm bu 

dual bhi "san Fhraing, 
Fhuair urram nan (rail s a chungaisich. 
Ridir ard Loch-nan-Eala do charaid dluth 

teann, 
Gu'n cuirinn mo gheall nach diultadh e 
Dol sios ann sa bhaiteal a sgapadh nan 

ceann, 
'N uair 'chluinnt' a ghaoir chatha gun 

duisgeadh e 

Iar-ogh' Chailain na feile leis an eireadh 

luchd-daimh, 
Ogh' Alastair alinn, fhiughantich, 
A thogadh na caisfceil gu baidealach ard, 
Gu tiureideach, aghail, luchirteach, 
Na h-arasan fialaidh mu n iadhadh na 

baird, 83 

'S am biodh iad gu statail, curfiniach ; 

'N uair 'thigeadh trath iioir.e guccmihiiidli 

8 gu tainli 
Gum b fharumach gabh bhurluth-chleaisuii 

Is fad' 'tha dc fhriamhaii air sgaoileadb 

san tir, 
(jtum buiii dhuit air chinnt' na Daghallich, 
Is Morair Bhraid-Albinn nan gar])Ii bhrat- 

.ach sroil, 
A sgapadh au t-or 's nach cunntadh e, 
Tighearna Charradail cheutich leis an 

eireadh na sloigh, 
'S cha treigeadh tu coir nan Stiubhartach. 
'S a bhai;i-tighearna phrisail o n lionmhor 

ari stor, 
Bhon ghineadh an oigh le ionracas. 

'S e mo run an t-og fearail ur, aithneach- 

àil, ardr 
Mo bheannachd gu brath le durachd dhuit, 
'S do nadar math b'eaunichte, ceanalta, 

tlath, 
'S neo-ainniseach cearn do dhutlicha-s;i. 
Cheart aindeoin luchd-tuaileis cha ghluais- 

ear thu cearr, 
Gun agad ceann-fath cha duisgear thu, 
'FhiroigChladh-na-macraidh s urmacanta 

t'ainm 
On bhaisdeadb an Gaidhlig Dugball oft. 

Bunntamach — shrewd, steady, sensil)le. 
Piollach — neat, trim. Naisg— bind, make 
fast. Cungaisich--help. 84 

Mairearnd nigli ii Lachiiin was xu ex- 
cellent poetess. She resided in the isle 
of Mull. She lived to an extreme old 
age. It is impossi))le to fix the date of 
all her poems. One of them, however, 
was composed in 1702, and another in 
1751. The year of her death is not known. 
It seems impossil)le even t«> find out as a 
matter of certainty where she is buried. 

It is generally supposed that the fam- 
ous Mairearad was a Maclean. In behalf 
of tliis (»pinion in may be urs^ed that the 
earliest reference to her in a printed 
work is in Duncan Kennedy's collection 
of hymns, which was published in 178b, 
and that in that work she is called 
''M-AÌrearad nighn Ailain, or Margaret 
Maclean."' As Kennedy was a school- 
master in Kilmelford in Lorn, he had a 
good opportunity of knowing who she 
was. It is certain, however, that he was 
mistaken in calling her Mairearad nigh'n 
Ailain. It is possible, then, that he was 
also mistaken in speaking of her as Mar- 
g.iret Maclean. She may, of course, 
have been married to a Maclean. There 
is a poem in Dr. Maclean's MS. which 85 

is saitt to Iiave been composed by "NigFi- 
enn Lachinn nihic Iain mhic Lachinn." 
That Mairearad nigh'n Lachinn is the 
authoress referred to is in our opinion a 
matter which cannot be called in question. 
But Dr. Maclean must have been ac- 
quainted with her. We may take for 
granted then that he gives her genealogy 
Dorrectly. 

We are inclined to think that Mairearad 
nigh'n Lachinn was a Macdonald. We 
got the follo^\4ng account of her, October 
14th, 1873, from a daughter of Jt»hn Mac 
lean, the poet, who told us that she had 
received it fi-om her father: "Mairearad 
nisfh n Lachinn was born in Mull, and 
lived and died there. Her father was a 
Macdonald, and her mother a Maclean. 
She was married, and had a large family. 
All her children died before herself. She 
nursed sixteen Macleans of the best 
families in Mull. All these, like her own 
children, predeceased her. She used to 
go very frequently to the grave of the 
last of them, and sit there. She was a 
very old woman, and was much bent by 
old age." John Maclean took down 
several of her poems fiom oral recitation 
about the year ISIH. In the heading of oMie of these poems he calls her '*Mair- 
•earad Dhomlinullach, da 'in ))U cho-:iiiim 
IVIairearad nigh'n Lichiiiii/' OKA\. 
D« ^hir laiM MMc-<;illenin. 

LE MÀ.IREARAD XIGHN LACHIN>\ 

O, fhuair mi sgeul s chan aicheam e; 
Ou bheil e dhomh toirc gairdeachis, 
(jur binne leam na cLirsichean 
'Bhi 'g iiinse mar a thanic sibh, 
Itu bheil Sir Iain sabhailte, 
.S gun dug a Bhanrinn cuirc dha. 

Xaui b" fhiosrach Banrinn Anna 

Mar a dh' fhogradh ann ad leanabh thu, 

Is mar a thugadh t' fheariuu bhuait, 

(xum biodh i aoidhail, geuail nut, 

Is nach robh cron ri aithris ort 

Ach leantail do righ duthchis. 

Gur truagh gun mi cho beachdaii 
Is gun faighinn eisdeachd facil dh' i; 
Xan labhrinn beurla Shasunnach, 
No Fraingis mhin gu fasanta, 
Gun innsinn gun dol seaehad dh' i 
Mar rinneadh ort do dhiuchradh. 

Na Leathanich bu phrisail iad, 
Bu mhoralach 'nan inntinn ian; 
'N diugh crom-cheannach 's ann 'chitear 
iad, 87 

'S e teann lagli a thug striochdadh ast': . 
Is mairg a bha cho dileas riutha 
Riaiiih do righ no 'phrionnsa. 

Gum b' fhearr bhi cealgach, innleachdach. 

Mar bha 'ur naimhdeaii miorunach; 

'S e "dh' fhagadh laidir, liunmbor sibh, 

'S e 'dheanadh guothach cmnteach dhuibh, 

A bhi cho faicleach, crionuta 

Is <.'uin b' fhiach leibh a bhi tionndadh. 

Ohuala mi, s mi m phaisdeachan, 

Mu 'n d' ghlacadh tuigse nadair leaui, 

N a bha to thuafeh, ge laidir iad, 

Gur sibh a ghiiath 'bu bhaghan daibh; 

'S beag ionghnadh leam mar tha iad 

Ann sa Ghaidhealtachd g ur n-ionntlrinn. 

An fhine nihor 'bha ardanach! 
Bha urram is buaidh-larach leibh. 
Bu deas a dh' iomirt chlaidhean sibh, 
Cha mheirgeadh iad nan fegabartan: 
Is cha bu gheilt no sgathachas • 
A leughadh iad an cùnnart. 

'N am togail dhuibh le gairdeachas 
A chaiseamachd bu ghnathach leibh 
Bhiodh sluagh gu leoir a marsal leibh, 
Fir sgairtail throm' neo-fhailinneach, 
'S bhiodh bratichean gan sathadh 
Aig sliochd Mhanis oig gan rusgadh. 

Is iomadh luireach mhailleach 
'Bhiodh air ealchainnean 'n 'ur fardichean; 
Cha togadh sibh na rapairean, 
Gum b' fhearr a chratht' an spainteach 
leibh, 88 

A dh' fheuchadh spionnadh ghairdeanan, 
"S am bogh' a b' fhearr a lubadh. 

Cuid eile de bhur n-abhistean 
Mun do chuireadh sgannradh annibh 
Puirt is stuic is staiidachan. 
Is bualadh i>hrog air dheaiiiachan, 
"S gach neach dJiibh mar a dh'fhasadh e 
Bhi foghliim dha gach luth-chleas. 

A righ! gur dubhach, cianail mi 

A cauidh nan laoch a b" fhiachaile; 

(Tun d' eirich cleas Mhaol-Ciaran daibh, 

Chan fheil r' a -nns' ach sgial orra; 

Mo thruaighl gun do thriall iad bhuainn, 

Fir threun nan sgiath 's nan luireach. I»l A.\A« DO CHLAXX-eHILLEAIN. 

LE MAIREARAD NIGH'n LACHINN. 

Cha choma learn fhin co dhiu sin 
Aon mhac Shir Ailain nan luireach, 
Cuilein leoghinn nan long siubhlach 
A bhi bhuainn le cluain nan Duibhneach. 

Ach 'Fhir ris an deanam m' urnigh, 
S mi mar Oisain 'n deidh an rusgaidh, 
Tionndaidh an roth mar bu du dha, 
'S cuir an tir so n ordagh dhuinne. 
Cha choma, «&c. 

'Nuair 'thanic sibh siar an toiseach, 
Bha sibh buadhail anns gach cogadh, 
Lannan cruaidh' dhuibh 's bhuailteadh 
goirt iad; 89 

Chuirteadh feum air leigh dha 'n lotibh. 

An am dol 'sios do n dream Dhuil>li- 

neach, 
Dol suas le buaidh 'bu dual dhuibhse; 
'S fada chluinnteadh gabh ur muiiitir 
'Togail fhaobh air fcaobh gach tulachin. 

Ach CO 'n neach air nach dig muthadh, 
Mar na neoil sua speuribh dubh-ghorm! 
Cinneadh laidir nan lann ruisgte, 
'S truagh mar tha iad roimh na Duibh- 
nich. 

Gu bheil m inntinn-sa fo smalan, 
Is mo shuilean gum bi galach 
Gus am faic mi risd an latha 
'Am bi dol suas air siol an taighe. «AOIR XAM BAX MIIILEACJI. 

Cniulta do i>khir lain .ilac>CiiIleiilii Triatli 

Dbubhalrt, a chauchail sh bhliadhiia 

1716. 

LE MAIKEARAD NIGH'N LACHINN. 

'S goirt learn gaoir nam ban Muileach, 
lad ri caoineadh 's ri tuireadh, 
'S gun Sir Iain an Lunninn, 
No 'san Fhraing air cheann turis; 
'S trom an sac 'thug ort fuireach 
Gun thu dh' fhalbh air an luingeas; 
'S e sin aobhar ar dunich; 
Bog a choisinn thu 'n t-urram 'sna blar- 
ibh. 90 

Air an righ sin dha 'n d' rinneadh 
Togail suas ann am barrachd, 
'S daor a thug sinne ceannach, 
Bho n la thionnsgainn a charraid; 
Chuireadh aon Mhac Shir Ailain 
As a chorichean fearinn, 
Le fior fhoiineart s le aindeoin; 
Ach s e loni sgriob an earrich so 'chraidh 
mi. 

(red a b" fhad thu air siudan, 
Oha robh lochd ort r'a chunntas; 
Do luchd-toisich cha b' fhiu leat 
Dhol a dheannmh dhaibh umhlachd; 
Curidh ard thu bu mhuinte; 
'S e mo chreach gun do dhruidh ort 
Meud an eallich a bhruchd ort, 
"S nach robh leigh ann a dhiuchradh am 
bas bhuait 

Fath mo ghearain 's mo thursa, 
Mac-Gilleain nan luireach 
'Bhi 'na laighe 'sa chruisle 
An suain cadil gun dusgadh ; 
Is ruaig bhais air do mhuinntir, 
Aig nach d fhagadh de dh-uine 
Oead an armachd a ghiulan; 
Thug an naiinhdean d'an ionnsidh 'nan 
deann-ruith. 

Bfhiach do chairdean an sloinneadh, 

Morair Shleite 's Mac-Ooinnich, 

Is Mac-Leoid as na Hearradh, 

'S am fear treun sin nach maireann, 

Ailain Muideartach allail. 

Fath mo chaoidh gach fear fearinn. 91 

Tha 'n deagh run dhuinn 's nach rnealladli, 
'Bhi gun chonias tigh'nn mar-ruinn an 
di'astji. 

Cha chainnt bhosdail 's chan earra-ghloir 
'Tha a shannt orm 'am sheanachas, 
'S mi 'g ur faicinn-se caillte 
'N deidh gach mor ghniomh a rinn .sibh, 
Ann an Eirinn 's an Albinn, 
Shliochd Ghilleain nam feara-ghleus; 
Chuidich Eachann Cath Gharbhfhaich, 
'S e air deas laimh na h-armailt le 'shar 
fhir. 

Chan en curidh neo-thais ud, 
No Sir Eachann le ghaisgich, 
A tha mis' an diugh 'g acain, 
Ach Sir Iain nam bratach, 
Nam pios t)ir 's nan corn dathte, 
'Dheanadh storas a sgapadh: 
Is mairg rioghachd dhe 'n deachidh 
An triath calm' ud is Caiptin Clilann- 
Ranill. 

Och is mis'" th' air mo chlisgeadh, 

Saoir bhi 'sabhadh do chiste, 

'S gun do chaireadh fo lie thu 

'N aite falich, gun fhios duinn, 

'N airde 'n iar air a bristeadh, 

'S gun an t-oighre 'na ghliocas; 

So a bhliadhn' a thug sgrios oirnn; 

'S goirt ar call ris a bhriosgadh 'thug Mar Gur neo-eibhinn ar gabhail 
Bho 'n la 'dh' eug Mac-Gilleain 
'S a chaidh 'sios sliochd an taighe A b"ha cliuiteach ri 'n latha. 
S mor mo chall-sa bho shamhinn, 
Tha mi 'm thruaghan bochd mnatha, 
Tha mi faoiidrach, gun fharraid, 
Gun cheann-cinnidli 'thaobh athar n<* 
mathar. 

Mo chreach' eeannard nan gaisgeach 
Ann sa bhlar nach d fhuair masladh 
Bhi g ar dith ri am airce; 
Ged a thogar na mairt bhuainn, 
Oha bhi srann aig dcj bhratich, 
Is cha chluinnear du chaismeachd; 
Mhothich suil nach robh ceartdiubli, 
'N latha chunaaca.s o Pheairt sibh a mai- 
sadh. 

Cha neart dhaoin'a thug bhuainn thu; 
Nam be chiteadh air ghluasad 
lomad gaisgeach mor, uasal, 
Thogail t eirig "san tuasaid; 
Luchd nan clogaidean cruadhach, 
'S nan lann soilleir gun ruadh mheirg; 
Fir mar gharbh fhrasan fuara, 
Leis an deanteadh lom sguabadh 'san 
araich. 

'S ann 'nar caistealan grinne 
A bha tamh na cinn-chinnidh 
A bha aoibhail r'an sireadh ; 
Gur h-ann timchioll an tine 
'Chluinnteadh bardachd nam filidh 
'S guth nan clarsichean binne, 
'S gheibht" ann cearrich ri iomairt; 
Mo run luchd nan cul tionna, cas, fainn- 
eachl 93 

Threruinfbh calm' nan long siubhlaclV^ 
Nan ceann-bheirt 's nan each cruidheacJi. 
Ged bu dileas do'n chrun sibh 
Fhuaradh seol air bhur diuchradh; 
'S mairg nach gabhadh dhibh euram, 
Ann an eirig bhur siudain, 
'N uair nach d' aidmhich sibh tionndadh: 
'S ann a rinneadh air awi luiiig bhur 
fagail I 

Co an neach dha bheil suilean 
Du nach soilleir am muthadh 
Tha air teachd air ar duthich 
Bho 'n la chaill sinn an t-aon fhear 
Fo laimh Dhe 'ghabh dhinn curam; 
Fhrois gach abhall a h-ubhlari^ 
Dh'fhalbh gach blath agus ur-ros, 
'S tha ar coil' air a rusgadh de 'h-aill- 
eachd. 

Oirnne thanic an diobhaill 
Tha Sir Iain a dhith oirnn, 
'S Clann-Ghilleoin air an diobradh, 
lad gun iteach, gun linnidh, 
Ach mar gheoidh air an spionadh, 
lad am measg an luchd mioruin 
Is a fulang gach mi-mhodh, 
(red nach ann ri feall-innleachd a bha 
iad. 

Gur a craidh mar a thachair 

Bho'n cheud la 'chaidh thu 'mach bhuainn 

Le loinn gheir nan tri chlaisean 

'Ad laimh threubhich gu sgapadh. 

Ged nach d'fhuair thu fo t' fhacal 

An tir fharsuinn 'bh' aig t' athir, u 

B' fhearr gum faigheadh d«> mhac 1^ 
Dia g ur coimhead c mhiosguinn bhur 
naiuhid. 

Gum b' e turas na truaighe, 
'Bha gun bhuidhinn, gun bhuannachd, 
""Thug thu 'n uiridh 'nuair ghluais thu 
Le do dhaoine ri d' ghuallinn; 
Dh' fhag e sinne ann an cruaidh-chas 
Os-cionn tuigs' agus smuaìntinn^ 
Tha sinn falamh, lig, suarach^ 
Dh"" fhalbh ar sonas mar bhruadar gun 
stath bhuainn, 

S e mo chreach gu"n do strioclid thu. 
'Fhiubhaidh, eireachdail, fhiachail; 
Tha do chlaun air an diobradh; 
Co ni n deoch dhaibh a lionadh 
A chur casg air an iotadh? 
Co nan laigse 'bheir dion dhaibh? 
Och, gur fad thu bho d' dhislean; 
'S ann a dh fag iad thu mhios uus am 
maireach. 

'S e 'chur m' astar am maillead 
Is mo shuilean an doillead, 
A bhi faicinn do chloinne 
'S an luchd-foghluim is oilein 
Air am fogradh gun choire, 
'S iad gun dachidh, gun ghoireas, 
Ach mar cheatharnich-coille 
lad gun fhios ac' cia 'n doire 'san tamh 
iad. 

Gur a goirt leam r'a chluinntinn, 
'S gur a h-oil leam r'a iomradh; Nacfi deaeh aobhar ar n-ionndrinn, 

OÌC air mhath le 'luchd-diimiba, 

A thoirt dachidh d'a dhuthich ; 

Gum bu sholas le d' mhuinntir 

Do chorp geal a bhi dluth dhaibh 

Ann an I nam feur cliuiteach le d' chaird- Och is mis' th' air mo sgaradh, 
Bho nach dug iad thu thairis 
'Dhol air tir air an Ealidh, 
'Dhol fo dhion ann sa charrig 
Ann an reidhlig nam Manach, 
Mar-ri t' athair 's ri d' sheanair, 
'S iomad treun laoch a bhan-achd. 
Far am faodamid tesinnadh mu d clia n- 
ibh. 

'S mairg a gheibheadh gach buille 

A fhuair sinne bho 'n uiridh; 

Thanic tonn air muin tuinne 

A dh'fhag lorn sinn 's an cunnart, 

Chaidh ar creuchdadh gu guineach, 

Dh' fhalbh ar n-eibhneas gu buileach; 

Bhrist ar claidheabh 'na dhuille 

'Nuair a shaoil sinn gun cumamid slan e. 

Siudan — ^a swinging. Slat shiudain — 
a pendulum. Muinte — instructed, well- 
bred. Earroghloir —bold or taunting lan- 
guage. — Tine, or teine — fire. Sir John Maclean of Uuart was born in 1670. 
His father, Sir Allan, died in 1674. Lachlan 
INIaclean of Brolas and Lachlan Maclean of 
Torloisk were appointed his guardians or tutors. 
When about seven years of age he was sent to 
Brahan Castle, where he lived until he was old 
enough to be sent to college. Lachlan, eldest son 
of Allan Maclean of Grulin, was with him as a 
companion. He took the management of the 
affairs of his estates into his own hands in 1687. 
He fought at Killiecrankie in 1689. He had five 
hundred of his followers with him. Lachlan 
Maclean of Lochbuie was Lieutenant-Colonel 
under him. He retired to the garrison of Cairn- 
burg in 1690, where he remained until March 
31st, 1692. He lived in France from 1692 until 
1703. Queen Anne bestowed a pension of £500 
a year on him. During her reign he lived chiefly 
in London. He lost his estates, the Earl of 
Arg}dl having obtained possession of them. He 
joined the Earl of Mar with eight hundred fol- 
lowers, in 171 5. He took a distinguished part in 
the battle of Sheriffmuir, November 13th, 17 15. 
He became ill at Perth. He was unable to follow 
the Chevalier to P'rance, although he was offered 
accomodation on board his ship. He parted with 
his men at Keith, and went to Gordon Castle, 
where he died March 12th, 1 7 16. He was buried 
in the Church of Raffin in Banffshire, in the 
family vault of the Gordons of Buckie. He was 
well educated, and spoke Gaelic, English, and 
French fluently. He was a brave, honest, and 
generous man ; but blindly attached to the unwise 
Stewarts. 98 

ORAN 

Do dh-Ailain Mac-Gilleain, Fear Bhrolais. 

LE MAIREARAD NIGH'n LACHINN. 

LUINNEAG. 

Hi ri ri ri eile, 

Horin o ro ho i o ho eile, 

Hiurabh i hu o ho na o eile. 

Mo cheist an Leathanach modhar ! 
Gualla dheas dha'n dig an cota, 
'S fearr a chuireas Gaill o'm meoiribh, 
Siod' is pasmunn air do dhornibh, 
Mar a chaireadh taiilear doigh orr ; 
Glan airgiod 'ad bhroilleach orbhuidh, 
'S gur a math 'thig scarf de'n t-srol dhuit, 
Mu do mhuineal geal an ordagh. 

Bu tu dealbh a ghaisgich mhorail 
Air each cruidheach 's e fo 'chomhdach, 
Spuirgheur, ghuineach, air do bhotuinn, 
Paidhir dhagachan 'ad phoca. 
Do shluagh mu d' thimchioU an ordagh, 
'S iad ag eisdeachd ri do chomhradh. — 
B'iad f hein na lasgairean crodha 
'Thogadh creach 's a thilleadh torachd. 

Gur a h-e mo chion-s' an curidh 
'Tha 'na ghluasad mar a bhuineadh. 
'S car thu 'n laoch a choisinn urram, 
Eachann Ruadh nan cruaidh chath fuileach j 
'S fad a chluinnteadh fuaim a bhuille, 
Stoirm a thuaigh air clar a luinge, 
'S e 'cur a chaistail gu 'f hulang 
Gus 'n do striochd iad dha gu h-uile. 99 

Gum b' e sud an comhlan calma 

'Chaidh do dh-Eirinn 's a f huair ainm ann ; 

Bha sibh misneachail fo 'r n-armibh 

Mar leoghannibh guineach, garga ; 

Bha sibh cruadalach ri 'r n-aimsir, 

Ged is faoin e 'n diugh ri sheanachas ; 

Ghlac sibh ian air ealtinn ainmail, 

'S thanic sibh le cliu do dh-Albinn. 

'S car thu do na gaisgich uaibhreach 
'Chuir an aghidh ris a chruadal, 
Lachinn Catanach na gruaige, 
Each ann Mor am firean uasai, 
Lachinn Mor a chleachd 'bhi luiadhach, 
Deagh Shir Lachinn 'bu mhath gluasad, 
Is Sir Eachann calma, cuanta, 
A thuit ann am blar an f huathais, 

Gur a mis' a tha fo mhulad 

Mu 'n turas 'thug larla Mhuile, 

Ghabh Hobrun foill air do bhuidhinn, 

'S le Mac-Cailain cha bu dubhach. 

Nan d' f huaradh le m' ghradh cead siubhal, 

Nan d' f huaradh bhitheamid subhach, 

Bheireadh am prionnsa dhuit cumha, 

'S phosadh an righ riut a phiuthar. 

Cha n-ionghnadh ged bhiodh tu meanmnach, 

Misneachail, morchuiseach, calma, 

'S car thu 'n larl' a b' f hearr 'bha'n Albinn, 

A bha measail, cliuiteach, ainmail, 

'S a rinn sin 's gach cuis a dhearbhadh. 

Chuir a bhanrinn ann Ian earbsa 

Mar thriath dileas, fiachail, calma, 

'S ghabh i trom cheist air fear ainme. 

M' eudal Sir Iain nan caisteal! 
'Nuair a dh' eireadh tu 'sa mhadinn. Bhiodh do shluagh gu greadhnach agad, 

'S cha b' f hiach leo 'bhi 'togail bhaltag. 
No 'giulan chleocannan glasa, 
B' eibhinn a dh' f halbhadh iad leatsa, 
Duthchannan roimhibh gan creachadh, 
'Tearnadh bho ghleanntibh gu machir. 

Dh' aithnichinn do cheum a dol seachad, 
Bhiodh fear a giulan do bhratich, 
'S gur a fad' a chit' a h-aiteal. — 
Cearrach thu, poilear, is marcich, 
Fear chuil dualich, chuachich, chleachdich, 
Gruaidh mar chaorann, taobh mar chailce, 
Guth do chinn bu bhinn ri 'chlaistinn, 
'S cha b' e tuireadh mna nach faicteadh. 

'Dhaoine na cuiribh dhomh 'n duileachd, 
'Bhi 'tigh'nn air an larla ]Mhuileach, 
Am fear caoimhnail. baighail, duinail, 
'Dh' oladh deoch 's cha b' ann a cuman, 
Ach a searrag a bheoil chuimir, 
'S do thosgaidean air an uihnn ; 
'S iomadh stocach laidir, urrant', 
'Gheibheadh deoch an am an tunnidh. 

Ailain, eudail *s ann 'tha thusa 

Mar a bha Naoise mac Uisne, 

'Dh' f halbh le Deirdri, nigh'n a chruiteir ; 

Gach aon te tha 'tabhirt thugad. — 

Cait a bheil i 'n kiib a trusgain, 

De shioda, no shrol, no mhuslin, 

Aon bhean og, air meud a cuirteis, 

Nach faodadh laighe mar-riut-sa? 

B' f hearr learn gun cluinninn do phosadh, 
Ri te uasail, mhaisich, bhoidhich, 
Nigh'n Mhic-Cailain, no Mhic-Dhomhnill, 
Ogha no iar-ogha do 'n Mhorair, No bhean a's fearr de Shiol Tormaid, 
Te 'bhiodh freagarrach 's garh doigh dhuit, 
A bheireadh cisteachan de 'n or dhuit, 
'S a rachadh eich gheala 'na comhail. 

Eudail de dh-f hearibh an achidh, 

Thuirt iad riut gun robh thu prabach, 

Gun do shil na suilean asad. — 

Cha b' e bhi 'giasgach a ghlas eisg, 

No bhi ri togail nam partan, 

Ach a bhi 'sna blair a chleachd thu ; 

'S bidh sin 'ad chuimhne cho fada 

'S a bha Fionn do dh-f hear a bhradain. 

Gur b-e mis' a tha fo mhighean, 

Mu gach aon 'tha dhuit am miorun, 

Eadar Loch Creran 's Cinntire 

Agus Maol na b-Oigh' an He. 

Thuirt iad nach b' airidh air mnaoi thu ; 

'S ann aca nach robh an f hirinn. 

'S math 'thig dhuit an claidheabh liomhte, 

'S bu mhor t' f heum an am na strith' leis. 

Nam bu mhis' a bhiodh cur binne 
Air gach aon 'tha ort ri dimeas, 
'Nan cuhdh-f harmid cha bhiodh iad, 
'S nach h-ann de chaolach an t-sil thu, 
No de mhosgan, no de chrionich. 
Is slat ard thu 'n abhall phrisail. 
B' ur a choill 'san drinn thu cinntinn, 
'S bu ghlan uchd do mhuime-chiche. 

Gur h-e mis' a th' asad cinnteach, 

Nan tachradh tu 'n aithe diomhair 

Air chomas do lamh a shineadh, 

Gum biodh do luchd-diumb' gun f hiaclan, 

Gun charbad uachdir no iochdir. 

Gun neart a ghluasad an ciobhian. Cairdean a tagirt an dilib, 
'S an eirig fada gun dioladh. 

Gur h-e mis' a th' air mo leonadh, 
'S beag mo shunnd ri gabhail orain, 
Mi mar chomhachaig gun solas, 
Mar ian am brughach 'na onrachd, 
Gun duin' a sheasamh mo chorach, 
Khon a dhealich rium na connspuinn. 
Sir Eachann 'tha thall air fogradh, 
Is Ailain nach h-eil air morthir. 

'S mis' a chorr an deidh a dathadh, 

'S mi 'm onrachd air cheann an rathid ; 

Mi gun clieol, gun ol, gun aighear, 

Ach fo bhron gun solas beatha, 

'S nach rolih mi 'choir cinneadh m' athar 

Bhon a dh' f hogradh Clann-Ghilleain 

As an duthich 's as an cathir ; — 

Fath mo leoin bhur foirneart bratha. Duileachd, doubt, suspicion. Corr, a crane. Allan Maclean succeeded his father as 4th of 
Brolas in 1725. He entered the army when 
young. He was a Captain under the Earl of 
Drumlanrigin Holland. He came home after the 
peace of Aix-la-Chapelle in 1748, and married 
Una, daughter of Hector Maclean of Coll. He 
served as a Captain in the Montgomerie High- 
landers in America from 1757 to 1760. His wife 
died during his absence. He served as a Major 
in a regiment raised by Lord Southampton from 
1 76 1 to the close of the Seven Years' Wai in 
1763. He then retired from the army. He after- 
wards attained the rank of Lieutenant-Colonel. 103 

He was visited by Dr. Johnson at Inch-Kenneth 
in iMull in 1773. He died December loth, 1783. 
He was buried at Inch-Kenneth. The poem was 
evidently composed before 1748. 

The person referred to in the third and fourth 
stanzas is Eachann Ruadh nan Cath. The 
seventh, eighth, ninth, and tenth stanzas refer to 
Sir John Maclean, the last of the Lords of Duart. 
Naoise mac Uisne was a fabulous hero of extra- 
ordinary beauyt. ORAN 

Do Shir Eachann Alac-Gilleain, a Chaochail ann 
san RomiJi ^sa bhliadhna lyji. 

LE MAIREARAD NIGh'n LACHINN. 

'Fhir 'tha 'n cathir an Fhreasdil, 
Cum-sa ceart agus coir ruinn, 
'S cuir deagh sgeul uginn dhachidh 
Air Sir Eachann nan ro-seol. 
Tha e fad' uainn a f hearann, 
Agus tamull air fogradh ; 
Gur h-e sgeula mo sgaridh, 
Cach 'bhi 'g aithris nach beo e. 

A Shir Eachinn nan luireach, 

Nan long siubhlach 's nam bratach, 

Is nan cuirt-f hearibh riomhach, 

'S gum bu lionmhor 'at f heachd iad, 

'S iomad gaisgeach mor, prisail, 

'Rachadh 'sios fo do bhratich, 

'S tu air thoiseach fir Alba, 

'S bu mhor t' armailt ri 'faicinn. 

Bha thu 'd dhalt' aig a bhanrinn, 
'S mor an t-ait 'thug i-fein dhuit ; 'Ad leine-chneis aig a brathair, 
Mar. aisne chnamha nach treigeadh 
Chain thu t' oighreachd is t' f hearann, 
'S thug thu thairis gu leir iad, 
Airson seasamh gu rioghail, 
'S rinn do shinnsireachd fein sud. 

Tha mo chion air an f hior-f hull, 
Seobhag rioghail na h-ealtinn, 
Agus cuilain an leoghinn, 
'S og a dh' f hoghluim a ghaisge ; 
Ursann-chath' thu roimh mhilltean 
'N am dol 'sios ann am baiteal ; 
'S urr' a shuidheachadh blair thu, 
Ged 'bhiodh each ann an gealtachd. 

'Chraobh a 's airde 'san doir' thu, 
No an coille nan Gaidheal, 
Sgiath ro laidir gun ghiorag 
Thu aig slinnein Phrionns' Tearlach. 
Bu tu iuchir an f huasglidh, 
'Nuair 'bu chruaidh, no bu chas e ; 
Meud do ghliocis 's do cheille 
Bheireadh reidh as gach ait thu. 

Dh' f hairich latha Chuil-f hodir 
Gum bu dosgach na Gaidheil, 
'S gun robh thus' ann an Sasunn, 
Air do ghlacadh le d' namhid. 
Nan do thachir gun d' f haod thu 
'Bhi le d' dhaoine sa bhlar ud, 
Cha bhiodh Dearganieh Shasinn 
'Dol slan dhaehidh gu 'n aite. 

Tha do chaistealan geala 
Is do thallachan prisail, 
Far 'm biodh ol agus aighear 
Aig luchd-caithimh an f hiona, Fo luchd adichean dubha, 
Mo sgeul dubhach gur fior e : — 
'Righ, nach robh iad 'sa Chaillich 
Fo ard chaithrim an lionidh. 

Gu bheil seanduine corrach 

'N cois na h-oirthir mu thuath oirnn ; 

'S gur ro choimheach a ghabhadh 

'N uair 'bhios ardan mu 'n cuairt air. 

'S truagh nach facas Diuc Uillam 

'S na bha 'chruinneeachadh sluaigh aig', 

Air an tilgeadh mu 'chasan 

Ann am braisead a bhuaireis. 

Gu bheil baintighearn' mhor, straicail, 

'Gabhail taimh mu na criochan s'; 

Tha i dionach na fearann, 

Is cha chairich an righ i. 

'S truagh nach facas fir Shasinn 

Air an glacadh le innleachd, 

'S iad a faodinn an duaise 

Bho 'laimh chruaidh-se gu cinnteach. 

Seal mun danic Righ Raibeart 
Bha i socrach 'na h-aite, 
Cha do thogadh riamh cisean 
No diol aison mail d' i. 
'Nuair a dh' eireadh a corrich 
Gum bu choimheach a gairich. 
Bu chuis eagil is uamh-chrith 
Tigh 'nn an uair sin 'na lathir. 

Tha mo chridhe air a shracadh 
Mar shean phaipair a f hliuchteadh ; 
No mar f hiadh air an f hasach 
Ann san traighteadh gach cuisle, 
Leis an naidheachd so 'f huair mi, 
'S i cho luath ri each trupa, A Shir Eachinn na baighe, 

Fath mo chraidh, nach dig thusa, 

'S bochd gach duine dhe t' uaislean, 

'S mor an sniuairean 's an eislean, 

'S iad mar mhial-choin gun f huasgladh. 

Is snaim chruaidh air an eill ac'; 

lad a fulang gach muisig 

Fo shlat-sgiursidh nam beisdean, 

Is a feitheamh na h-uaire 

Ann sam fuasgil thu f hein iad. 

Cha n-e cumha nan caorach 

Tha mi caoineadh fo smalan ! 

Gur h-e m' iargain na daoine 

Ris am faodinn mo ghearan. 

Orms' a thanic an t-anradh 

An tus samhradh na gaillinn 

Na h-eich dhonn' agus dhubha 

'Bhi 'g ur bruthadh 's 'g ur prannadh. 

'Mhic mhic Ailain mhic Thearlich, 
B' e mo chradh do chall fala, 
'S i 'na ruith as gach taobh dhiot 
'Na dearg chaochanibh meara. 
'S truagh nach dug iad do dh-I thu 
Mar-ri sinnsreachd do sheanar ; 
Far 'bheil cuirp nan seachd righrean 
'Bha d-e 'n f hion-f huil 'bu ghlaine. 

Ged a theireadh Clann-Lachinn 
Nach fanadh iad naitse, 
Cha do dhearbh iad an aidmheil 
An am t' f haicinn 'sa chruadal. 
'S ann a leagadh an Caiptin 
A bha agad ri d' ghuallinn ; 
'S gmi do dh-f huirich thu aige 
Ged a threachail sin uaigh dhuit. 107 

'S mithich dhomhs' a l)hi samhach, 
'S sgur de dh-aireamh nan uaislean ; 
Tha mo dhochas an Criosda 
Nach fior mar a chualas, 
Ach gun dig Mac-Gilleain 
An nail f hathasd thar chuantan ; 
Is theid sinne na chomhail 
Gle dheonach 'san uair sin. Sir Hector Maclean was born at Calais in 
France, November 6th, "1703. He was brought 
to London by his parents a few weeks afterwards. 
He was placed under the care of Donald Maclean 
of Coll at a very early age. He lived at Coll 
until his eighteenth year, when he was sent to 
Edinburgh for his education. He went to France 
in 1721. He returned in 1725, but went back in 
1728. He left France in June, 1745, to take part 
in the rising under Prince Charles. He was 
arrested in Edinburgh, through the treachery of 
the man with whom he lodged, on the 5th of June. 
He was sent to London, where he was retained a 
prisoner until May, 1747. He returned to France, 
immediately after being set at liberty. He went 
to Rome in 1750. In the month of July he had 
an attack of appoplexy, in that city. From this 
attack he partly recovered. He had a second 
attack in October. The second attack resulted in 
his death. The poem seems to have been com- 
posed after the news of the first attack had reach- 
ed the Highlands, or about August, 1750. Sir 
Hector was a good Latin scholar, and spoke 
Gaelic, English, French, and Italian fluently. The Queen referred to in this stanza is Queen Anne. 
The Cailleach of the seventh stanza is the headland of that 
name at the north-western extremity of MulL I'he Sean 
duine of the eighth stanza is the Point of Ardnamurchan. 
The baintighearna of the ninth stanza is the whirlpool of 
Corriebhreacaic between Guna and Scarba. Mac mhir 
Ailain mhic Thearlich is Charles Maclean of Drimnin, who 
commanded the Macleans at the battle of Culloden. FORSAIR CHOIR'-AN-T-SITH. 

Forsair Choir'-an-t-Sith lived in Cowall, Argyle- 
shire. He was of fair complexion, and was 
known as Ian Ban. He was an excellent marks- 
man. He died about 1645. ^^^ was married and 
left children. His descendants call themselves 
Whytes, Clann-Mhic-Gillebhain. According to 
tradition he was a native of the Isle of Skye, and 
a Macleod. ORAN SEILGE. LE FORSAIR CHOIR -AN-T-SITH. 

Cha b' e tuchan a chnatain 
'Rinn mo dhusgadh 'sa mhaduinn, 
Ach ard bhuirich fir chabrich nan croc. 

Gus an cluinn no gum faic mi 

Tuill ur' air do dheacaid, 

Bidh mi 't iarridh fad seachdain no dho, 

Bidh mi 'gabhail do sgeula 

De an t-iul no 'n taobh 'theid thu, 

'Mhic an f hir dha 'm bi 'n ceile ro mhor. 109 

'Mhic an fhir a ni 'm buirain, 

'S dha 'm bi 'n anail a 's cubhridh, 

'S trie a chuir mi do luireach 'san stop. 

Bu trie pairt dhe do chuinneadh 

'Dol a cheannach an f hudir, 

'S a chuid eile ga shughadh ri m' shroin. 

B' e sud udlieh' na maise 

'Chuireadh stuie air ri m' f haieinn, 

Dha'm bu duthehas'bhi'n ereaehannan fheoir, 

Dha 'n robh misneach is uaisle, 

Moran glioeis is eruadail ; 

Air an d' f has na h-airm uallaeh gu spors. 

'S ann air cul Coir'-a-ehreaehinn 
'Dhiult an spainteaeh dhomh lasadh 
Air udliche cabraeh nan eroe. 

Tha eorr 's oehd bliadhna deug bhon 

'Chaidh sinn 'n earibh a eheile, 

'S eha do rinn i riamh eucoir 'bu mho. 

Bha 'n spor ur 's i geur, tana, 

Am beul snaip air dheagh theannadh, 

Ged a dhiult i dhomh aingeal ri ord. 

Aeh nan dugadh i aingeal, 
Chuirinn eunnart lir 'anail, 
Ged a ehosdinn ris gearran 'sa mhod. 

Leig mi ruith-ehrios dha m' bhreacan 
Gus 'n do ruisg air mo chasan, 
Mun cluinneadh e tartrich mo bhrog. 

Bha mi 'g ealadh mar dh' f haodinn. 

'Dol an aghidh na gaoithe, 

Mun gabhadh e straonadh 'san t-sroin. 'Nuair a thog e a cheann rium, 
Cha robh 'n trup righ na Frainge 
Na chuireadh an deann ud ga choir. 

Tha mi sgitli 's mi Ian airtneil, 

An deidh saothrach is asdir, 

'S mi gun teine, gun leaba, gun doigh. Sith, the same as sithiche, a fairy. Udliche, a stag. 
Creachann, the summit of a hill. Aingeal, Scottish ingle, 
a fire. Straonadh, sraonadh, or sraonais, a huff. SLAN lOMRADH DO 'N UR MHNOI : 

Oran do nighhin Theai'licJi Oig att Sgalpa 
an t-Sratha. 

LE IAIN PEUTAN, FEAR DHUN-AN-EIRTHIRICH. 

Slan iomradh do 'n ur mhnaoi 

'Dh' fhag mi 'n Ugairidh thall, 

Fo uilinn nan stuc-bheann, 

'S air urlar nan gleann. 

'S i 'n ribhinn ghlan chul-donn 

'Choisinn cliu anns gach ball ; 

Beul a labhradh le sugradh 

'S a chuireadh dubh-leann mu lar. 

'S ann mar chanach an t-sleibhe 
'Tha 'n euchdag thar mhnai. 
Gur gile thu fo t' aodach 
Na 'n f haoileann air snamh. 
Gruaidh dhearg mar an coarann 
Mur do chaochail thu blath ; 
Meoir f hada mar shlait ort 
'S fiamh datht' air am barr. Ill 

Meoir f hada chaol dhireach 
'Thairneadh riomhadh air ban ; 
Ann an cleaclidadh an t-sioda 
Chuirinn f hin sud an geall, 
Nach h-'eil ann san tir so 
De dh-f hior Chlanna-Gall 
Na bhuidhneadh barr gill ort 
Ann an grinn obair lamh. 

Glac gheal a nii 'n sgriobhadh 

Gu finealt' 'n uair 's aill, 

Ga tharruinn gu lionmhor 

Le innleachd do lamh. 

Beul le 'n leughar an Biobull 

Gu cinnteach gach trath ; 

Glac creideamh is firinn 

'S lean a chaoidh riu mar ghnaths. 

'Gheug uasal gun chrine 

'Dh' f has direach o lar, 

Tha da phog mar bhlas fiona 

'Chuireadh inntinn fo agh. 

Ort a dh' f has an cul sniomhain 

Mar dhithean am blar, 

Nach greannach r' a chireadh ; 

'S lionmhor ti air a bharr. 

Deud cailce gun sgor ann, 
'S e gun bhosd, is gun bhreig ; 
Beul a 's binne 'ni comhradh 
Na 'n smeorach air geig. 
'Nuair a ghabhadh tu 'n t-oran 
'S do mheoir ri cur greis', 
Ge b' e 'chluinneadh an ceol sin 
Gum bu bhoidhch' e na teud. 

'Thaobh aithghearr beag eolis, — 
Brigh mo dhochis nach gann, — Thugas barail no dho ort, 
Mar a mheorichadh rann, 
Gu bheil thu gun bhosd, 
Gun bhi strothail no gann, 
Ach ro ghlic gun mhorchuis, 
Neo-ghorach 'ad chainnt. 

'S tu reula nan oighean, 
'S tu 's boidhche na each ; 
'S tu 'n canach, 's tu 'n neoinean, 
'S tu 'n t-sobhrach fo bhlath ; 
'S tu 'n coimeasg 'tha or-bhuidh', 
'S tu 'n ros 'th' air dhreach la ; 
'Chur an aithghearr an sgeoil so, 
'S tu 'n t-Seonaid gheal thlath. 

'S i mo chomhairle fein dhuit, 

'S na treig i gu beachd, 

Ma 's a h-aill leat gum buannich 

'vS gun cnuasich thu 'n sgeap, 

Theirig timchioll na geige 

'S na glachd eislean 'ad bheachd, 

Ach a chaoidh na cuir duil 

Ann sa chraoibh nach lub leat. Dithean, a blossom, a flower. Ti, a point, a circle. 
Neoinean, a daisy. Sobhrach, a primrose. Coimeasg, a 
mixture. Sgor or sgorr, a bucktooth. DOMHNALL BAN BARD. 

Domhnall Ban Bard was probably a native of 
Lochaber and a Cameron. He was the great- 
grandfather of Ewen Maclachlan, the celebrated 
Gaelic scholar. He was a very good poet. CUMHA 

Vo Shir Eoghan Lochiall, a chaochail ^m 
bhliadhna zjig. 

LE DOMHNALL BAN BARD, 

Tha mo chiabhan air glasadh 
Tha iad liath o chionn fada ; 
So a bhliadhna 'ghreas m' aiceid, 
A dh' f hag seannda mo leacan, 
Gun mo cheannard 'am thaice ; 
Leam is bUadhna gach seachdain 
Bhon ghluais Iain air aiseag do 'n Fhraing 
bhuainn. 

Gur a beag mo chuis aighir, 
Nach olc truagh leibh mo ghabhail, 
Chaidh an tuagh bharr a samhich ; 
Ceannard gair' an t-sluaigh-chatha, 
Dha 'm bu chaisteal an claidheabh, 
Craobh 'bu shine de 'n abhall, 
Tha 'n leab' uaigneach 'na laighe 'san team- 
pull. 

Tha mo chridhe 'na sprudhar, 
Tha mo ghruaidheaa air dubhadh, 
Tha mi cianail ro dhubhach, 
Bhon f huaradh fath air ar buidheann 
Air easan Feilige nan siubhal. — 
Bu mhor an t-ainm 'bh' air ur pudhar 
'Nuair a nochdt' am breid buidhe ri crann 
leibh. 

'S mis' a dh' f haodadh a graitinn 
Nach robh subhachas saibhir, 
Gun robh dubhachas gearr bhuainn ; 
Bu dosgach toiseach a Mhairt dhuinn, 
'San am 'n do shiubhail an t-armunn ; — 
Mur dig Iain gun f hardal. No Ailain, a bhrathair, 

A Righ, cuidich an t-alach a th' ann dinn. 

Leoghann fuileachdach, euchdach, 
Sunndach, flathasach, eibhinn, 
Sar-mharcach nan steud thu, 
Blar no carraid cha d' eisd thu, 
'S tu gun cuireadh bho 'cheil' iad, 
Is nach iarradh an reite ; 
Bu leat onair na Feinne, 

Dhearbh is chomhdich thu f hein anns gach 
ball e. 

'Nuair a dh' eireadh do shiuagh leat, 

Meanmnach, aigeannach, uail)hreach, 

Fraochail, fuilteachail, buadhail, 

Cha bu tilleadh bu dual dhuit ; 

Do chinn-tine mu d' ghuaillibh, 

Cha b' ann le giorag a ghluaist' iad, 

'Dol an iomirt an f huathais ; 

Naile chuirteadh leat ruaig air do naimhdean. 

'S iomadh buaidh 'bh' ort ri 'thaghadh ; 
'Dol an lathir an lagha, 
Cha bu sgathaire cladhair' 
Thu 'chur cuis' air a h-adhart, 
Bhiodh tu dan ann an aghidh ; 
Bha thu ard ann am fradharc, 
'N ceill, an gliocas, 's am meomhir deagh 
chainnte. 

'Chuis 'bu chruaidhe ga leanailt 

'S tu gum fuasgleadh gach sparrag ; 

Gum biodh t' uaislean aig baile, 

'S bhiodh do thuath ort mar eallach ; 

Bu bheag an curam a ainnis 

'S tu mar churing 's mar dhainginn ; 

'Dol air beulabh gach barra 

Cha togteadh dhiot cealag gun challdach. 115 

'S math a mharich thu 'n saoghal, 
Bha aoidh Dhia agus dhaoin' ort ; 
Cha bu ghliocas 'dh-f hear t' aobhir 
Teachd le nitheanibh faoin' ort, 
Teachd gun f hios ort cha n-f haodteadh ; 
Cha bu shugradh do chaonnaig 
'Bhi ga dusgadh gun aobhar ; 
Bu trie full agus faobh air do naimhdean. 

'S og a dhearbh thu do ghaisge, 
'Fhir bu chuimhnich' air tapadh ; 
Rinn thu seasamh gun snasadh 
Ann an aghidh gach prasgain ; 
Bhiodh tusa gach maduinn, 
Gach aon latha 'cur as daibh ; 
Cha leigheadh fiamh dhaibh cead cadil 'nan 
campa. 

'Nuair 'thanic ainneart fir Shasinn, 

'N deidh righ Tearlach a ghlacadh, 

'S a chur gu bas ann an aithghearr, 

'S a bha gach rioghachd air snasadh, 

'S a gheill Albinn le bagradh, 

'Liubhirt arm 's gan toirt seachad, 

Gun na ghearradh biadh-maidne, 

Gum bu mheasail na h-Abrich 'san am sin. 

Ged bha feachd le droch dhurachd 
'Staigh an cridhe do dhuthcha, 
'Togail bhallachan dubilt', 
Cha n-f hac dithis no aon duin' 
Taigh no leanabh ga rusgadh, 
Mart 'ga gearradh fo 'luighean, 
'S thu f hein mar bhuachaille cuil orr', 
Aig meud an eagail 'san curim roimh d' 
cheannsgal. 

Sheas thu corr is tri bliadhna ; 
Fhuair thu reit' agus siochaint, Agus onair, 's gum b' f hiach thu ; 
Bha 'n airm f hein aig do lionsgair, 
Air gach cabhsair 'gam fiachinn, 
Gun am mionnan 'gan iarridh, 
'Nuair nach faigheadh each sgian fo 'n com- 
annda. 

'Nuair 'than' an dligheach gu 'aite. 
Oighr' a chruin a bh* air Tearlach, 
Is a chaidh thu 'na lathir, 
'Dheanamh umhlachd d'a ghrasan 
'S 'thoirt do chlaidhibh a sgabart, 
Thug e earail d'a gheardibh 
Gun t' airm a ghabhail a d' laimh bhuait, 
'S thug e teisteanas laidir 
Gun robh thu dileas le d' phairtibh 'n am 
ainneirt. 

Oidhch' Ardrainich an toitail 

Thilg a ghraisg ort mar spot e ; 

Bha na tighearnan goirt dheth, 

Trom chreuchdach, fo lotibh ; 

Bha Diuc Atholl gu h-olc dhuit, 

Ach gun chridh' aig' a nochdadh, — 

Gun do ghleidh thu do phosta 'g a an-toil. 

Latha sin Shiorra-mi-uir, 

Latha dosgach a mhi-ghrais, 

Bha iomadh duine fo mhi-chliu, 

\S do luchd-muinntir fo mhighean 

Aig faoin thuaileas luchd mioruin, — 

Dream nach b' urrinn eo-strith ruil)h, 

'S nach gabhadh orra gu dilinn 

Ri linn teaehd dhaibh 'ad fhianis 

Nach bidheadh iad dileas 's gach am dhuit, 

'S an Aird'-an lar am measg f hearibh 
Fear do ghniomh bha ro-ainneamh. 
Chum thu seilbh a cheart aindheoin Air gach oirleach dhe t' f hearann, 
'S bha gach nainhid 'na charid ; 
Fhuair thu reite Mhic-Cailain, 
'S Mhorair Hunndidh nan seang-each ; — 
Cha robh feum dhaibh bhi 'd leanailt ; — - 
'S thug Mac-an-Toisich coir thairis le taing 
dhuit. 

Cha robh Seanilair aite, 

A fhuair comas, air airde, 

Ann san t-seirbhis 'bu ghnath leat, 

An am cruinneachadh Ghaidheal, 

No suidheachadh larich, 

No fuathais mo gabhidh, 

Nach iarradh thar chaich thu ; — 

Naile ghabhadh iad pairt dhe d' thoil chainnte. 

Gum bu shona do shiuagh dheth, 
'S iad fo d' thearmunnn a gluasad ; — 
Saighail, onarach, buadhail, 
Le ceill, is gliocas, is cruadal, 
'S anns gach meas mar bu dual dhaibh, 
Gun an gleachdair bhi 'n uachdar. 
No neach a nochdadh "san uair sin daibh 
naimhdeas. 

Beirt a 's measa 'rinn t' uaislean, 
'S iad an lathair san uair sin, 
'N deidh gach urram a fhuair thu, 
'S gur tu b' urra gum fuasgladh 
Aig a bhail' agus uaithe, 
'N am 'bhi 'treachailt na h-uaghach 
Dha d' chorp prisail gun truailleadh, 
Nach do nochd iad do shuaicheantas teann 
ort. Sprudhar, fragments, broken pieces. Fardal, delay. 
Meomhair, memory, recollection. Sparrag, a difficult}', a 
bridle-bit. Curing or curinn, a support, a coverlet. Calldach 
or calldachd, loss. Air snasadh, reduced to order, brought 
to obedience. Allan Cameron of Lochiel, Ailain nam Biodag, 
married a daughter of Stewart of Appin, by whom 
he had John, Donald, Jean, and Catherine. John 
married Margaret, daughter of Robert Campbell 
of Glenfalloch, by whom he had two sons, Ewen 
and Allan. John died before his father. Donald 
was the progenitor of the Camerons of Glendes- 
sary. Jean was married to Alexander, Alasdir 
Dearg, eldest son of Donald Macdonald, eighth of 
Glengarry, and was the mother of Angus of Glen- 
garry, who was created Lord Macdonell and Aross 
in 1660. Catherine was married to Allan Maclean 
of Ardgour. 

Ewen Cameron, Eoghan Dubh Lochiall, son of 
Ailain nam Biodag, was born in February, 1629, in 
the Castle of Kilchurn, the residence of his 
mother's family. He succeeded his grandfather in 
1647. He left home at the head of one thousand 
of his followers to join the Royal Standard against 
Cromwell in July, 1651. Whilst on his march he 
heard of the disastrous battle of Inverkeithing 
and returned home. He joined the Earl of 
Glencairn with seven hundred followers in the 
spring of 1652, He gave in his submission to 
Cromwell in May, 1655. He accompanied 
General Monk to England in 1660, and was very 
graciously received by Charles H. He bought 
the lands of Glenlui and Locharkaig from Mack- 
intosh in September, 1665, — lands which had been 
in dispute between the Camerons and Mackin- 
toshes about 360 years. He was knighted in 
Edinburgh by the Duke of York about 1676. He 
marched under the Marquis of Atholl, in 1685, against the Earl of Argyll, who had returned from 
Holland. On a certain night he mistook a party 
of Atholl's men for Argyll's. A skirmish took 
place in which five of this party were killed aiid 
several wounded. The Earl of Atholl held a 
council of war and very foolishly proposed to 
arrest Lochiel. Lochiel, knowing what was going 
on, drew his men from the rest of the army. He 
was joined by the Macleans, who oftered to stand 
by him whatever might happen. Fortunately no 
attempt was made to arrest him. Lochiel took a 
prominent part in the Battle of Killiecrankie in 
1689. He died in February, 1719, having com- 
pleted his ninetieth year. 

Sir Ewen of Lochiel was one of the most 
prominent men that the Highlands of Scotland 
ever produced. He was a general and statesman. 
He was married three times. By his first wife, 
Mary, daughter of Donald Macdonald, eighth of 
Sleat, he had no issue. By his second wife, 
Isabell, eldest daughter of Sir Lachlan Maclean 
of Duart, he had John, Donald, and Allan, and 
four daughters. By his third wife, Jean, daughter 
of Colonel David Barclay of Urie, he had Lud- 
ovick and seven daughters. AN CEISTEAR CRUBACH. 

William Mackenzie, An Ceistear Crubach, was 
born in Gairloch about the year 1670. He could 
neither read nor write. He was well acquainted 
with the doctrines of the Bible, and knew the 
Shorter Catechism thoroughly. He acted for 
some time as a Catechist in Gairloch and Loch- 
broom. He could be exceedingly sarcastic when 
he liked. He was an old man at the time of his 
death. He was buried at Creagan-an-Inbhir, 
Muckle Greenard, Lochbroom. MALI CHRUINN BONN. 

LEIS A CHEISTEAR CHRUBACH. 

FONN. — Carrig Fhearghuis. 

Fhir 'shiubhleas an rathad 
A dh-ionnsidh na dabhich 
Uam imrich mo bheannachd 
Gu Mali chruinn donn, 
'Tha 'tuinneadh 'sa ghleannan 
Aig alltan a cheannich ; 
'S gur daoine gun tadhal 
Nach tathich am fonn ; 
'S i mar ionnas an tasgidh 
Gun chunnart, gun gheasan, 
'S 'na doighean fior thaitneach 
Do 'n f hear 'rachadh ann. — 
Ged 'bhidhinn am bharan 
Air duthich Chloinn-Eachinn 
Gum foghnadh mar mhairist 
Leam Mali chruinn donn. 

Tha 'pearsa ro bhoidheach, 
'vS i tlachdmhor 'na comhdach, 
'S tha taitneas 'na comhradh 
Mar smeorich nan gleann. 
Tha uaislean is treun laoich, 
Tha truaghain ts feumich, 
'Toirt tuairisgeul gleusda 
Mu 'feum anns gach ball. 
Gun d' f haoiltich mo chridhe 
Nuair 'rinn i rium bruidhinn ; 
'S b' e mo bheatha gu tighinn 
A rithisd an nail. 
Bha 'h-aogasg gun smalan, 
Bha caoin air a rasgibh, 
Bha gaol air a thasgidh 
S a chridh' 'bha 'na com. 'S tu cuachag na coille, 

Na h-uaisle 's an oilein, 

'S a ghluasid ghrinn loinnail 

An creagan nam beann. 

A gheala-ghlan gun ainnis 

B' e t' ainm a bhi banail, 

'S gun d' dhearbh thu bhi duinail, 

'S nior chluinneam-s' do chall. 

Gun cluinneam do bhuinig 

Ged nach faicinn thu tuilleadh ; 

Is cha n-iarrinn thu idir 

A dhol fad' as an f honn. 

Tha gach tlachd ort r'a innse, 

Lamh gheal a ni 'n sgriobhadh, 

'S gur tuigseach an ciall 

A chuir Dia ann ad cheann. 

Na meoir sin a 's gile 
Tha corr air a ghrinneas, 
'S gur grinn 'ni iad fighe 
Is fiiaigheal glan reidh, 
Gurcuimir deas direach, 
A shiubhleadh tu 'n ridhle 
'Nuair 'dhuisgteadh gu cridhail 
Dhuit fiodhull nan teud. 
'S tu 'cheumadh gu boidheach, 
'S a thionndadh gu h-eolach, 
'S a f hreagradh gu h-ordail 
Do cheolan nam meur. — 
Ceud soridh le m' dhan dhuit, 
Gach sonas ri d' la dhuit ; 
Gach tachd agus ailleachd 
'Tha fas air a gheig. SACHARI MAC-AMHLAIDH. 

Zachary iSIacaulay lived in the Island of Lewis. 
He was a well-educated man, and a poet of great 
ability. It is said that his father was a clergyman. The Rev. Aulay Macaulay was born in Lewis 
in 1673. His father was a tacksman in that Island. 
He became minister of Tiree in 1704, and of 
Harris in 1 7 13. He married Margaret Morrison, 
by whom he had Angus, John, Kenneth, and 
other sons:. He died in 1758. John was born in 
1720. He became minister of South Uist in 
1745, of Lismore and Appin in 1755, of Inverary 
in 1765, and of Cardross in 1774. His son 
Zachary, was Lord Macaulay's father. 

If Zachary Macaulay, the Gaelic poet, was the 
son of a clergyman it may be regarded as tolerably 
certain that he was a son of the Rev. Aulay 
Macaulay. But the statement that he was a 
clergyman's son may not be correct. THA MO CHRIDHE MAR CHUANTAN. 

LE SACHARI MAC-AMHLAIDH. 

Tha mo chridhe mar chuantan 
Air 'bheil mulad is bruaillean air snamh ; 
Gur h-e trom-cheist mo leanain 
Mo throm ghalar is m' euslaint' a ghnath. 
Ta mo shuilean gu silteach, 
Mo dheoir 'tuiteam mar uisge gu lar ; 
Ta leanndubh air mo bhuaireadh, 
'Bhuin mo chaidreamh 's mo shuain diom 's mc 
phramh. 

Gur h-i 'n riVjhinn og, aluinn, 

Ban-righ nan nil' mhnai 'ta fo 'n ghrein, 

Ann an deiseachd 's an eolas, 

Ann an tuigse 's am foghlum 's an ceill ; 

Ann an geanmnachd 's am mioltachd, 

Ann am baindeachd. gun mhi-run, gun eud,. 

Gradh neo-choitcheanta, diomhair, 

Neo-Iochdach gun ghiamh is gun bheud. Cait 'n do ghineadh fo f hlathas, 

No 'dh' f hiosrich riamh mathas na mna, 

Nach dug duthrachd dhi diomhair, 

Agiis umhlachd dhi 'm fianuisibh chaich ? 

Mar ghrein 'm measg nan reultan 

'Gheug sholuis thar cheud a f huair barr ; 

Gur h-e gathan na grein' so 

'Shrachd mo chridhe 's a reub e 'chum bais. 

O nach d' f haod riamh aon duine 

Eolas iomlan na cruinne 'chur sios, 

Ann an sgriobhadh no 'n litir, 

Ni 'm mo 'ranic a thuigs' air a thrian, 

Dhomhs' is ladarn' 's is dana 

Teachd air annas na mha 's air a gniomh, 

'Ta na saoghal beag cuimir 

Ann an nadar gun choimeas ann d'i. 

Ge bu learn ughdarachd Ghalen, 

Urlabhradh gach sgoile ro ard, 

Bu ro mheanbh leam mo chomas 

Air do dheanamh-sa follais an dan. 

Ach mum pillear san ath leam 

'S mor gur fearr a bhi batht' air an t-snamh ; 

Bhon is onair 's nach mulad 

Leam do mholadh bho d' mhullach gu d' shail. 

Dh' f has air ribhinn nan og bhan 

Cul sgiamhach f huilt-chornich nan cuach, 

Ciabhach. camlubach, caslach, 

Sniomhach, camagach,dreach-bhuidh'gach dual, 

Barr gasd' a chuil or-bhuidh, 

Mar dhreach theudan a 's ceolmhoire fuaim ; 

B' eibhinn f haicinn ga sgaoileadh 

Is fiamh laiste na greine mu d' chluais. 

A ghnuis aingealant' mhin-gheal, 

Gun antlachd. gun mhiothlachd. gun mhod ; Mala chaol a 's glan cuma, 

Charaich nadar a h-urad gun chorr ; 

Rosg mall is dearc lionte 

Leis am meallar ard righrean na h-Eorp'; 

Gruaidh chorcura, mhin-dearg, 

A ghluais m' osnich fo ionghnadh an t-sloigh. 

Fuaim orghain na fidhe, 

Ceol torghain na piob is nan teud, 

Cha robh riamh ann 's cha bhi ann 

Ann am binneas mar phiobibh do chleibh. 

Ceol sior-bhinn fior shithe 

'Teachd o uinneig mhin chruinn deirg do bheil; 

Bilibh blath briathrach aluinn 

Aig an ribhinn a's cnaimh-ghile deud. 

'S ceart cho geal do ghlan bhraghad 

Ri canach no trath shneachd air geig ; 

'S corrach fineall' na tulich 

'Dh' f has 'nam mulain air mullach do chleihh ; 

Basan min', fada, bana, 

Meoir ghrinn chaol gan abhist 'cur greis 

Air seudan le or-shnath, 

Dealbh iomhaigh gach eoin is gach eisg. 

vSlios seimh mar an canach, 

Corp seaghail mar eal' air an t-snamh ; 

Calba cruinn ann an steimin, 

Troigb aotrom a's cumadail sail ; 

Mar a's cubhidh do mhorchuis, 

Cha n-aithne dhomh 'n corr ort ri radh ; 

Cha bheag is cha mhor thu, 

Anns gach ni tha gu leoir ort gun bharr. 

Nam biodh na h-urad aig each ort, 

'S a tha agam s' a ghraidh air do neoil ; 

Cha bu rabhart no mearachd 

Leo mi 'labhirt mo bharail 's' mo ghloir. Ach nan creideadh iad firinn, 

Cha treiginn air mhiltean thu 'n or ; 

No air airgiod nan Innsiean, 

Do bheadradh, do dhilseachd, 's do phog. 

O nach caochladh tu aigneadh, 
'S nach claonadh tu 'd chaidreamh 's ad ghaol, 
'S nach faoduinn bhi reidh riut 
Mar a luthaigeadh cleir dhuinn mar aon, 
B' f hearr learn bhi gun eirigh 
Fo thalamh an Eiphait nan craobh, 
No an rioghachd na Greige, 
No 'm measg Thurcach gun f haolmunn, gun 
chaomh. 

Ni mi nise comhdhunadh, 

Agus cuiream ri tursa gu brath ; 

Ni bheil siochaint 'am aigneadh 

On nach meall mi do chaidreamh 's do ghradh, 

On a thug thu Ian f huath dhomh, 

Gus an cuirear san uaigh mi a thamh, 

Bidh mo chridhe mar chuantibh 

Air 'bheil mulad is bruaillean air snamh. Galen, a celebrated physician who lived at Rome about 
165, A. D., and wrote extensively on anatomy and other 
subjects. ALASDIR MAC MHAIGHSTIR ALASDIR. 

The Kev. Alexander Macdonald was a native 
of Uist, and belonged to the Clanranald branch 
of the Macdonalds. He graduated at the Uni- 
versity of Glasgow, July i6th, 1674. He was 
ordained and appointed minister of the parish of 
Ardnamurchan some time before the year 1688. 126 

He was an Episcopalian. He was tacksman 
of Dalilea in Moidart, at which place he resided. 
He married a Maclachlan girl from Morvern, and 
had a large family. He was deprived of his 
charge for non-jurancy, that is, for refusing to take 
the oath of allegiance to William and Mary, 
October 26th, 1697. He possessed great physical 
strength. He was an honest and conscientious 
man. 

Angus, known as Aonghus Beag, was the eldest 
son of the minister of Ardnamurchan. He 
succeeded his father as tacksman of Dalilea. He 
became a Roman Catholic. He was a man of 
uncommon strength. He was a Captain in Clan- 
ranald's regiment in 1745. He married Margaret 
Cameron from Lochal)er. He had a son named 
Allan, and a daughter named Marcilla, who was 
married to young Ranald Macdonald of Kinloch 
Moidart. Allan married a Macdonald girl from 
Arisaig, and had two sons, Alexander, and Angus 
of Cinn-a-Chreagain. Alexander was a banker. 
He bought Lochans from Clanranald about the 
year 18 14. 

Alexander, Alasdair Mac Mhaighstir Alasdir, 
was the second son of the minister of Ardnamur- 
chan. He was born at Dalilea about the year 
1700. He gave clear indications of his intel- 
lectual al)ility at an early age. He attended the 
University of Glasgow during some sessions. 
Whilst still a student he fell in love with Jane 
Macdonald of Dailneas, in Glenetive, and 
married her. He was compelled by this unwise 
step to give up the prosecution of his studies. 
We meet with him as teacher and catechist in 
Ardnamurchan in 1729. He was not parish 
schoolmaster. There was indeed no such thing 
as a parish school in Ardnamurchan in his day. 
He was supported as teacher chiefly by the com- 
mittee for managing the Royal Bounty, but partly 127 

by the Society for Propagating Christian Know- 
ledge. In 1 741 he published a Gaelic and English 
vocabulary, a valuable work, and the tirst diction- 
ary of the Scottish Gaelic published in a separate 
form. In the preface he speaks highly of the 
work of the Protestant Society for Propagating 
Christian Knowledge, and places "popish emis- 
saries " among the evils from which the Highlands 
then suffered. In the same year, on the 28th 
of April, the visitors of the Charity School of 
Ardnamurchan reported to the Presbytery "that 
when they attended there in order to visit said 
school, Alexander Macdonald, schoolmaster, sent 
an apology to them for absence, namely, that 
through the great scarcity of the year he was 
under immediate necessity to go from home to 
provide meal for his family." At a meeting of 
Presbytery held July 15th, 1745, Mr. Lachlan 
Campbell, minister of Ardnamurchan, reported 
" that the Charity School in his parish had been 
vacant since Whitsunday last by the voluntary 
desertion of Alexander Macdonald, the school- 
master." 

The parish of Ardnamurchan is forty-five miles in 
length by thirty-three in breadth. Owing to its 
extent ^lac Mhaighster Alasdir had to go with his 
school from one place to another within its bounds. 
From 1729 to 1738 he taught at Eilain Fhionain ; 
from 1738 to March, 1739, at Killechoan ; and 
from March, 1739, to Whitsunday, or May 15th, 
1745, ^t Coir'-a-Mhuilinn at the base of Beinn 
Shianta. His salary was very small. From 1729 
to 1732 it was £16 a year, and from 1732 to 1738, 
£18 a year. In 1738 it was reduced to £15 a 
year, in 1739, to £14, and in 1744 to £12. 

Prince Charles landed in Borrodale, July 25th, 
1745. The poet at once joined his standard. 
After Culloden he concealed himself for some 
time in the woods and caves of Arisaig. Shortly 128 

after the passing of the Indemnity Act, in June, 
1747, he was appointed Bailie of the Island of 
Canna, His poems were published in Edinburgh 
in 1 75 1. He lived for a while at Eigneig. He 
was deprived of Eigneig by Clanranald, and com- 
pelled to migrate to Knoydart. Whilst at Eigneig 
he was on very bad terms with Father Harrison, 
priest of Moydart. In Knoydart he lived at 
Inverey, lonar-aoidh. He resided for some time 
at Strath-Arisaig, then at a place between Camus- 
an-talmhuinn and Ru, and finally at Sanndaig, 
where he died. 

On the night on which the poet died two young 
men were sitting up with him. Finding the time 
long, they began composing a song. The poet 
made some remarks about their want of success, 
and came to their help by making a few verses for 
them. He had scarcely finished the last verse 
when he fell back on his pillow and breathed his 
last. The year of his death is unknown. He 
was buried in the cemetery of Kilmhoire, near the 
present Roman Catholic Church in Arisaig. 

Mac Mhaighster Alasdir was born and brought 
up an Episcopalian. He was unquestionably a 
Protestant when he wrote the preface to his vo- 
cabulary, or in 1741. He was professedly a 
Protestant until he gave up his school in May, 
1745. He became a Roman Catholic about the 
time of the arrival of Prince Charles, or in July, 
1745. He belonged to the Presbyterian Church 
whilst teaching in Ardnamurchan. 

Reid, in his Bibliotheca Scoto-Keltica, page 82, 
gives the following description of the poet : — 
" In person Macdonald was large and ill-favour- 
ed. His features were coarse and irregular. His 
clothes were very sluggishly put on, and generally 
very dirty. His mouth was continually fringed 
with a stream of the juice of tobacco, of which 
he chewed a very great quantity. " There was something very coarse about Mac 
Mhaighstir Alasdir's moral nature. lie could use 
the foulest language. His Di-moladh Moraig and 
Marbhrann na h-Aigeannich are of an utterly dis- 
graceful character. It was wrong to compose 
such pieces, but it was outrageous to publish them, 
especially for a man who had been teaching 
school for years, and who at the time of publica- 
tion must have been about fifty years of age. It 
is right, however, to mention that the statement 
has been made, and probably upon good authority, 
that he came to regret his improper course in 
publishing such unbecoming poems. 

As a poet Mac Mhaighstir Alasdir occupies a 
very high place. He had a powerful intellect, a 
strong imagination, and an astonishing command 
of words. In reading his poems we cannot help 
feeling that we are in the presence of a man of 
mighty brain power. His intellect was almost of 
Miltonic order. There was nothing feeble aboutit. 

With all his ability there were some defects 
about Mac Mhaigstir Alasdir as a poet. Whilst 
all his poems display intellectual power there are 
only a few of them that are polished and finished 
as they should be. He has sometimes lines that 
are too short or too long, an utterly inexcusable 
thing in a man of his poetic gifts and education. 
He had descriptive powers of a high order ; yet 
he allowed himself to fall into the childish and 
absurd practice of stringing together a number of 
useless adjectives. He had a masterly knowledge 
of his native tongue ; yet contrary to all laws of 
propriety he introduces such English words as 
pomp, sign, standard. He has frequently the 
same thought more than once in the same poem, 
only in different words. He has good ideas in all 
his poems, but then he has occasionally unim- 
portant, if not absurd ideas, which should have 
been omitted. We are always glad in reading Homer or Virgil 
to meet with Jupiter, Mars, Neptune, and /Eolus ; 
but we have no fancy for them in Mac Mhaighstir 
Alasdir's poems. They are entirely out of place. 
Still Mac Mhaighstir Alasdir was a classical 
scholar, and might refer to these gods if he saw 
proper. When however bards who knew nothing 
about Greek or Latin speak of them as if they 
were intimately acquainted with them one cannot 
help regretting that the illustrious bard of Moidart 
had ever mentioned their names to his country- 
men. Mars, Bacchus, and the Muses suit very 
well in Greece and Itlay ; but Cochullin, Mac- 
na-Bracha, and the Sithichean, suit better in 
Scotland and Ireland. 

Alasdir Mac Mhaighstir Alasdir had four of a 
family, Ranald, and three daughters. Ranald 
lived in Strath Arisaig for several years. He re- 
moved to Eigg, where he became tenant of the 
farm of Laig. He published a valuable collection 
of Gaelic poetry in 1776. He was married, and 
had at least one son, Allan. Allan died in Eigg. 
He had a son named Angus. Angus was a 
Lieutenant in the war between the Northern and 
Southern States. He died at Milwaukee about 
thirteen years ago. A BHANARACH MHIOGACH. 

LE ALASDIR MAC MHAIGHSTIR ALASDIR. 

LUINNEAG. 

A bhanaj-ach dhonn a chniidh, 
Chaoin a chruidh, dhonn a chruidh^ 
Cailin deas donn a c/iruidA, 
Cuachag an fhasich. A bhanarach mhiogach, 
'S e do ghaol 'thug fo chis mi ; 
'S math 'thig lamhinnean sioda 
Air do mhin-bhasan bana. 

'S mor Tdu bhinne 'bhi 't eisdeachd, 
'N am bhi 'bleoghann na spreidhe 
Na an smeorach 'sa cheitein 
'M barr geig ann am fas-choill. 

'Nuair a sheinneadh tu 'n coilleag, 
'Leigeil mairt ann an coille, 
Thaladh eunlidh gach doire 
'Dh' eisdeachd coireall do mhanrain. 

Ceol farasda, fior-bhinn, 
Fonnar, farumach, dionach, 
'Sheinn an cailin donn, finealt' 
'Bheireadh biogadh air m' airnean. 

Gcd a b' f honnar an fhiodhull, 

Is a teudan an righeadh, 

'S e 'bheireadh danns' air gach cridhe 

Ceol nighean na h-airidh. 

Tha deirg' agus gile 

'Gleachd an gruaidhean na finne ; 

Beul min mar an t-sirist, 

Do am milis 'thig gaire. 

Deud snasta na ribhinn, 
Snaidhte, cruinn, mar na disnean ; 
Gur h-i 'n donn-gheal ghlan, smideach, 
Is ro mhiog-shuileach faite. 

Chuireadh maill' air do leirsinn, 
Ann am maduinn chiuin cheitein, 
Na gathanan greine 
'Thig o teud-chul cas, fainneach. 'S ciatach nuallan na gruagich, 
Ri bleodhann cruidh ghuaillf hinn, 
A toirt tormain air cuachaig, 
'S bodhar-f huaim aig a claribh. 

'S taitneach sinbhal a cuailein, 
Ga chrathadh mu 'cluasan, 
A toit muidh' air seisd-luachrach 
An taigh-buaile 'n gleann fasich. 

A muineal geal, Ixjidheach, 
Mu an iathadh an t-omar ; 
A dhath fein air gach seorsa, 
'Chit' a dortadh tre 'braghad, 

Da mhaothbhois 'bu ghrinne 
Fo 'n da ghairdein 'bu ghile, 
'Nuair a shint' iad gu h.inealt' 
Gu sinean cruidh f hasgadh. 

Gum bu mhodhar nio bheadrach 
'Teachd do 'n bhuaile mu eadradh, 
Seimh, sult-chorpach, beitir, 
*S buara.ch 'greasadh an alich. 

Glac gheal a b' ard gleadhar, 
'Stealladh bainne 'n cuaich-bhleoghinn, 
'Seinn nan luinneag bog, seaghach, 
'Togail cobhir ri blarich. 

'Nuair a thogadh tu 'bhuarach, 
Cuach is curasan na buaile, 
B' ao-coltach do ghluasad 
Ri guanaig na sraide. Miogach, smiling, sly-looking. Fas-choill, a young grove. 
Coilleag, a low and cheerful note. Coireall, a carol, a 
cheerful note. Biogadh, starting, lively palpitation, a 
thrilling effect. Finne, a fair one. Sirist or siris, a cherry, 
Smideach, or smeideach, beckoning. Faite, a smile. Maill 
or maille, delay, hindrance, impediment ; also slowness. 
Cuachag, a neat young girl ; a pail, a small cup. Seisd- 
luachrach or seid-luachrach, a bed or seat of rushes. Omar, 
amber, the reference being to beads or a necklace made of 
amber. Beadrach, a playful girl. Eadradh, the time of 
folding or milking cattle. Beitir, neat, clean, tidy. Seaghach, 
sensible. Blarach, a white-faced cow. Curasan, a milk-pail. LACHINN OGAI. 

Lachlan Ogai was an Irishman. He was a 
handsome man, and well-educated. He could 
converse fluently in Gaelic, English, French, and 
Latin. He fell in love with the daughter of a 
chieftain. He was too poor to ask her hand in 
marriage. The girl was as deeply attached to him 
as he was to her. They vowed to be faithful to 
one another until death. Lachlan entered the 
army. He served several years in Flanders. He 
returned to Ireland an officer al)Out the year 1740. 
He was a distinguished swordsman. During his 
absence the girl had rejected several prominent 
suitors. Immediately after his return he ran off 
with the object of his affections. He was pursued 
and overtaken in a glen on Sabbath-day. The 
girl clung to her lover. Her pursuers took hold 
of her and endeavoured to tear her away from 
him. Lachlan drew his sword, but unfortunately 
a blow aimed at one of his opponents laid the girl 
dead at his feet. He surrendered at once, saying 
he had no wish to live any longer. He was im- 
prisoned, and was to be put to death. It was 
whilst in prison that he composed Mo Mhali 
bheag, og, one of the saddest, most pathetic, and 134 

most beautiful poems in any language. The 
broken-hearted poet became insane, and was set 
at liberty. He crossed over to Scotland. He 
wandered about Kintyre several years. He lived 
to be an old man. 

John Mackenzie, in his Sar-Obair nam Bard, 
says that the author of "Mo Mhali bheag og " 
was the son of a respectable tenant in the High- 
lands of Perthshire, that he had served under King 
William on the Continent, soon after the Revolu- 
tion, and that Mali was the daughter of a neigh- 
bouring landed proprietor. A writer in the Oban 
Telegraph, of January 30th, 1891, gives an inter- 
esting account of Kilchrenan, at Loch Awe in 
Argyleshire. He makes the following reference to 
the author of " Mali bheag og ":— " In the south 
side of Coille Na h-earraich, on the bank of 
Uisge-Chille, is a little chasm known as ' Eas 
Lachain Hogie, ' as he was called in Lorn, the 
author of the beautifully melodious, and saddest 
of love-wails, 'Mo Mhali Bheag Og.' The 
melancholy occurrence that caused this gentleman 
to lose his reason and wander a harmless lunatic 
through the country, happened in Ireland. He 
was an officer in a Scotch Regiment quartered 
there ; his name was Maclachlan, and he was a 
man of soldierly appearance, tall and handsome. 
He fell in love with an Irish lady, and his ardent 
feelings were fully reciprocated, but the lady's 
friends were bitterly opposed to their wooing, and 
the only alternative open to the lovers was to run 
away ; this they did, but their flight was discover- 
ed, and pursuit given on horseback which speedily ■ 
overtook the fugitives. ^laclachlan placed his 
lady love in the shelter of a low rock and took his 
stand, sword in hand, in front of her, prepared to 
defend them both. This he did successfully for 
some time, until by a back hand stroke he un- 
fortunately struck and killed his sweetheart, while risking his own life in her defence. The Irishmen 
observing the sad issue of their murderous rage 
ceased the attack, and on Maclachlan turning 
round and seeing his loved one lying in a pool of 
blood his own hand had drawn, and life's scarlet 
tide fast ebbing away, his reason gave way and 
he became a raving maniac. He was detained 
for a long time for purposes of vengeance, but as 
he appeared crazed for life, he was released, and 
wandered into Scotland. Years after, however, 
his mind reasserted itself, and it was in some of 
his lucid moments he composed his beautiful song, 
so full of sorrow, remorse, and woe. The little 
hollow in Kilchrenan wood was a favourite resort 
of his, and an eerie lonely spot it is." 

We would be glad to find that Lachinn Ogai 
was really a Highlander. We are disposed how- 
ever to believe that the account we have given of 
him is substantially correct. For the facts con- 
tained in that account we are indebted to an 
article written by Dr. Norman ^Nlacleod and pub- 
lished in Cuairtear nan Gleann, in July, 1841. Dr. 
Macleod states that he knew men who were ac- 
quainted with Lachinn Ogai. MALI BHEAG OG. Nach cruaidh leat mi 'bhi 'm priosan. 

Mo Mhali bheag, og ? 

Am maireach bheirear binn orm, 

Mo chuid de 'n t-saoghal mhor ! 

A bhean nam basan mine 

'S nan gruaidhean dearga, lionte, 

Is tu nach fagadh shios mi 

Le mi-run do bheoil. Di-domhnich ann sa ghleann duinn, 
Mo Mhali bheag, og ! 
'S mi 'toiseachadh ri cainnt riut, 
Mo chuid de 'n t-saoghal mhor ! 
'Nuair 'dh' f hosgil mi mo shuilean, 
'S a sheall mi air mo chulaobh, 
Bha marcich' an eich chruithich 
'Tigh'nn dluth air mo thoir. 

Is mis' a bh' air mo bhuaireadh, 

Mo Mhali bheag, og ! 

'Nuair 'than' an sluagh mu 'n cuairt duinn, 

Mo ribhinn ghlan, ur ! 

Is truagh nach h-ann san uair ud 

A thuit mo lamh o m' ghualinn, 

Mun d' amis mi do bhualadh, 

Mo Mhali bheag, og. 

Nach boidheach leibh mar 'dh' f has i, 

Mo Mhali bheag, og? 

Mar lili ann san f hasach, 

Mo cheud ghradh 's mo run ! 

Mar aiteal ciuin na greine 

'Dol seachad ann sna speuribh, 

Mar sud 's ann 'bha mo cheud ghradh ; 

'S i Mali bheag, og. 

Do mheuran fada, caola, 
T' f halt cuachach mar an t-or, 
'S do dha chaol mhala mhine 
Mar ite dheas an eoin ; 
An t-suil 'bu ghlaine leirsinn. 
Am beul 'bu bhinne leughadh, 
'S a h-uile math a reir sin 
Air Mali bheag, og. 

Cha n-iarrinn leat crodh-bailgionn, 
No airgiod no or, No deagh-ghean 's meas do chairdean, 

Ge laidir an seors'. 

Ach dh' iarrinn 'bhi cho dearbhte, 

'S a chaoidh mum faicinn fearg ort, 

Gun siubhlinn leat an f hairge 

Gun dealg ach da bhord. 

Gun siubhlinn leat an saoghal, 

Mo Mhali bheag, og ! 

Cha fad' is cul na greine, 

A gheug 's aille gnuis. 

Gun ruithinn is gun leuminn 

]Mar f hiadh air bharr nan sleibhtean 

Air ghaol 's gum biodh tu reidh rium, 

Mo Mhali bheag, og. 

Is truagh a rinn do chairdean, 

Mo Mhali bheag, og ! 

'Nuair 'thoirmisg iad do ghradh dhomh 

Mo chuid de 'n t-saoghal mhor 

Nan dugadh iad do lamh dhomh 

Cha bhidhinn air an am so 

Fo bhinn arson mo ghraidh dhuit, 

Mo Mhali bheag, og, 

Cha deid mi do na bhuaile, 

Mo Mhali bheag, og ! 

A dh' eisdeachd ris na cuachagan 

'Sior sheinn le ceol. 

Ged bhidheadh iad gam luaidh riut 

Cha chairich is cha ghluais thu ; 

Och, mis' an nochd, mo thruaighe, 

Mo Mhali bheag, og ] 

Nach cruaidh leibh fein mar 'dh' eirich 

Do m' Mhali bhig, oig ? 

A cur an ciste cheirich, 

Mo chuid de 'n t-saoghal mhor ! 138 

Ged lioninn-sa Loch Elireann 

Le deoir mo chinn ga reubadh 

Cha ghluais thu 'chaoidh 's cha n-eirich, 

Mo Mhali bheag, og ! 

Ged bheirteadh mi o 'n bhas so. 
Mo Mhali bheag, og ! 
Cha n-iarrinn tuilleadh dalach, 
Mo cheud ghradh 's mo run. 
B' anns' an saoghal s' f haga;! 
'S gum faicinn t-aodann gradhach. 
Gun chuimhn' 'bhi air an la sin 
'S an d' f hag mi thu ciuirrt'. MR IAIN MOR MAC-DHUGHILL. 

The Rev. John Macdonald, Iain Mor Mac- 
Dhughill, was a native of Lochaber. He was, 
we believe, a grandson of Alasdir Ruadh Mac- 
Dhughill of lonar-Laire. His mother was a 
daughter of Macdonald of Craineachan, He was 
a priest, and was stationed in the Braes of Loch- 
aber. He died in 1 76 1. He was a man of great 
strength, a very useful qualification for the High- 
land ministers and priests of his day. ANN' EUDMHOR NIGH'N AILAIN. 

LE MR IAIN MOR MAC DHUGHILU 

Thog thu ormsa mar thuaileas 

Gun dug mi fuath do 'n f hior ghlaine ; 

'S cha robh agad dhe d' shaothir 

Ach mar shnod caol 'chur mu ghainimh. An7i endìnhoriiigJi'ìi Ailain^ 
'S neo-hheiisach a hhean i ; 
Ann eiuùnkor nigJi'n Ailain, 
'S i-fein 'thog an all' oirnn. 

Cleas na muic' air dhroch bhiathadh 
Rinn thu, 'bhiast, air an leanabh, 
Nuair a mhuch thu fo d' chot' e, 
'vS e gun deo ann de 'n anail. 

Ach nam faighinn 'san Roimh thu 
Ann an seomar nan cailleach, 
Naile chuminn ri d' bheo 
An cainbe bhroin thu ri aithreach'. 

Ciamar 'gheibhinn bho nadar 
Gun 'bhi baighail ri Anna ? 
Nighean brathair mo mhathar ; 
'S beusach narach a bhean i. 

Tha i banail, ciuin, ciallach, 
Tha i fialidh, glic, ceanrdt'; 
'S ris gach bochd tha i pairteach ; — 
'S bean gun nair' a thog all' oirr'. We got this poem, except the first verse, from 
John Macdonald, an Taillear Abrach, several 
years ago. The first verse was sent to us a few 
months ago by Colin Chisholm, Esq., Namur 
Cottage, Inverness. MARBHRANN DO DH-ANNA DHOMH- 
NULLACH. 

LE MR IAIN MOR M AC-DHUGHILL. 

'N ainnir a chunnic mi 'm chadal 
• Cha robh i agam 'nuair 'dhuisg mi ; 
'S e bhi smuaineachadh nach beo thu 
'Dh' f hag na deoir a ruith o m' shuilean. 
'S gearr an sealladh dhiot a f huair mi ; 
'S truagh nach robh 'm bruadar na b' f haide^ 
'S gum faicinn gach ni mu' n cuairt dhuit 
Gun ghluasad o m' shuain gu maduinn. 

Dh' iathinn mo shuilean mar b' abhist 
Ri amharc ailleachd do phearsa ; 
Urla sholuis a's glan dearsadh 
'Choisinn cliu gach armuinn bheachdail 
Do mhuineal mar chanach sleibhe, 
Do dheud gLe gheal, 's do bheul meachir ; 
Do shlios mar f hiuran deas, dealbhach, 
'S calbannan mar alabaster. 

Aithnichear air an aitribh uasil 

A bhuaidh a bhios fuaight' ris an tamhidh, 

Aithnichear air a choluinn phrisail 

An t-anam 'm bi brigh is caileachd, 

Gun aithnicht' ortsa on bha thu 'd leanabb 

Gum biodh tu gu banail, baighail, 

Gum biodh tu gu briathrach, sgialach, 

'S gum biodh tu gu ciallach, narach. 

Cha do mheall thu iad nam barail, 

Bu tu barrachd nam ban alinn ; 

Bu tu Fenics nam ban feumail ; 

Bu tu 'n euchdag threubhach, stathmhor. 

'Nad chomhairle gheibhteadh fuasgladh 

'Nuair 'bhiodh tuaireap air do chairdibh ; Bha thii Ian misnich is cruadail, 

'S gach deagh-bhuaidh bhafuaight'ri d' nadar. 

B' f hoghaintich' thu na Debora, 

'S bha thu cho boidheach ri ludith.; 

Thu cho geanmnidh ri Susanna. 

'S cho banail rith anns gach giuian, 

Bha thu iochdmhor, creidmheach, diadhidh ; 

Mu d' chuid bha thu fialidli, pairtail, 

Aig linmhoireachd do bhuaidhean uasal 

Bu do bhean shuairc a bh' aig Nabel. 

Cait an gabh an gliocas comhnidh 
An nis i)ho nach beo thu, Anna ? 
Cait an deid an gealladh cinnteach ? 
Cait an f hirinn ? cait a ghlaine ? 
Cait an deid an labhirt ghasda ? 
Cait an deid an tuigse chomhnard ? 
Cait an deid an giuian banail ? 
Caite ceanaltachd is coiread ? 

'S truagh leam do chlann 'bhi 'nan deoiribh ; 
'S truagh leam bron 'bhi aig do mhathair ; 
'S truagh leam do pheathrichean deurach, 
Mu d' dheibhinn, 's cha dean e stath dhaibh, 
Is truagh leam osnich do bhraithrean 
Bho nach d' f huair iad dail bho 'n eug dhuit, 
Mise cha n-f haic gu la bhrath thu :— 
Mo bheannachd gu faras De leat. Rinneadh an t-oran so do dh-Anna Dhomhnul- 
lach, nighean brathair mathar Mhr Iain. Bha i 
posda ri Aongus Domhnullach, mac do Ghilleasbic 
Dubh nam Biorichean an Aberardair. Chaochail 
i air a leaba-shiubhla. CALUM A GHLINNE. 

Malcolm Maclean, Calum a Ghlinne, was a 
native of Kinlochewe, in Ross-shire. He enlisted 
in the army when quite a young man. He retired 
with a pension. It is likely that after his return 
he lived for some time in his native district. He 
spent the latter part of his days in Glensgaith, at 
the foot of Benwyvis, Beinn-f huathais ; where he 
had a small piece of land, and grazing for two or 
three cows. He was married, and had a daughter. 
He was a good-natured, cheerful man, but was too 
fond of a dram. He had an excellent wife, a 
woman who never said a cross word to him, 
whether he was drunk or sober. He died about 
the year 1764. His daughter was married. Her 
husband and herself were living in the parish of 
Contin in 1769. MO CHAILIN DONN OG. 

LE CALUM A GHLINNE. 

LUINNEG. 

xMo cJiailiii donn og, ^s mo nighean dubh thog- 

ari'ach , 
Thogiiin ort fonn 's- neo-tJn'ovi gun toginn^ 
Mo nigh 'n dichh gun iarridh^ mo bhriathar, gun 

toginn, 
'S guti innsinn an t-aobhar nach h-^eileas ga d* 

thogradh, 

Mo c hail in domt og. 

Gu bheil thu gu boidheach, bainndidh, banail, 
Gun chron ort fo 'n ghrein, gun bheum, gun 

sgainnir ; 
Gur gil' thu fo d' lein' na eiteag na mara, 
'S tha choir' agam fein gun cheile 'bhi mar-riut. Gur muladach mi \ mi dhith na 's math leam ; 
Na dheanadh dhomh stath th' aig each ga mhalirt, 
Bidh t' athir an comhnidh 'gol le caithream ; 
'S e eolas nan corn a dh' f hag mi cho falamh. 

Nam bidhinn-sa 'gol mu bhord na dibhe, 

'S gum faicinn mo mhiann 's mo chiall a tighinn, 

'S e 'n copan beag donn 'thogadh fonn air mo 

chridhe, 
'S cha duginn mo bhriathar nach iarrinn e rithisd. 

Bidh bodich na duthch' ri hurt 's ri fanaid, 
A cantuinn rium fein nach geill mi 'dh-ainnis, — 
Ged tha mi gun spreidh tha teud ri 'tharruinn, 
'S cha sguir mi de "n ol ri m' bheo air thalamh. 

'S iomadh bodachan gnu nach durig m' aithris, 
Le 'thional air spreidh 's iad ga threigsinn 's 

t-earrach, 
Nach cosg ann sa bhhadhn' blaigh trian a ghallain, 
'S cha doir e fo 'n uir na 's mu na bheir Calum. 

Nam bidhinn air feill 's na ceudan mar-rium 

De chuideachda choir a dh' oladh drama, 

Gun suidhinn mu 'n bhord 's gun traighinn mo 

shearrag ; 
'S cha duirt mo bhean riamh rium ach Dia leat a 

Chaluim. 

Ged tha mi gun stor le ol 's le iomirt, 
Air bheagan de ni le pris na mine, 
Tha m' f hortan aig Dia 's E fialidh uime, 
'S ma gheibh mi mo shlaint gum paigh mi na 
shireas. 

Ge mor e le each na tha mi 'milleadh, 
Cha duginn mo bhoid nach olinn tuilleadh ; 
Gur h-e a bhi mor tha 'n f heoil a sireadh ; 
Tha 'n sgeul ud ri aithris air Calum a Ghlinne, AN T-EACH ODHAR. 

LE CALUM A GHLINNE. 

Thug mi 'n sgriob ud bho Cheann-Locha 
Leis an each 'bu mhath gu obair ; 
'S gu de 'thachir rium gu h-obann 
Ach stop sgobaig 's dram ann, 

LUINNEAG. 

Slid mar 'dìi^ ioniir mi '« t-each odhart 
' Thug mi thuii na feille foih a7?i ; 
^N tiair a shaoil mi ''chtir air theadhair^ 
''S ann a gheibhinn dram dheth. 

Ghabh mi cairtealan an toiseach, 

'S thuirt bean-an-taighe gun doicheall, 

B' f heairrd' thu rud an deidh na coiseachd, 

'S thug i deoch is dram dhomh, 

Dh' f hosgil mi dorus an t-seombir ; 
Bha cairdean ann is kichd-eolis, 
'S thuirt iad rium le briathran mora, 
Gun olinn gun taing dhomh. 

Bhon a f huair mi iad cho cridhail 
Ghlaodh mi-f hin air stop a rithisd ; 
Saoil sibh fein nach b' f heairrd' sinn dithisd, 
'S mi 'thighinn cho anmoch ! 

Shuidh mi gu somalt 'am chathir, 
'S ghlaodh mi 'suas ri bean-an-taighe, 
Bhon theirig solus an latha 
Gun gabhamid coinnlean. 

Thug mis' an oidhche gu latha 

Ri sior ol an uisge-bheatha 

'S airgiod mo ghearrain ga 'chrathadh 

Ri aighear 's ri dannsa. 'N uair a shaoil mi gum b' e 'n lath' e, 
Dh' f hosgil mi dorus a chadha, 
'S chxinnic mi 'n lalamh, 's an t-adhar, 
'S bair an taighe 'dannsa. 

Chuir mac-na-bracha air mhisg mi, 
Chaidh e ann am cheann a chlisgeadh, 
'S thug e bhuam mo chainnt a thiotadh 
Le liotich' mo theanga. 

'N uair a dh' eirinn ann am sheasamh, 
"S ann a dh' f halbhinn air mo lelh-taobh ; 
Gun do bhagir e mo leagadh, — 
Cuid de 'n chleas a rinn e. 

Cha dug mise bharr na feille, 
Airson m' eich a b' airde 'leumadh, 
Ach da f hacal de dhroch Bheurla ; 
'S bha mi-fein an call deth. 

'S e bu chiall dhaibh thig, a nighean, 
'S lion a suas an stop a rithisd. — 
Cha robh guth air mal an tighearn' 
No air dlighe maighstir. Bho Cheann-Locha is in the MS. do Cheann- 
Locha, and may be correct. It is said however 
that it was at Dingwall that Malcolm sold the 
horse. Sud mar dh' iomir mi 'n t-each odhar is 
what is in the MS,, and is to us more expressive 
than the words generally sung, Sud mar 'bhuilich 
mi 'n t-each odhar. Sud mar 'dh' iomir means 
that's the way I used or played ; sud mar 'bhuilich, 
that's the way I bestowed or disposed of. FEAR ATADAIL. 

John Malheson of Fernaig, married a daughter 
of Kenneth Mackenzie of Pitlundie, by whom he 
had Donald, Alexander, Farquhar, and others. 
He purchased Attadale and Corrychruby for his 
eldest son about the year 1730. He died in 1760. 

Donald Matheson settled in Attadale shortly 
after his father had purchased that estate. He 
was consequently known as Fear Atadail. He 
married Elizabeth, daughter of James Mackenzie 
of Highfield, but had no children by her. He 
succeeded his father in Fernaig. He died in 
1763. He was the author of several poems. He 
was succeeded in his estates by his brother 
Alexander. DUANAG. 

LE DOMHNULL MAC-MHATHAIN, FEAR ATADAIL. 

LUINNEAG. 

E hu ro hhi hoireami oho, 
E hii ro hhi hoireami agh, 
E hti ro hhi Jwireann eile, 
Mo runfhein a hhi le ni' ghradh. 

Nam biodh agam bata biorach, 
Sgioba ghillean agus raimh, 
Rachinn an null thar na linne 
'Shealltinn 'bheil an nigheam slan, 

'S mor gum b' f hearr leam leaba luachrach 
'San taobh tuath am muigh air blar, 
Na ged gheibhinn leab' an seomar 
'S e seachd storaidhean air aird'. 

Is beag orm te f haoin a cheilidh, 
'S trie a thug i 'bhreug dhe 'trial! ; 'S te mhugach nach faighnichd cairdean, 
Cha n-i 's fearr a choisneas miadh. 

Cha taobh mi banntrach fir idir, 
No sean te gun duin' aic' riamh, 
Is te og a tha gun sgoinn innt' 
Cha ghabh mi mar mhnaoi gu sior. 

Mo mhiann caileag bhoidheach, bheusach, 
'S i bbi 'leum 'na h-ochd bliadhn' diag ; 
'S ged a shlanicheadh i 'n f hichead, 
'S docha nach bu mhisd a ciall. 

Thaghinn te 'bhiodh modhail, banail, 
Thaghinn te 'bhiodh fallain, fial ; 
Te le spreidh is moran chairdean, 
Ciall is naire 's cail gu gniomh. MR IAIN MAC-GILLEMHOIRE. 

The Rev. John Morrison was born in Spey- 
mouth in 1701. He graduated at the University 
of St. Andrew's in 1722. He was ordained in 
January, 1746, as missionary at Amulree. He 
became minister of Petty in 1759. He died 
November 9th, 1774. He was a man of much 
humour and fervent piety. He was also a man 
of great sagacity, and was looked upon by many 
as having the gift of prophecy. He was an 
excellent poet. He composed Mo nighean dubh 
'tha boidheach dubh about the girl who became 
his wife. He was married July 8th, 1766. It is 
said that he had baptized his wife when a child. 
He must thus have been at least forty-five years 
older than she was. This difference in age will 
account for the fact that her friends were opposed 
to the marriage. He had two daughters, Delvina 
and Margaret. The following anecdote will show that it was 
not a very wise thing for people to sleep in church 
before the minister of Petty : — One clay a man 
named Macrae fell asleep and tumbled off the 
seat making a good deal of noise. The minister 
paused and fixing his eyes upon him said to 
him, — 

A Mhic-Rath an dig rath idir ort ? 
Chuir thu eagal air na bha 'nan dusgadh, 
Agus dhuisg thu na bha 'nan cadal. MO NIGHEAN DUBH THA BOIDH- 
EACH, DUBH. 

LE MR IAIN MAC-GILLEMHOIRE. Mo nigheati duhh Hha hoidheach, dtihh. 
Mo nighean dubh na treig mi ; 
Ged theireadh each gii bheil thu dttbh, 
'S CO gheal ^s an gruth learn fein thtt. 

Moch la coille ann sa mhaduinn 

'S mi a ra' leab' ag eirigh, 

Gum facas cigh an taice rium, 

'S a gnuis ro dhreachmhor, ceutach. 

Cha n-urrinn mi gun labhirt ort 
Gus do mhais' a leughadh ; 
Di-domhnich 'dol do 'n chlachan duinn 
Bean do dhreach cha leir dhomh. Thig stocain gheal air rogha dealbha 
Air do chalba gle gheal, 
Brogan barr-chumhann 's bucail airgid ; — 
Oigh air dhealbh na grein thu. 

Do chom meanbh-gheal mar thonn gailbheach, 

Air fonn gainmhich 'g eirigh ; 

Mar tharr geala-bhreac iasg na fairge 

Tha do dliealbh is t' eugas. 

Do shlios fallain mar shneachd bheannibh 

'Thig o smal nan speuran ; 

Mar f haoileann mara ri la gaillinn 

Air uchd mara 'g eirigh. 

'S math 'thig gun san f hasan duit, 
Cho math 's a tha 'n Duneideann, 
Mu d' mheadhon caol ga theannachadh 
'S a chamhanich 's tu 'g eirigh. 

Thig brat siod' a chosdas gini 

Mu do chiochan gle gheal ; 

,S e 'dh' f hag m' inntinn-sa fo mhi-ghean 

Nach d' f haod mi 'bhi reidh riut. 

Thig plasg omair air t' uchd boidheach, 
Ann an ordagh gle mhath ; 
'S e gaol do phoig' a rinn mo leon, 
'S a dh' f hag mi beo gun speirid. 

Do shuilean mar na dearcagan, 
'S do ghruaidh air dhath na ceire ; 
Cul do chinn air dhreach an f hithich, 
'S e run mo chridhe fein thu. 

Suil chorrach dhonn fo d' chaol mhala, 
O 'n dig an sealladh eibhinn, 
Mar dhealta camhanich 'san earrach, 
'S mar dhriuchd meal' a cheitein. ISO 

Tha fait dubh, dualach, trom, neo-luaight' 
An ceangal sguaib air m' eucaig ; 
Gur a boidheach e mu d' chluasibh, 
'S cha mheas' an cuailein breid e. 

Cha dean mi tuilleadh molidh ort, 
O 'n 's tu mo rogha ceile ; 
'S ann ort a tha 'n cul fainneagach, 
Mar sud 's am braighe gle gheal. 

'S olc a rinn do chairdean orm, 
'S gun d' rinn iad pairt ort fein dheth, 
'Nuair 'chuir iad as an duthich thu, 
'S mi 'n duil gvm deaninn feum dhuit. 

'vS ge nach deaninn fidhleireachd 
Gun deaninn sgriobhadh 's leughadh, 
'S air naile dheaninn searman dhuit 
Nach talicheadh neach fo 'n ghrein air. CUMHA 

Do dh-Eachann Og Mac-Gilleain a Tireadh^ a 
chaidh a hhathadh air a chuan Bharrach. 

LE MAIRI NIC-PHAIL. 

Gur h-e mise 'tha'fann, 
Tha mo shuil gu bhi dall, 
'Caoidh an f hiurain gun mheang ; 
Chain mi ubhlan mo chrann, 
'S chuir sin buaireadh 'am cheann ri m' bheo. 
'S chuir sin buaireadh, &c. Cha bu sgeula gun f hios 

Mu 'n dug m' eudail orm sgrios ; ISl 

Gun do sgaoil e mo shic, 
'S tha mo chridhe 'na lie, 
'S e mo ghnaths bhi air mhisg gun ol. 

Air an eadradh Di-mairt 

Fhuair mi greadan mo chraidh ; 

Sin a leag mi gu lar 

Is a leadir mo chnamh ; 

An t-sleagh dhireach tha satht' 'am f heoil. 

'S ann aig t' athair 'bha ghibht, 

Aig na h-eolich tha fios ; 

Cha bu thacharan mic 

Nach do chaireadh fo lie ; 

Dh'f hag sin e-san na sgriot'chan broin. 

A mhic aoibheil a b' f hiu, 

B' alinn sealladh do shul'; 

'N uair a chrathadh tu 'null 

Do ghruag dhualaeh, dhonn ehuil, 

B' ard a thogadh tu 'ruin an t-sron. 

A mhie mhaisieh gun f heall, 

B' alinn eumadh do bhall, 

Calba cuimir neo-cham ^ 

'Dhol a shiubhal nam beann ; 

Bu trie buidheann gun mheang 'ad choir. 

Nam bitheadh tu thall 

Ann an coinnimh nan Gall, 

'S iomadh fear 'bhiodh mu d' cheann, 

'S iad a tarruinn ort teann ; 

'Righ, bu taitneaeh leo cainnt do bheoil. 

Gun robh gabhail mhie righ 
Air deagh dhalta mo ehich, 
Tus an latha 'dol sios, 
Air a chuairt dhe nach till, 
Ann an trusgan caol, min gu leoir. 152 

Gun robh cuilein mo ruin, 
Fear nan camagan dluth, 
'S e a seoladh ri d' ghluin, 
Gus 'n do dhalladh a shuil 
Ann am mire nan sugh gun deo. B' i Mari Nic-Phail muime Eachinn Oig. 
Chaidh a mac f hein a bhathadh comhla ris. Is 
ann uime a tha i a labhirt sa cheathramh mu 
dheireadh. MR ALASDIR MAC-FARLAIN. 

The Rev. Alexander Macfarlan, A. M., was 
licensed by the Presbytery of Dunoon in 1737, 
ordained and inducted into the pastoral charge of 
Kilninver and Kilmelfort in 1740, and translated 
to Arrocher in 1754. He published a Gaelic 
translation of Baxter's Call to the Unconverted, 
in 1750. He prepared for the press a revised 
edition of the Psalms and Paraphrases in Gaelic. 
ThisVork, for which he received the thanks of the 
Synod of Argyll in 175 1, was published in 1753. 
He was married to Susan Campbell. He died 
July 23rd, 1763. His widow died February 5th, LAMH AN SLAODADH RIUM. 

LEIS AN URRAMACH ALASDIR MAC-PHARLAIN. 

'Dhaindeoin duine no gun f hios da, 
'N tog mi 'chreach, no 'n goid mi 'chuid ? 
,N lamh 'f huair mi gu obair chneasda 
N sin mi mach gu creich no braid ? 'S inealltach faoin an ni do ghadich' 
Duil bhi aig' ri buidhinn chreach. 
'S crioch gu trie d'a theagar salach 
Gad mu 'mhuineal ris a chroich, 

Co dhiu 's crioch dha croich no tinneas, 
Bas le arm, no anradh cuain, 
Tilgear anam 'dh-ionnsidh 'n Donuis ; 
'S leis mar choir luchd-braid is cluain. 

Nach trie a chunnic sinn og-ghadich' ? 
'S tionnsgnadh beatha dha mion-bhraid ; 
Ach air fas da na phriomh-shladidh, 
'S crioch d'a bheatha bas a ghaid. 

'N saoil sibh gum faod meirle fantuinn 
Falicht a chaoidh o bheachd gach sul ? 
Air goideadh dhuinn an ni nach buin duinn 
Chi an Ti d' an leir gach duil. 

Gleidh mo chridh, a Righ is Athir, 
Bho shannt maoine nach leam fein ; 
Bho ghoid feudail ann ad lathir, 
jM' anam is mo lamhan gleidh. Teagar, provision. Tionnsgnadh, commencement. DAN 

LE FEAR AIRDNABIDHE, AGUS E AIR LEABIDH A BHAIS. 

Duisg a cholunn as do chadal, 

Is fada 'n oidhche do shuain dhuit, 

Gun chuimhn' air an t-sligh' mu d' choinnimh ; 

'S olc dhuit an comunn a f huair thu. 1S4 

Comunn eadar thu 's an saoghal 

'S coir daonnan a chumail ceart leat ; 

Ma gheibh a cholunn a sath, 

Blth aithreachas an la nan leachd ann. 

La na lice caoile, cumhinn, 

'S mor ar cunntas ri 'thoirt bhuainn air, 

A mheud 's a rinn sinn de dh-eucoir 

Air ar n-eudann fein gum buail e, 

Buailidh striopachas is poit oirnn, 

Buailidh niionnan mora 's fearg oirnn, 

wSin an latha 's leoir a mheud, 

Ged naoh leir an diugh ach meanbh e. 

Gach lochd a rinn sinn air thalamh, 

'S aithreach dhuinn an lathir Dhe^e ; 

Ma thagrar oirnn trian na cuise 

'S aobhar gu 'r dunadh am pein e. — 

Na h-aithntean 'bu choir dhuinn a chumail, 

'S iomarlach a rinn mi 'n cleachdadh ; 

Mo ghniomh 's mo labhirt an comhnidh 

'Cur an aghidh coir' is ceartis. 

Air 'mheud 's de 'n cruinnich thu 'dh-aon ait, 
De chuid de mhaoin no de thain leat, 
Cha deid leat bharr an t-saoghil 
Ach ciste chaol nan tri chlaran. — 
'Fhir a dh' ordich mac am broinn, 
Is slat an coill, is feur am fasach, 
Thoir m' inntinn gu bhi fo gheill duit. 
Dean cuimhneach ort fein gach la mi. 

Dean domh rathad air mhath m' anama,, 
Rathad air leanmhuinn a cheartis, 
Rathad air mo bheatha shaoghalt' 
A chumail saor bho gach peacadh. 
Cum bho oibrichean gun iochd mi, 
'S fiamhail, furachail, roirxih lochd mi, Oir cunntidh Dia dhuinn le ceartas 
Ciall is cuimhne 'bhi 'n ar corp dhuinn. 

'S olc a tharlas dhuit a chorpain, 
'S beag onair an la mu-dheireadh 
'N uair a dhealghas riut an t-anam 
Cha n-f hearr thu na talamh eile. 
Fasidh do chmth glasdidh, uaine, 
Fuarichidh do cheann 's do chasan, 
Is tilgear a sios gun speis thu 
'S a chreith bho 'n danic thu 'n toiseach. 

A Thi mhoir nam buadhan feartach 
'Thi a chearticheas gach aon ni ; 
Meudich mo mhath 's beagich m' eucoir 
Fad mo cheilidh ann san t-saoghal. 
Mun dealich mo chorp ri m' anam 
Dean mi aithreach ann s gach aon ni ; 
Dean deas mi gu 'dhol a chomhnidh 
'N comunn gloirmhor an Fhir-Shaoridh. 

'Dhuine thruaigh an dug thu 'n aire 
Do na peacannan so 'chiurr thu ? 
Ma mhothich thu ceart do ghalair 
Is tim dhuit teannadh ri tuirse. 
Treig an cadal sin air t' aire, 
Teann le aithreachas ri urnigh. 
Ma 's e t' iarrtas a bhi sona, 
'S tim dhuit, a cholunn, 'bhi dusgadh. DONNACHADH MOR A CHLAIDHIBH. 

Sir John Campbell of Glenurchy, Iain Glas, was 
born a'bout the year 1634. He was created Earl 
of Breadalbane in 1 68 1. He had two sons, 
Duncan, Lord Onnalie, and John, Lord Glen- 
urchy. He sent five hundred of his followers to 
fight under the Earl of Mar in 17 1 5. They were 
nominally under the command of a man who had 
nothing to risk except his life, but really under the 
command of Duncan, Lord Ormalie. John (ilas 
died in 1716, leaving his estates and titles to his 
second son, John. John, the second Earl of 
Breadalbane, died in 1752. He was succeeded by 
his only son, John, who died without issue in 
1782. Duncan, Lord Ormalie, chief by blood of 
the Campbells of Glenurchy, married Marjory, 
daughter of Campbell of Lawyers, by whom he 
had two sons, Patric Mor and John. Patric Mor 
married Jean Macnab, by whom he had two sons, 
Duncan, Donnachadh Mor a Chlaidhibh, and 
John, Jain Borb, 

Duncan Campbell, known as Donnachadh Mor 
a Chlaidhibh, Donnachadh Frangach, Fear Marg- 
na-ha, and Fear Choirechunna, was born about 
the year 1715. He was a very handsome man. 
He was six feet, four inches in height, and stout 
in proportion. He was one of the best swords- 
men of his day. He was for a short time a 
Captain in the Black Watch. He was a Jacobite 
of the most pronounced type. He was an ex- 
cellent French scholar, and was frequently em- 
ployed in confidential missions between the exiled 
Stewarts and their friends in the Highlands. 
Whilst preparing to join Prince Charles with 
eight hundred Breadalbane men, he was surprised 
at night in his own house, by Colonel John 
Campbell of Mam mor, afterwards Duke 
of Argyll, carried away, and lodged in jail at Stirling. Shortly after the battle of 
Culloden he was allowed to make his escape, 
probably by instructions from his friendly capturer. 
He married, in 1746, Janet Macandrew of Fernan, 
by whom he had one son, William. He went to 
France about 1753, and never returned. The 
Duke of Argyll and the third Earl of Breadalbane 
were anxious that he should come back, but he 
was unwilling to live under the Georges. He 
died some time after 1782. Mac Mhaighstir 
Alasdir refers to him in his poem on the Ark. 

" Ma tharras tu Fear Choire-Chunna, 
Na fag fo chunnart nan tonn e ; 
Thoir air bord a steach an duin' ud, 
'S buin ris urramach, neo-lombis." MOCH 'SA MHADUINN 'S MI LAN 
AIRSNAIL. 

LE DOXNACHADH MOR A CHI.AIDHIBH. 

Moch 'sa mhaduinn 's mi Ian airsnail 
Cian bho chaidrimh m' ionndrinn, 
Gur a beag mo luaidh air leabidh, 
'Carachadh 's a tionndadh. 
Nam faighinn cead gun rachinn grad, 
'Nam still gun stad, gun aon-tamh, 
A dh-f hios an ait 'sa bheil mo ghradh, 
Og mhaighdean aillidh Gheambail. 

Ge fad air chuairt mi tamull bhuait 
'S i 'n aisling uaill' a dhuisg mi, 
Thu 'bhi agam ann am ghlacibh 
Lan de thlachd 's de shugradh ; S8 

'Dh-aindeoin buinnig 's cianail m' f huireach 
Ann an iomall duthcha ; 
Ochoin, a chiall gum b' e mo mhiann 
'Bhi 'n diugh a triall a t' ionnsidh. 

A t' ionnsidh theid mi 'nuair a dh' eireas mi 

Gu h-eutrom, sunndach ; 

Gach ceum de 'n t-slighe 'dol gad ruighinn 

Bidh mo chridhe sugach, 

Mo mhiann 's mi 'n a geartair air bheag cadil 

'Bhi 'nad chaidreamh greannmhor ; 

Mo dhuil gnn chleith le durachd mhath 

Gur h-e mo bheatha teann ort. 

Oigh na maise 's orbhuidh' fait, 

'S do ghruaidh air dhreach an neoinein, 

Tha eideadh grinn mu dheud do chinn, 

'S tu 'm beul bho 'm binn 'thig oran ; 

Rose tana caoin fo d' mhala chaoil, 

'S do mheall-shuil mhaoth ga sheoladh ; 

An t-seirc 'tha t' eudann greasidh 'n t-eug dhomh 

Mur tabhir cleir dhomh coir ort. 

Gun choir ort f heudinn, 'oigh na feile, 

Ghreas mi-fein gu amhluadh ; 

Fhuair thu 'n iasad buaidh bho Dhiarmad 

Tha 'cur ciad an geall ort ; 

Ciochan geala air uchd meallidh, 

Is tu cenail, baindidh. 

Do chion falich th' air mo mhealladh 

'S e 'na eallach trom orm. 

Tha run nam fear fo d' ghun am falach, 

Seang chorp fallain, sunndach, 

Bho chul do chinn gu sail do bhuinn 

'S tu danns' gu grinn air urlar. 

Slios mar eala, cneas mar chanach, 

Bho chionn tamill m' iul ort ; 'Bhi ga t' aireamh 's gun thu 'm lathir 
'Ghreas gu lar mo shugradh. 

Mo dhuil mar mhnaoi tha riut gu dian, 

Oigh nan ciabh glan, faineach ; 

Do bhroilleach geal, trom cheist nam fear, 

'S uasal an t-ion banrigh. 

Tha seirc is beusan, tlachd is ceutibh, 

Mar-ri 'cheile 'fas riut ; 

Do ghaol gach lo a rinn mo leon 

Cho mor 's nach h-eol domh aireamh. 

Cha n-eol dhomh aireamh trian de 'n ailleachd 

Dha 'n robh 'n dan dhomh geilleadh ; 

Ceillidh, cliuteach, beusach, muirneach, 

Ceud fear ur tha'n deidh ort. 

Bidh airnean bruit' aig pairt gan cunntas 

Is tu 'diuhadh caoimhneis ; 

'S bidh slaint' as ur, le failte ciuil, 

Aig neach 'gheibh lub 'san roinn ort. AN T-AIREACH MUILEACH. 

The Aireach Muileach was a Maclean. He 
was, as his name imports, a herdsman, and lived 
in Mull. It is said that he was in the employ of 
Maclaine of Lochbui. He had a clear head and 
a sharp tongue, and was a bitter satirist. A man 
named CoUn Campbell, An Caimbalach Dubh, 
stole some cows from Lochbui. The Aireach 
took vengeance upon the thief by composing a 
song about him. When Mac Mhaighstir Alasdir 
heard the song he composed a reply in praise 
of Campbell, and abused the Aireach in it. This 
led to a war of words between them. Whilst the 
Aireach was by no means the equal of Mac 160 Mhaighstir Alasdir in poetic ability, he was more 
than a match for him as a cutting, stinging 
satirist. Of the Aireach's song on Campbell we 
have seen only two verses. AN CAIMBALACH DUBH. 

LEIS AN AIREACH MHUILEACH. 

An Caimbalach Dubh a Cinntaile, 
lar-ogh' 'mhortair 's ogh' a mheirlich, 
Am Braid- Albinn f huair e 'arach, — 
Siol na ceilge 's meirleach a chruidh. 
'S odhar ciar an Caimbalach Dubh, 
'S oilltail, fiadhich 'amharc 's a chruth, 
'S lachdunn,liath-ghlas,dubh; cha n-fhiach e; 
'S fear gun mhiadh an Caimbalach Dubh. 

Cuiream tuath e, cuiream deas e, 

Cuiream siar e, cuiream sear e, 

Cuiream fios gu baird gach fearinn, 

Gus an caill e 'n craiceann 'na shruth. 
'S odhar ciar an Caimbalach Dubh, 
'S oilltail, fiadhich 'amharc 's a chruth, 
'S lachdunn, liath-ghlas, dubh; cha n-fhiach e; 
'S fear gun mhiadh an Caimbalach Dubh. BEAN A BHARRA. 

Mrs. Campbell of Barr, known as Bean a 
Bharra, was a daughter of Duncan Campbell, 
Donnachadh Dubh Notair, a prominent notary 
and conveyancer in Argyleshire. She was well 
educated, and^ possessed good poetic gifts. We do not know either the place or date of her birth. 
She lived after her marriage, first at Barr in Mor- 
vern, and aftei wards at Barr in Creignish, where 
she died. She was a zealous Hanoverian, and 
composed in 1745 a very able song against Prince 
Charles. Alasdir Mac Mhaighstir Alasdir com- 
posed a song in reply to her, and attacked her in 
a very severe and scurrilous manner. She wrote 
several hymns, six of which were published in 
Duncan Kennedy's collection in 1786. She 
seems to have been quite a young woman in 1745. 
She was about seventy years of age at the time of 
her death. vShe died before 1786. We have 
seen it stated that the song " Tha mo run air a 
Ghille," was composed by her ; but we are not in 
a position to affirm as a fact that it was. THA MO RUN AIR A GHILLE. LUINNEAG. 

Tha 7110 mil air a ghille^ 

'6" e iiio dliurachd gini dig thti ; 

'S vii gun siubhleadh leat amfireach 

Fo shileadh nam fiiar-hheawi. 

Oidhche gheamhridh dhomh 's mi 'm onar, 
Nam b' urrinn dhomh dheaninn oran ; 
'S truagh a righ nach robh mi posd' 
Air oigair a chuil dualich. 

O, gur h-e mo cheist an t-oigair, 
Fear 'chuil duinn 's an leadain bhoidhich ; 
'S mi gun siubhleadh leat thar m' eolais 
Ged tha 'n cota ruadh ort. 

'S mor a thug mi 'ghaol do 'n f hiuran 
'Tha 'm mach a teaghlach Chill-Iunndinn ; Sealgair f hiadh thu 'm beinn a bhuiridh, 
'S eilid luth nan luath chas. 

Ged a tha do phocaid aotrom, 
Cha do lughdich sud mo ghaol ort ; 
' 'S mi gun siubhleadh leat an saoghal 
Nam faodinn do bhuannachd. 

Phosinn thu 'dh-aindeoin mo chairdean, 
Gun toil m' athar no mo mhathar ; 
Iain saor a tha mi 'g aireamh, 
Our h-e 'chnamh a ghruag dhiom. 

Tha 'n Nollig a tigh 'nn as ur oirnn ; 
Ged a tha gur beag mo shurd rith', 
'S am fear nach fagadh 'sa chuil mi 
Air chul nan tonn uaine. 

'S beag a shaoilinn f hin an uiridh 
Gun treigeadh tu mi cho buileach ; 
Mar gun tilgeadh craobh a duilleach 
Dh' f has thu umam suarach. ROB BONN. 

Rob Donn was born in 17 14, at Allt-na-caillich, 
in Strathmore, in the north-western part of 
Sutherlandshire, or that part of it known as 
Duthich Mhic-Aoidh, or Lord Reay's Country. 
He is generally spoken of as a Mackay. It seems 
however that he was a Calder. His father was 
known as Donald Donn. His mother's name 
was Janet Mackay, He had three brothers, one 
of whom was named Gilbert. His mother was a 
very intelligent woman, and took a deep interest 163 

in poetry. She knew a large number of poems 
by heart. 

It is said that Rob Donn began to compose 
verses at the age of three or four. At the age of 
seven he went to live with John Mackay, Iain 
Mac Eachinn, a grazier and cattle dealer, who 
resided at Musal. He remained in Mr. Mackay's 
service until he got married. His wife, Janet 
Mackay, was an industrious woman and a good 
singer. After his marriage he resided, first, at 
Bad-na-h-achlais, and, next, at Allt Coire Fraisgil 
on the eastern shore of Loch Erribol. Leaving 
Allt Coire Fraisgil he went to reside with Lord 
Reay, chief of the Mackays, for whom he acted 
as bo-man, or chief cow-keeper. Lord Reay's 
place of residence was known as Baile-na-Cille. 
In 1759 Rob Donn enlisted in the first regiment 
of Sutherland Highlanders, in which he remained 
until its reduction in 1763. Whilst in the regi- 
ment he was not subject to the same discipline as 
an ordinary soldier. The fact is, that whilst he 
was nominally a soldier, he was really an officer of 
high standing, his office being that of Bard of the 
Regiment. Some time after the death of Donald, 
Lord Reay, Baile-na-Cille became the residence 
of Col. Hugh Mackay, son of Iain Mac Eachinn. 
After giving up the life of a soldier Rob Donn 
went to live with Col. Mackay, and remained in 
his service several years. He went then to live 
on the small farm of Nuybig. He died on the 5th 
of August, 1778, in the 64th year of his age. 
His wife died a few months before him. He was 
interred in the parish burying-ground of Durness. 
He left at least one son, named Peter, and five 
daughters. Peter was in the army. lie died 
young. Christy, one of the poet's daughters, was 
married to Donald Morrison, and had a son 
named Hugh, who settled about five miles from 
Brockville in Ontario. 164 

Rob Donn was a man of unquestionable genius. 
He was one of the ablest poets of the Highlands. 
He could neither read nor write ; but his mind 
was well cultured. He was really an educated 
man. He moved in good society, and was well 
informed. His mind worked with great rapidity. 
He was noted for his wit. He was an elder in 
the parish of Durness, and was held in high 
respect by his minister, the Rev. JNIurdoch Mac- 
donald. His poems were written down from his 
own recital by the Rev. Angus Macleod, minister 
of Rogart, who was the eldest son of Tormaid 
Ban, the author of Cabarfeidh. They were pre- 
pared for publication by the Rev. Mackintosh 
Mackay, LL. D., in 1829. In the same year a 
handsome monument was erected to his memory 
by the Mackays, his mother's clan. It is question- 
able if there was ever a poet in the Highlands so 
popular among his own people as Rob Donn. 

We look upon Rob Donn as a thoroughly 
honest man. He had the courage of his convic- 
tions. He rebuked without fear wrongdoers of 
all classes. He was not only a singer but a 
preacher of manliness, honesty, and purity. He 
uses very impolite, very improper expressions ; at 
the same time his whole nature was evidently 
opposed to wrong. He was probably the most 
sarcastic of all the Gaelic bards, Alasdir Mac 
Mhaighstir Alasdir could say nasty things about 
a person, and Duncan Ban could rail and scold, 
but Rob Donn could cut to the quick and hold up 
one as a laughing stock to the world. One stanza 
will suffice to show his keen, cutting style. 
When the Sutherlandshire Regiment was in In- 
verness the poet suspected that some of the officers 
were paying too much attention to a girl of loose 
morals, named Sally Grant. He rebukes the 
officers in the following polite but keenly cutting 
lines : — " Nan rachadh 'dealbh a chur 'sa bhratich, 
Ann an arm an larla Chatich, 
Bhiomid marbh mun leigteadh as i, 
Ged thigeadh neart a Phap oirnn." 

Could anything be more ludicrous than a flag 
with Sally's picture in it, and the officers and 
soldiers of the regiment so devotedly attached to 
the flag for the sake of that picture that they 
would march against all the forces at the Pope's 
command rather than part with it ? They would 
not follow the flag very far for the sake of their 
countr}', or their religion, but they would follow it 
to death for the sake of Sally's picture. 

Rob Bonn's poems are invaluable for the sake 
of the clear manner in which they bring before us 
the state of society in Sutherlandshire one hun- 
dred and fifty years ago. MARBH RANN EOGHIN. 

LE ROB DONN. 

'S trie thu, 'Bhais, 'cur an geill dhuinn 
'Bhi sior eigheachd ar cobhrach, 
'S tha mi 'm barail mu 's stad thu 
Gun doir thu 'm beag is am mor leat. 
'S ann mu mheadhon an earrich 
'Fhuair sin rabhadh a dh' f hoghnadh. 
Le do leum as na cuirtibh 
Do na chuil 'sa bheil Eoghan. 

! is fada, 's cian fada^ 

Is cian fada gu leoir 

O '« la ^bha thu fo sheac-thinn. 

Gun duin^ a faicinn do bhroin. 166 

Tha an tim a dol seachad, 
\S viiir deach a cleachdadh air choir, 
Ged iiach beo thu ach seachdaiii, 
Dean droch fhasan a leon. 

Ach nan creideadh sinn, Aoig, thu, 
Cha bhiodh an saoghal s' gar dolladh, 
'S nach h-eil aon de shliochd Adhaimh 
Air an tamailt leat cromadh. 
Tha mi 'faicinn gur fior, 
Gur h-ard 's gur iosal do shealladh ; 
Thug thu Pelham a mhorachd, 
'S f huair thu Eoghan 'sa Phollidh. 

Tba thu tigh'nn air an t-seors' ud 
Mu bheil bron dhaoine mora ; 
'S tha 'tigh 'nn air a mhuinntir 
Mu nach cluinntear 'bhi 'coineadh. 
Chan-fheil aon 'san staid mheadhoin, 
'Tha saor f haihast o dhoruinn, 
Do nach buin a bhi caithris, 
Eadar Pelham is Eoghan. 

Tha iad 'tuiteam mu 'n cuairt dhuinn 
Mar gum buailt iad le peilair ; 
Dean' mid uUamh 's am fuaim so, 
Ann ar cluasibh mar f harum. 
'Fhir a 's lugha 'measg mhoran, 
'M faic thu Eoghan fo ghalar ? 
'Fhir a 's mo ann sna h-aitean s', 
'N cual' thu bas Mhaighstir Pelham ? 

Ach a chuideachd mo chridhe 
Nach doir an dithis s' oirnn sgathadh ? 
'S sinn mar choinneal an lanntarn, 
'S a da cheann a sior chaitheamh ! 
Cha robh neach am measg dhaoine 
'Bha na b' ils' na mac t' athar s', 'S cha robh aon os a chinn-sa 
'Mach o 'n righ 'th' air a chathir. Sir Henry Pelham, Prime Minister of Britain, 
died March 6th, 1754. Marbhrann Eoghin was 
composed shortly afterwards, Eoghan lived 
alone in a miserable hut at the head of Loch 
Erribol. He was sick and apparently dying. He 
heard the Elegy as the bard was composing it, 
but did not fancy it very much. ORAN 
AJr breith PhrioJins' Tearlach. 

LE IAIN MAC-LACHINN, FEAR CHILLE-BRIDE, 

An naidheachd a f huair sinn an drasd, 

A tha 'siubhal le agh san tir, 

Chuir i m' airtneal air chairtealan uam, 

'S dh' f hag i aigeantach, uallach mi. 

Cha bhi sinn fo mhulad na 's mo, 

Gu daingeann aig Deors' fo chis ; 

Thig sonas ri linn a Phrionns' oig, 

'S gheibh gach neach a th' air fogradh sith, 

Rugadh Fenics thall ann san Roimh, 
Sgeul fior aigeantach, mor, d' ar linn ; 
Bidh neart agus ceart mar-ri treoir 
Aig gach aon 'sheasas coir an righ. 
Theid a chuibhle f hathast mu 'n cuairt, 
'S am fear a tha shuas bidh e shios, 
'S am fear a tha streapadh an aird 
Gheibh seilbh air an ait 'tha ga dhith. 168 

Tha rionnag a bhreithe mar tha 
A toirt fios agus faisneachd f hior 
Gur mac e 'bhios rathail ri 'la, 
A chuir Athir nan gras gu'r dion. 
Na thogas na aghidh an lamh 
Thig breitheanas araid mu 'n cinn ; 
Thig orr' cogadh, is tinneas, is plaigh, 
Is faotuinn a bhais 'chion bidh. 

'Nuair thig am Prionns' dligheach gu 'ait 

Cha bhi dris ann an lar nach crion ; 

Bidh tuHch 'nan iomairean reidh, 

'S fasidh 'n cruithneachd air eudunn shliabh. 

Bidh bainn' aig an eallach 's gach ait, 

'S mil air bharribh nan srabh gu 'r miann ; 

Cha n-f haicear leinn airceas ri 'r la, 

Falbhidh gaillion 's thig blaths nan sion. Prince Charles was born in Rome, December 
31st, 1720. He died January 30th, 1788. Among 
the amusements of his last days was that of play- 
ing on the bag-pipes. ALASDIR MAC AONGHUIS. 

Alexander Macdonald, Alasdir Mac Aonghuis, 
was a son of Macdonald of Achatriachadan in 
Glencoe. He was born about the year 1665. He 
lived at Tigh-a-phuirt. Although eighty years of 
age in 1745, he joined Prince Charles. He did 
not however live to return to his native glen. He 
died at Dunblane, and was buried there. Some- 
one was kind enough to place a tomb-stone over 
him. He was married, and had at least one 169 

child, a daughter. He was an excellent poet. 
It is a pity that his poems should not be collected 
and published. Angus Macdonald, his father, 
was probably the Glencoe man that was known 
as Aonghus Mac Alasdir Ruaidh. TORRADH IAIN LUIM. 

LE ALASDIR MAC AONGHUIS. 

Nuair a chuireadh Iain Lom fo 'n talamh thuirt 
Colla na Ceapich ri Alasdir Mac Aonghuis 
cluinneamid an nis annas do laimhe. Labhir am 
Bard na briathran a leanas: — 

Chunna mi crioch air m' f hear-cinnidh, 
'Tha 'm pasgadh an nis an Tom-AingeaL — 
luchair nam bard, a righ nam filidh, 
Gun deanadh Dia sith ri t' anam. 

An Righ Mor 'thoirt mathanis dhuit 
Airson f had 's a dhioladh tu an t-olc ; 
Tha gaol an leoghinn 's fuath an tuirc 
xA.nn san uaigh 'sa bheil do chorp. 

B' f huath leat Uilleam, b' f huath leat Mari, 
B' f huath leat na thanic bho Dhiarmad ; 
B' f huath leat gach neach nach biodh rioghail, 
'S dh' innseadh tu-fein e gun iarridh. BROSNACHADH DO NA GAIDHIL 'SA 
BHLIADHNA 1745. 

LE ALASDIR MAC AONGHUIS. 

A chlanna nan Gaidheal 
Dha 'm b' abhist 'bhi rioghail, 
Ho ro togibh an aird, 
Is freasd' libh an drasta 
Do Thearlach mar dhilsean, 
Ho ro togibh an aird. 
Seadh freasd' libh dha uile 
Gun f huireach, gun righneas, 
Na leughibh bhur cunnart, 
Ar muinghin tha 'n Criosda ; 
Gu stoirmail', acf huinneach, 
Le sunnd gu astar oirbh, 
Is colg gu tapadh oirbh, 
Ho ro togibh an aird. 

Ma theid sibh o bhail' 

Thugibh thairis bhur n-eolich. 

Ho ro togibh an aird, 

Bhur clann is bhur mnalhan, 

Bhur taighean 's bhur storas, 

Ho ro togibh an aird. 

Gach fear biodh na dhithisd 

'N am tighinn gu comh-strith, 

Mar chruaidh biodh gach ruighe, 

'S gach cridhe mar leoghann. 

Gu dana, bagarach, 

Gu lamhach, ladarna 

Biodh buaidh gach niachir leibh 

'S gach ait 'an tachir sibh ; 

Ho ro togibh an aird. 

Na cuireadh fuaim fudir 
Bonn curim 'n ur feoil-sa. Ho ro togibh an aird, 

No musgaidean dubh-ghorm 

Dad muthidh 'n ur dochas, 

Ho ro togibh an aird, 

'Nuair theirgeas an f huaim ud 

'S faoin cruadal fir Dheorsa. 

Biodh sibhse 'nam bad 

Leis a chreachdadh bu nos dhuibh ; 

Le 'r claidhean fuileachdach, 

Gu laidir, curanta, 

Is cha bhi duine dhiu 

'Ni moran fuirich ruibh. 

Ho ro togibh an aird. 

Is mor am fath misnich dhuibh 

Dlighe na corach, 

Ho ro togibh an aird, 

Cha n-agir bhur cogais 

Mu 'n chogadhs' ri 'r beo sibh. 

Ho ro togibh an aird, 

Cha n-ionnan 's bhur naimhdean, 

Ged tha iad ro threorach ; 

Bidh 'n cogais gan diteadh 

'Chionn striochdadh do Dheorsa. 

Bidh sibhse bunailteach 

Is dileas, furachail, 

Fo amhghar fulangach, 

'S gun sgath roimh chunnartan. 

Ho ro togibh an aird. 

Ma chinneas leibh gnothach, 
'S gun cothich sibh rioghachd. 
Ho ro togibh an aird. 
Bhur cHu theid 'feadh 'n domhin 
'Measg choimheach is dhilsean, 
Ho ro togibh an aird ; 
'S bidh agibh ri 'r latha, 
Le aighear 's toilinntinn, Gach ni ann am pailteas, 

'S theid airceas air diochuimhn. 

Bidh sibh 'nuair choisneas sibh. 

Gun char, gun dochaireachd, 

Ach laisde sochaireach. 

Ho ro togibh an aird. 

'Nuair theid ar righ 'chrunadh 

An duthich a shinnsir, 

Ho ro togibh an aird. 

Gheibh moran dibh ait, 

'S cha bhi cairdean air diobairt. 

Ho ro togibh an aird, 

Bidh maithean nan Gaidheal 

Mar 's aill leo gu dilinn, 

'S an islean 'san uaislean 

Gun bhruaillean, gun mhiothlachd. 

An socair shuidhichte, 

'S a ghna 'toirt buidheachis 

Is gloir do 'n Chruthadair, 

A dh' ordich siubhal dhaibh. 

Ho ro togibh an aird, 

Ge b' e a ni f haicinn, 

Thig 'n ceartas an uachdar, 

Ho ro togibh an aird. 

Bidh 'n eaglis 's an stata 

Mar bhraithrean gun bhruaillean, 

Ho ro togibh an aird. 

'Nuair 'ghlaodhas iad siochaint 

'S gach rioghachd mu 'n cuairt duibh, 

Bidh Prionnsa na Criosdachd 

'S gach ni 'toirt dhuibh fuasglidh. 

Bidh miagh air eaglisean, 

Is sunnd air teagaig annt, 

'S gach ceird a leasachadh, 

Is sluagh gun easbhuidh orr', 

Ho ro togibh an aird. 'Nis siubhlibh le beannachd, 
Gun mhaille, gun ghruaman, 
Ho ro togibh an aird, 
Is nochdibh 's gach aite 
Gur Gaidhil 'tha 'gluasad, 
Ho ro togibh an aird. 
Nochdibh bhur spionnadh, 
Bhur neart is bhur cruadal ; 
Gach aon neach a chasas ruibh 
Grad thugibh buaidh air, 
Biodh fios aig fir Shasuinn 
Nach tais ann san ruaig sibh, 
Is fagibh 'sna claisean 
Gach fear diu a bhuaileas ; 
Ho ro togibh an aird. ORAN AIR TEACHD PHRIONNS' 
TEARLACH. 

LE NIGHINN MHIC AONGHUIS OIG. 

Angus, tenth Macdonald of Keppoch, was 
killed in the fight of Stron-a-Chlachain in 1640. 
He left a son, who was known as Aonghus Og. 
The authoress of the following poem was a 
daughter of the son of Aonghus Og. 'N ulidh phrisail 'bha bhuainne, 
'S ann a f huair sinn an drasd i ; 
Gum b' i sud an leug bhuadhach 
'Ga ceangal suas leis na grasan. 
Ged leig Dia greis air adhart 
Do 'n mhuic 'bhi 'cladhach 'at aite. 'Nis bhon thionndaidh a chuibhle 
Theid gach traoitear fo 'r sailtean. 

Slan do 'n t-saor 'rinn am bata 

A thug sabhailt' gu tir thu ; 

Slan do 'n iul-f hear neo chearbach 

'Thug thar fairge gun dith thu. 

Guui b' e sud am preas toridh 

'Thug an sonas do 'n rioghachd ; 

'S lionmhor laoch 'thig fo d' chaismeachd, 

'Bheir air Sasunnich striochdadh. 

Slan do 'n uachdaran ghasda 

'Dh' f halbh bho 'n Cheapich Di-haoine ; 

'Rinn an cruinneachadh rioghail, 

'Chuir fo f hiamh iad le maoidheadh. 

Bha da Dhomhnall ri d' shlinnein, 

'S do chuid gillean cha b' f haoin iad, 

'H-uile h-aon deas gu bualadh, 

'S cha robh bhuath' ach an saothair. 

'Ursainn-chatha a chruadail, 
'Thug do dhualchas bho t' athir, 
Dia 'gad chumail an uachdar 
'Chosnadh buaidh anns gach latha. 
'H-uile fear 'theid gu d' chomhnadh 
Ge b' ann le comhrag a chlaidhibh, 
Gun robh Prionnsa na gloir' leis 
'Chur righ Deors' as a chathir. 

'Thighearn' oig o bhun Airceig, 

'S ceannard feachd' thu nach geilleadh ; 

Thu-f hein 's triath fir a Bhraghad 

Chuir bhur nadar ri 'cheile. 

Da chraoibh-chosgir a chruadail 

Air thus sluaigh a rinn eirigh ; 

'S aig a bhair agus uaith' 

Bhur neart an guaillibh a cheile. Thig dream fogainteach, fearail, 

A Gleann-Garadh 's a Cnoideart, 

Fo 'n cinn-f headhna nach tilleadh 

'S nach gabhadh giorag roimh chomhrag, 

Gu borb, armailteach, lionmhor 

A dol sios ann sa chomhail ; 

'S mairg a tharladh fo 'r buillibh, 

'Shil nan curaidhnean coire. 

A Shir Alasdir uasil, 
Nach grad ghluais thu air t' aghidh ; 
Learn a 's fada tha t' f huireach, 
Gun bhi air thuras 'nan deaghidh, 
Le do bhratichean lionmhor ; — ■ 
'S iomad ciad 'th' ann at f haghid ; 
On bu dual dhuit bhi fuileach 
Leig do chuilein air adhart. 

Tha do chinneadh fo mhulad 

A thaobh t' f huirich 'san uair so, 

On 's ann uileann ri uilinn 

'Bu mhath gach spionnadh gu cruadal. 

Ciod a chuis tha fo 'n chruinne, 

Ris an cuireadh sibh guallann, 

Nach biodh sibh 'n ur n-urrinn 

A clach mhullich a bhuannachd ? 

A Chlann-Ghriogair a chruadail, 
On bu dual dhuibh 'bhi tapidh, 
Chaidh ur diteadh 's ur ruagadh 
Le luchd-fuatha gun cheartas ; 
So an t am dhuibh bhi 'dusgadh 
'Thoirt bhur duthchis f hein dhachidh ; 
'S ged is fad on tha chuing oirbh, 
Theid na Duibhnich fo 'r casibh. 

'Nuair 'theid gach cinneadh ri 'cheile 
Eadar Sleite 's a Cheapachj Eadar Uibhist is Muideart, 
'S Mac-Iain-Siubhart na h-Apunn, 
'S gach dream eile do 'm b' abhist 
'Bhi a ghnath leis a cheartas, 
Ged nach digeadh na Duibhnich, 
'S beag ar suim de na phac' ud. 

Sgrios le claidheabh gun dearmad 
Air gach cealgadair breige, 
'Tha o dhuine gu duine 
A cur bun ann san eucoir. 
'Nis on thanic an rionnag 
Teannibh uile ri 'cheile ; 
'S leibh clach mhullich a chabhsair 
Anns gach aite do 'n deid sibh. 

Bha an Seanailear gorach 

Tigh 'nn a chomhrag 'n ur n-aghidh ; 

'S teann nach islich e shron 

Ged thig e sporsail air adhart. 

Ach nan cumadh e comhail, 

Mar bha ordagh a chladhair', 

Gum bu lionmhor iear casaig 

Gun cheann, gun chasan, gun f hradharc. 

Deanibh cruadal le misnich, 

'S ann an nis a tha 'n t-am ann ; 

Bho na thanic an solus 

'Thogas onair na h-Alba. 

Fhir a sgaoil a Mhuir Ruadh 

'S a thug do shluagh troimpe sabhailt', 

Bi mar gheard air a Phrionnsa, 

Air a chuirt, 's air a phairtidh. Craobh-chosgir, a laurel, a trophy. CUMHA AONGHUIS OIG GHLINNE- 
GARADH. 

LE BEAM ACHADH-UAINE. 

FONN. — Gaoir nam ban Mtiileach. 

O ! gur muladach oirnne 

Mar a thachir do 'n Choirneal, 

Sar cheann-feadhna Chloinn-Domhnill 

Ri am catha no combraig. — 

'S mairg a chitheadh t' f hull bhoidheach 

'S i a taosgadh mu d' bhrogan, 

Is a taomadh gun ordagh air cabhsair. 

Aonghuis oig a chuil dualich, 

'S ro-mhath 'dh' eireadh gach buaidh leat ; 

Gus 'n do chuir iad san uaigh thu 

Gun robh Tearlach an uachdar ; 

Bha do bhuillean cho cruaidh leis 

'S nach robh tilleadh da uair ac', 

Air mo laimh gur tu 'bhuaileadh 'n adbhannsa. 

Aonghuis Oig a chuil channich, 

Is nan calbannan geala, 

Is an t-slios mar an eala, 

No la greine gun smalan, 

Tha do cheil' air a sgaradh, 

O 'n la 'chuir iad thu 's talamh ; 

O 'n la dh' f hag thu i b' ainneamh a gaire. 

Nan d' f huaradh leat laithean, 

Gait at robh e, mac mathar, 

Ris nach seasadh tu aite, 

'Dhol a dh' iarridh na h-araich, 

Is a bhualadh an namhid ? 

Le do chlaidhibh geur stailinn 

Bhiodh luchd-chotichean madir dheth caillte. 178 

'Nuair a rachadh tu 't eideadh 

Fo bhreacan an f heilidh, 

Thigeadh claidheabh fo d' sgeith ort, 

Cuilbheir caol air dheagh ghleusadh : 

Air mo laimh bu mhor t' f heum leo, 

'Dhol an aghidh nan ceudan, 

'S bhiodh fir Shasuinn ag eigheach na h-ainneirt. 

'N uair a thogteadh leat bratach, 

Bhiodh lamh-dhearg leat is bradan, 

'S fraoch dubh-ghorm na ghagain 

Aig fir ura gun taise 

Nach gabh curam no gealtachd 

As na trupairean f haicinn ; 

Gheibhteadh cunnradh de chlaigeannan gearrte. 

Cuis 'bu mhath le Righ Deorsa 

O 'n la 'dh' inntrig thu 'n tos leo, 

Thu bhi 'dhith air do sheorsa. — 

Dh' f halbh iad uile mar cheo uail, 

O 'n la 'chuir iad fo 'n f hold thu, 

Cha d' f han dithisd dhiu 'n ordagh ; — 

Och, mo chreach, nach bu bheo gus andrasd thu. 

Cha bhitheadh Diuc Uilleam 

Cho trom oirnn 's cha b' urrinn, 

On 's tu 'sheasadh gach cunnart 

Is a bhuaileadh na buillean. — 

Nan do dh-f huirich an gunna 

Gun do bhualadh o 'n uinneig' 

Gun robh Tearlach an Lunninn roimh 'n am so. 

Dhomhsa b' ainneamh ri 'f haotuinn 

Fear a dh' innseadh dhomh t' aogas ; 

Da ghruaidh dheirg mar an caorunn 

O thus barrich gun f hraoch ort, 

Suil chorrach 'at aodunn, 

Beul tairis 's e faoilidh : — 

Och nan och ! tha do dhaoine dheth caillte. 179 

Chraobh a b' airde fo 'n adhar' 
'Si fo bhlath, chaidh a chrathadh ; 
Rinn an luaidhe do sgathadh, 
'S thug sud uaitsa do labhirt ; 
Beirt 'bu chruaidhe le t' athir 
Thu bhi uaithe gun f haighinn ; 
Och, mo thruaigh' I tha do cheathairn' ga t' 
ionndrinn. 

Dheagh Mhic Alasdir Mhor-thir, 

Ghlinne-Garadh is Chnoideart, 

Fhuair thu n staoil ud as t' oige, 

'S b' airidh air ri do bheo thu. — 

Olc air mhath le Righ Deorsa 

Is le Uilleam mar chomhia 

Thig t' oighre dhachidh le solas o bhealltinn. 

Cha n-f haod sinne 'bhi 'g acain, 

Dubhach bronach, Ian airtneil, 

Ma thig Alasdir dhachidh 

As a phriosan 'tha 'n Sasunn, 

O 'n Tor-uain' as na glasibh, 

'Thoirt d' ar cridheachan aitis, 

On tha'n saoghal so cleachdadh na h-ainneirt. Alasdir Dubh of Glengarry died in 1724. He 
was succeeded by John, his eldest surviving son. 
John had four sons, Alexander, Angus, James and 
Charles. Alexander, his heir, was captured in 
1745 whilst on his way from France, and im- 
prisoned in the Tower of London, where he was 
detained until after the Battle of Culloden. 
Angus was Colonel of the Glengarry Regiment 
under Prince Charles. He was killed accidentally 
on the day after the Battle of Falkirk. IAIN RUADH STIUBHART. 

John Roy Stewart was born in Kincardine, on 
the River Spey, in Inverness-shire. He was a 
descendant of the ancient Barons of that district. 
His father was a tacksman, and in comfortable 
circumstances. He received a good education. 
He belonged to the Roman Catholic Church. 
He served for some time in the French Army, 
He joined Prince Charles at Perth in 1745. He 
was then in the prime of life. Pie was a born 
soldier. He was strong, active, courageotis, 
chivalrous, and venturesome. He raised a body 
of about four hundred men in Edinburgh for the 
Prince. He held the rank of Colonel, and was 
commander of the Prince's body-guard. He de- 
feated, single-handed, an English officer and five 
soldiers, at Innis-Croi, in July, 1745. He killed 
four of the six, and pursued the remaining two 
until his horse got stuck in a boggy place. He 
escaped to France in the same vessel with Prince 
Charles, in vSeptember, 1746. He died in F'rance. 
He was a man of real genius, and a good poet. LATHA CHUIL-FHODIR. 

LE IAIN RUADH STIUBHART. 

O ! gur mis' 'th' air mo chradh, 
Thuit mo chridhe gu lar, 
Is trie snighe gu m' shail o m' leirsinn. 
O ! gur mis', &c. 

Dh'f halbh gach toileachadh bhuam, 

Sheac le mulad mo ghruaidh, 

Is nach cluinn mi 'san uair sgeul eibhinn. Mu Phrionns' Tearlach mo ruin, 

Oighre cUi<|heach a chruin, 

"S e gun f hios ciod an tubh a theid e. 

Sar f hull rioghail nam buadh 

Tha ga diohirt 'san uair s', 

'S a chlann diolain a suas ag eirigh. 

Siol nan cuilain gun bhaigh, 
Dha 'ni math 'chinnich an t-al, 
Chuir iad sinn' ann an cas na h-eiginn. 

Cha b' e 'n cruadal mar laoich 
'Thug dhaibh buaidh air an fhraoch, 
Ach gach tubist a dh' aom mu 'r trein-ne. 

Bha iad iomadidh bhuainn 

De gach fine mu thuath. 

Fir nach tilleadh ri uair an f heuma. 

Feachd choig bratichean sroil 

'Bu mhath 'chuireadh an lo, 

Bha gar dith ann sa chomhail chreuchdich ; 

larla Chromba le 'shlogh, 

Agus Barasdal og, 

Is Mac-Fhionghain le sheoid nach geilleadh ; 

Clann-Ghriogair nan gleann, 

Buidheann ghiobach nan lann, 

Fir a thigeadh an nail nan eight' iad ; 

Is Clann-Mhuirich nam buadh ; — 

ladsan uile bha uainn, 

'S e sin m' iomadan truagh ri 'leughadh. 

A Chlann-Domhnuill mo ghraidh, 

Leam is cruaidh mar a bha, 

Nach do bhruchd sibh le each do 'n teugbhail. 182 

Tus an latha dol sios 

Bha gaoth a cathadh nan sian ; 

As an adhar bha tiian ar leiridh. 

Dh' f has an talamh cho trom, 
Gach fraoch, fearann, is fonn 
'S nachbu chothrom dhuinn lorn ant-sleibhe, 

Bha lasir theine nan Gall 

A frasadh pheilair mu 'r ceann ; 

Mhill sud eireachdas lann 's bu bheud e. 

Ma 's fior an seanachas a bh' ann, 

Gun robh Achan 'sa champ', 

Dearg mheirleach nan raud 's nam breugan. 

B' e sin an seanalair mor, 
Grain is mallachd an t-sloigh ; 
Reic e 'onair 's a choir le eucoir. 

'S ann a thionndaidh e chleoc' 

Airson an sporain 'bha mor ; 

'S rinn sud dolidh do sheoid righ Seumas. 

Mo chreach uile 's mo bhron 
Na fir ghasd' 'tha fo leon, 
Deagh Chlann-Chatain nan srol 's nan geur- 
lann ; 

Is Clann-Fhionnlaidh Bhraigh'-Mhar, 

Buidheann cheannsgalach. ard, 

'Dheanadh sgathadh am blar name reuchdan. 

Buidheann eile, mo chreach, 

Fhuair an laimhseachadh goirt ; 

Sluagh an Fhisealich ghasda, threubhich. 

Bu laoich uaibhreach gun mheang, 

'Sheasadh cruadal 'sa champ', 

'Chaidh a bhualadh an am na teugbhail. 183 

Chain sin Domhnull donn suairc' 
O Dhun-Chromba so shuas, 
Mar-ri Alasdir ruadh na feile. 

Chain sinn Raibeart an aigh, 

'S cha b' e 'ghealtachd a ghnaths 

Am measg chaigneachadh lann is bheigneid. 

Thuit na rionnagan gasd' 

'Bu mhath aluinn an dreach, 

'S cha bu phaigheadh leinn mairt nan eirig. 

Ach thig a chuibhle mu' n cuairt, 

Car o dheas no o thualh, 

'S gheibh ar n-eascairdean duais an eucoir'. 

Gum bi Uilleam, mac Dheors', 
Mar chraoibh gun sheargte fo leon, 
Gun fhreumh, gun duilleach, gun mheoir- 
ean geige. 

Gu ma lom 'bhios do leac. 

Gun bhean, gun bhrathair, gun mhac, 

Gun f huaim clarsich, gun lasir cheire. 

Gun solas, sonas, no seanns, 

Ach dolas dona mu d' cheann, 

Mar 'bh' air ginealach clann na h-Eiphait. 

Chi sinn f hathasd do cheann 

A dol gun athadh ri crann, 

'S coin an adhir gu teann ga reubadh. 

Is bidh sinn uile fa-dheoidh, 

Araon scan agus og, 

Do 'n righ dhligheach da 'n coir a geilleadh. The Battle of Culloden was fought on Wednes- 
day, April i6th, 1746. It began about I o'clock 
p. m. , and lasted only about forty minutes. William, Duke of Cumberland, was born April 
15th, 1721. He died October 31st, 1765, He 
was never married. 

The insinuation that Lord George Murray acted 
the part of a traitor is utterly groundless. Lord 
George was an able commander, and was 
thoroughly faithful to Prince Charles. The prob- 
ability IS that if his advice had been taken the 
Prince had not lost the Battle of Culloden. He 
died in Holland in 1760. 

DUGHALL RUADH CAMARAN. 

Dugald Roy Cameron was a native of Lochaber, 
He suffered some grievous wrong at the hands of 
an officer named Grant, According to one ac- 
count. Grant turned his wife and children out in 
the snow and set fire to his house. According to 
another account. Grant bound Dugald 's son to a 
tree, and shot him. Both accounts may be true. 
Grant generally rode a white horse. According 
to one account, Captain George Munro of Cul- 
cairn, borrowed Grant's horse on Sunday, August 
31st, 1746. According to another account, which, 
we take for granted is the correct one, Grant, 
dreading the consequences of his cruelty, ex- 
changed horses on that day with Captain Munro. 
Whilst Munro was passing along tlie shores of 
Locharkaig, Dugald Roy, mistaking him for 
Grant, fired at him and killed him. Captain 
Munro was a brother of Sir Robert Munro, who 
commanded the Black Watch at Fontenoy, and 
who was killed in the Battle of Falkirk. He 
was a good man, and was highly respected. The 
spot at which he fell is still known as Bruach 
Chulchairn. Dugald Roy was never arrested. 
He enlisted, in course of time, in the British 
Army. It is said that he fought in America in 
the war between the British and the French. THA MO LEABA SAN FHRAOCH. 

LE DUGHALL RUADH CAMARAN, 

Tha mo leaba 'san f hraoch 
Fo shileadh nan craobh, 
'wS ged a tha mi 'sa choill 
Cha do thoill mi na taoid. 

Tha mo ieab' air an lar, 
'S tha mo bhreacan gun sgail, 
'S cha d'f huair mi lochd cadil 
Bho na spad mi Culcharn. 

Tha mo dhuil ann an Dia 
Ged a dhiobair Loch-Iall, 
'Fhaicinn f hathast na choirneal 
'N Inbhir-Lochidh so shios. 

Bha thu dileas dha 'n Phrionns' 
Is d'a shinnsreadh bho thus ; 
'S ged nach dug tha dha t'f hacal 
Bha thu ceart air a chul. 

Cha b' ionnan 's Mac-Leoid, 
A tha 'n drasd aig Righ Deors', 
'Na f hogarach soilleir 
Fo choire 'n da chleoc. 

A Mhic-Dhomhnill gun sgoinn 
'S ann a chomhdich thu 'n f hoill ; 
Ged a gheall thu bhi dileas 
'S ann a dhiobir thu 'n greim. 

Tha ball-dubh ort 'san t-sroin 
A's misd' thu ri d' bheo ; 
'S cha n-f hearr thu na 'm baigeir 
'S a bhata 'na dhorn. Cha b' ionnan 's an laoch 
Bho Cheapich nan craobh, 
'Chaidh 'sios le 'chuid ghaisgeach, 
'S nach robh tais air an raon. 

Na fir acf huinneach chruaidh 
Bho Spiathain 's bho Ruaidh 
Chaidh 'sios fo 'n cheann-feachda 
'B' f hearr a bh'ac' 'san taobh tuath. 

'S cha b' e caigneachadh lann 
'Chuireadh bristeadh nan rang, 
Ach frasan nam peileir 
'Tigh'nn l^ho theine nan Gall. 

Ach 'n uair thig am Prionns' Og, 
Is na Frangich ga choir, 
Theid sgapadh gun taing 
Ann an campa Righ Deors'. 

Theid Diuc Uilleam a cuirt, 
Theid a thilgeadh air dun, 
'S cha n-eighear gu brath air 
Na 's airde na 'n cu. 

'S ged tha mis' ann am froig 
Tha 'm botul 'am dhorn, 
'S gun ol mi 's cha n-aicheidh 
Deoch-slaint' a Phrionns' oig. AN TAILLEAR MAC-ALASDIR. 

John Cameron, known as An Taillear Mac 
Alasdir, lived in Dochanassie in Lochaber. He 
was a tailor by trade. It is said that he was bard 
to Alexander Macdonald of Keppoch. Some of 
his descendants came to Cape Breton. MARBHRANN 

Do Dhomlinull Mac Raomiill Mhoir, Fear 
Thir-na-JJrise. 

LEIS AN TAILLEAR MAC ALASDIR. 

'S e 'mheudich m' airtneal gu geur 
Is campar caisteal mo chleibh, 
A chainnt' a bh' aca an de ag ol, 

Mu 'n f hiuran sgiobalta gharg 
'Bu mhath misneach is dealbh ; 
Bu neo-ghliogach fo t' arm thu 'sheoid, 

Mu 'n leoghann chrios-gheal gun sgath 

'Bha 'n Tir-na-Drise 'na thamh ; 

Is mor am bristeadh do bhas thigh'nn oirnn. 

Bu tu 'n curidh gun sgath 

'Dhol an cunnart nam blar ; 

Bhiodh airm ghuineach 'ad laimh, fhir oig. 

Bhiodh lann thana, gheur, ur 
'S i gun smal oirr' o'n bhuth, 
'Gearradh chlaignean is smuis is feol'. 

Is cha b'e 'n t-iasad a bh' ann 

A-ch fail nan righrean o'n Spainn 

Dha 'm bu lionmhor sgiath 's ceann-bheirt oir. 

'S e 'mheudich m' airtneal 's mo ghruaim 
Na cinn-f heachd' a dh-f halbh bhuainn, 
Na fir ghasda 'bu chruaidh 'san toir. 

B' ann diu Alasdir treun 
Bho Cheapich nam peur ; 
Bha e barricht' thar cheudan sloigh. 

Siol nan CoUa 'bha treun, 

'Stiuireadh luingeas fo bhreid ; 

'S ard a shloinninn thu 'n ceum na dho. Lean thu 'n duthchas bu dual, 
'Dhol gu dluth ann san ruaig, 
Bho 'n t-sliochd chliuitich le 'n gluaisteadh srol 

'S ann 'ad theaghlach nach crion 
Chluinnteadh ghleadhrich nam pios ; 
Bhiodh fir mhor' ann 'cur strith ag ol ; 

Ag eisdeachd eachdridh nam bard, 

Agus caismeachd luchd-dain, 

Gur h-e 'chleachd thu 'bhi 'd laimh an t-or. Donald Macdonald was the eldest son of 
Raonall Mor Thir-na-Drise, who was the second 
son of Gilleasbig na Ceapich. He was a Major 
in Prince Charles's army. He was taken prisoner 
by accident at the Battle of Prestonpans, Sliabh 
a Chlamhain, January 17th, 1746. He was be- 
headed at Carlisle on the i8th of the following 
October. His head was stuck on one of the gates- 
of the city, where the barbarism of the age allow- 
ed it to remain several years. 

Alexander Macdonald of Keppoch was the 
eldest son of Coll of Keppoch, who was the 
eldest son of Gilleasbig na Ceapich. He was a 
brave and chivalrous man. He fought and fell 
like a hero at the Battle of Culloden, April i6th, 
1746. Donald, his only brother, was killed in 
the same battle. The Macdonalds, as a whole, 
won no credit for themselves at Culloden. The 
conduct of the chief of Keppoch was a brilliant 
exception. CUMHA 

Do Dhomhnull Ban Lochiall a chaochail ^san 
Fhraing ''sa bhliadhna, 1748. 

LEIS AN TAILLEAR MAC ALASDIR. 

A cheud latha 'n bhliadhn' uir 
Ni mi labhirt an tus 
Air Sir Domhnull nan curs-each gorm. 
A cheud latha, &c. 

Fhuaras sgeula do bhais : 

Sud an sgeul 'rinn mo chradh ; 

'S lionmhor fear air an d' f hag e deoir. 

An t-og misneachail treun 
Dh'an robh gliocas le ceill, 
Chualas cinnteach gun d' eug 's nach beo. 

An t-og uasal b' f hearr beachd, 

Sar mharcach nan each, 

'S tu gun dioladh gu pailt an t-or. 

Leat a dh' eireadb an sgriob 
Da thaobh Lochidh so shios, 
Fir a chladich gu d' dhion mu'n chro. 

Thig mu d' bhiatich gu dian 
Fir Loch-Airceig 's Lochiall, 
'S thig bho 'n Mhorairne ciad no dho. 

Thig fir Nimheis nan laogh, 

'S Dhoch-an-f hasidh nan craobh, 

Agus fir Ghlinne-Laoigh 's an t-Sroin. 

Thig bho 'n Bhraighe so shuas, 

Bho Spiathain 's bho Ruaidh, 

Na fir reachdmhor a Vjhuaileadh stroic. Fo 'n cheann-feadhna nach b' f hann 
Dh' eireadh gaisgich nan lann ; 
Bhiodh iad leat anns gach am 'sa choir. 

'S leat na h-Abrich gu leir 

'N am dhuit togail gu feum, 

Le 'n airm aisnich 's le 'n geur loinn ghorm. 

Le an claidheannan cuil 

Gan iomairt gu dluth, 

'Ghearradh claignean le luths nan dorn. 

'S mairg a nochdadh riut strith 

'N taobhs' a dh' armailt an righ, 

'Nuair a thogteadh leat piob 's breid sroil. 

Thu air toiseach do shluaigh, 

'S toirm feadain 'nan cluais, 

'S mairg namhid a bhuaileadh oirbh. 

Cha n-f heil an t-achd so ach cruaidh, 
'N deidh na breacain thoirt bhuainn, 
Chuir sinn briogaisean 'suas de'n chloth. 

Gun seol an Righ Mor thu 'n nail, 

Thu 'thigh'nn thuginn gun dail ; 

'S mi gun oladh deoch slaint' 'Phrionns' oig. Donald, of Lochiel was a man of noble and 
chivalrous character. He took a prominent part 
in the rebellion of 1745. He died at Borgue in 
France, on the 26th of October, 1748. ORAN DO'N DOTAIR CHAMARAN. LEIS AN TAILLEAR MA An raoir bhruadir mi 'm chadal, 

'S b' f hearr gum faicinn e 'm dhusgadh, 

Gun robh thus', a Ghilleasbig, 

Air tigh 'nn a sheasamh do dhuthcha. 

Ach 'nuair 'dhuisg mi 'sa mhaduinn 

A faoin bhruadar a chadil 

Cha d' f huaras tu agam, 

B' f hada, b' fhada bho t' uir thu. 

B' fhada, b' fhada bho t' uir thu ; 
B' e do dhuthchas Cill-Mhailidh. 
Thug na biastan ort ionnsidh 
'Mach a tur lonar-Snathaid. 
Thug iad leo air dhroch ghiulan 
Mac an athar 'bu chliuitich', 
Craobh de 'n abhall nach lubadh. 
Laoch gun churam 'sna blaribh. 

Gur h-e sud a chuir as duibh, 
Meud bhur braisid 's gach aite ; 
An am togail 'nam bratach 
'S sibh a rachadh 'sna blaribh. 
Gum bu trie a dol dachidh, 
Air dhroch cunntas gu 'n aitribh, 
Luchd nan cadaran-daise 
Is nan casagan madir. 

'S iomadh buaidh nach robh suarach 

A bha fuaighte ri d' nadar ; 

Bha thu 'shiol nan daoin' uasal 

A bha shuas ann sa Bhraighe ; 

'Thig bho Ghiusich nam badan 

Is bho Lochidh nam bradan, 

Bho Ghleann-Laoigh 's bho Lobh-Airceig; 

'S Torra-Chaisteil b' e t' ait e. B' e mo cheist an t-og suairc' 
'Bu bhoidhche gruaidh agus mala ; 
Na sul' guirm 'bu ghlan lainnir 
Mar dhriuchd air bharribh a bharrich. 
'Dh-aindeoin Uilleim 's a shinnsridh 
B' ann de dh-onair an righ thu, 
Ged chuir na biastan gu dith thu, 
'Chuir umad lion nach bu mhath leinn, 

Chuir umad lion nach bu mhath leinn,— 
'S daor a cheannich thu 'm Prionnsa, 
Cha b' i 'n f hoill a bh air t' aire 
'N uair a thanic thu Mhuideart ; 
Ach seasamh gu fearail, 
Mar bu dual dhuit o d' sheanair, 
'Choisinn buaidh dha na fearibh 
'Tha 'n diugh tana ri 'n cunntas. 

'Tha 'n diugh tana ri 'n cunntas. — 
Tha do dhuthich 'na fasach ; 
'Chuid a dh' f huirich de d' mhuinntir 
Tha aig Mungo fo 'raidhe. 
Gar am beo mi ach bliadhna, 
'S aon achanich 'dh' iarrinn, — 
Guidheam sgrios air na biastan, 
Is Lochiall 'thigh' nn gu 'aite. Raidh or raidhe, threat, decision, authority. Dr. Archibald Cameron was the fourth son of 
John Cameron of Lochiel. He was born in 1707. 
He took part in the rising of 1745. ^^ escaped 
to France with Prince Charles in 1746. He 
visited Scotland in 1753. He was taken prisoner 
Monday, March 26th, at the house of Stewart of 
Glenbuckie, by a party of soldiers from Inver- 
snaid. He was executed at Tyburn, near London, 
on the 7th of June. 193 

,Dr. Cameron married Jean, daughter of Archi- 
bald Cameron of Dungallan, by whom he had John, 
Donald, Margaret, and others. His execution in 
1753, for fighting for Prince Charles in 1746, was 
a cruel and disgraceful act. Surely the butcheries 
of the Duke of Cumberland might have satisfied 
the Hanoverian party. IAIN MAC THEARLICH OIG. 

Charles, first Maclean of Inverscadel, was a son 
of Maclean of Ardgour. Charles, fifth of Iver- 
scadel, Tearlach Og mac Ailain, mhic Eoghin, 
mhich Ailain, mhic Thearlich, was married twice. 
By his first wdfe, a daughter of Donald Cameron, 
he had Allan, sixth of Inverscadel. By his 
second wife, a daughter of Archibald Maclean of 
Ardtun, he had John. 

John Maclean, Iain mac Thearlich Oig, was 
the author of several songs. He lived at first in 
Ardgour. He left Ardgour and went to reside in 
Mull, at a place called Sorn. He married Mary, 
daughter of Allan Maclean of Ardgour, by his wife 
Anne, daughter of Sir Ewen Cameron of Lochiel. 
He had one son, Allan, who, in 1760, came, by 
the death of a relative, into possession of an estate 
in Jamaica. IS ANN LEAM NACH H-'EIL 
TLACHDMHOR. 

lIn mac thearlich oig, fear ioxar-sgathadail. 

Is ann learn nach h-'eil tlachdmhor 
An t-achd a rinn Deorsa, 
'Thug ar n-airm bhuainn 's ar n-aodach 
A bha daonnan 'g ar comhdach ; 'N aite breacain an f heilidh 
As 'm bu ghleusda fir oga, 
Gun ach brigis is casag, 
Agus bata 'n ar dornibh. 

Cha b' e cadal 'san smur 

'S an d' chuir mi uidh an tus m' oige, 

Ach eirigh gu sunndach 

Air an druchd 's breith air mor-ghath. 

Bhiodh a choill air gach laimh dhomh 

'Cur deagh f haileadh 'am phoribh, 

'S mi 'direadh nan creachann, — 

'S trie a leag mi 'n damh croic' ann. 

'S 'n uair a thigeadh an damhir 
Cha b' i 'chlarsach 'bu cheol domh, 
Ach buirich nan lan damli , 
Ann an aird nam beann mora. 
Bhiodh ar mialchoin 's ar gadhair 
A cur faghaid an Conaghleann ; 
Bu trie adh is damh eabraeh 
Mu na h-aisridhean gorma. 

Chluinnteadh cuach ann ad ehoille, 
'S bu bhinn a ghoireadh an smudan ; 
A toirt teistinis laidir 
Mar bha nadar gan stiuradh. 
Gheibhteadh liath-cheare 'san doire. 
Is bu toil learn a ciuchran, 
Is a coileaeh mu 'eoinnimh 
Air toman a durdail. 

Gheibhteadh broc ann is taghan, 
CapuU-coille 's boc earba ; 
'S bhiodh am bradan gle lionmhor 
Air na linntiehean garbha, 
'Snamh air buinne strath fior uisg', 
'S e gu h-inntinneach, tarragheal, Is gu crom-ghobach, ullamh, 
'Leum ri cuileig 'san anmoch. 

Och, 's e 'dh' f hag mi mar Oisain, 

Is mar choltas maol-ciarain, 

'Dh' f hag mo chridh' air a dhochnadh 

Is mo dhosan air liathadh, 

'Bhi gun ghiubhsich ri choiseachd, 

Is am fochair an f hiadhich, 

'S gun de dh-airm chum mo chosnidh 

Ach corcag bheag iaruinn, 

Ann an aite na daga 
A chlaidhibh 's na sgeithe, 
Is a chuilbheir chaoil ghlaice 
'Chuireadh stad air mac eilde ; 
Is nach cluinn mi guth aca 
De dh-eachdridh, no sgeulachd, 
Ach cuibhlichean 's factori, 
Keairtean Is Beurla. 

Cha n-f heil iomradh air dualchas, 
No air cruadal no tapadh ; 
Chuir a chuibheall mu 'n cuairt d' i 
Car tuathal is tarsuinn ; 
Shochd nam bodachan giugach, 
'Bha 'sna dunibh gan cartadh, 
'Seoladh ard os ar cionn-ne 
Bhon a thionndaidh a chairt oirnn. 

O, marbhphaisg ort, a shaoghail, 
Tha thu caochlaideach, cealgach ; 
Bha mi uair nach do shaoil learn 
Teachd as aogis a gharbhlich. 
Mis' a chleachd 'bhi 'n Airdghobar, 
'M bu trie gleadhar bhoc earba, 
Tha an diugh an Sorn odhar 
Air todhar a mheanbh-chruidh. ORAN 

Do Dhonnachadh Mac-Aonghuis, da '911 Im cho- 
ainin Doiinachadh na Beurla. 

LE IAIN MAC THEARLICH OIG, FEAR lONAR-SGATHADAII.. 

da n-e goirteas mo shroine, 
Ged tha doruinn na mullach, 
A chuir m' aigneadh cho bronach, 
Is mo chomhradh fo mhulad ; 
Ach sar oigear na Beurla, 
Air gach feill a f huair urram, 
'N deidh a bhristeadh le beisdean 
'S trie 'bha 'geimnich am Muile. 

Ruigidh bristeadh a chaiptin 
Cluasan claisteachd a Phrionnsa, 
'M fear a f hreasdil 'na aire e, 
'S cha bu tais e mar dhiunlaoeh. 
'Nuair a theieh na bha aige 
Is a sgap iad gach aon taobh, 
Sin 'n uair mhearsail an gaisgeaeh 
Le 'f hir ghasda g' a ionnsidh. 

Tha thu 'shlioehd nam fear gasda 

A bha 'n slaehdrieh Cath Ghairbhieh ; 

A rinn tiomnadh gun taise 

Agus gaisge le 'n armibh, 

'N uair a thog iad eorp Eachinn 

Bho ehasan an naimhdean, 

Air an tuaghannibh sgaiteach 

Gu 'thoirt dachidh troimh 'n Ghalldaehd. 

'N uair a spreigteadh piob mhor leat, 
'S tu 'eur 'n ordagh do bhratieh, 
Bhiodh tu 'togradh gu eomhrag, 
'Dhol an comhail nam marcach. 'N uair a ruisgeadh tu ìi spolta, 
Nach robh lodail r'a faicinn, 
Cha bu shlachdan aig oinnsich 
Claidheabh mor aig a ghaisgeach. 

'S math thig boineid le fabhar 
Mu d' chul fainneach donn socir, 
'Dol an coinnimh do namhid, 
Air each ard na sar choiseachd. 
Cha b' e fuath Mhic-a-MhailHdh 
Fear do ghnath is do chohais ; 
An am suidhe 's taigh-thairne 
'S tu gum paigheadh na botuil. 

Nam biodh Uilleam, an Diuca, 
'S tus an tus a chruaidh thoitail, 
'Deanamh casgirt le 'r luth-chleas 
'S tus' a bhuidhneadh an trod ud. 
Nan d' f huair thu g' a ionnsidh 
Le d' chlaidheabh cuil an ceann socir, 
Gun robh Uilleam le d' shugradh 
'Call a luth an Cuil-f hodair. 

Sud na h-airm dhuit a thaghinn, 

'Dhol air t' aghidh gu meanmnach, 

Gunna, sgiath, agus clogid, 

'S claidheabh socrach an ceanna-bheirt. 

Ged chuirt' ceud de luchd-brochain 

'S nan droch chasagan dearga, 

Ann at aghidh a chogadh 

Cha bhiodh gog dhiu nach marbht' leat. Hector Roy Maclean of Duart, Eachann 
Ruadh nan Cath, was killed at the Battle of 
Harlaw in 141 1. His body was carried home to 
Mull by the Macinnises and " Clann Mhic Mhaol 
Mhoire " of Morvern. By the Clann Mhic 
Mhaol Mhoire are probably meant the Clann 
Mhic-Gillemhoire, or Morrisons. 198 

CATRIONA NIC-FHEARGHUIS. 

Catherine Ferguson was the daughter of a 
blacksmith in Contin, Ross-shire. She was mar- 
ried to William Chisholm. They lived on the 
farm of Innis-nan-Ceann in Strathglass. William 
Chisholm was one of the strongest and bravest 
men of his day. H'e was killed at the battle of 
Culloden. CUMHA 
Do dh- Uilleati Siosal. 

LE 'mHNAOI. 

Och, a Thearlich oig Stiubhairt, 
'S e do chuis 'rinn mo leireadh ; 
Thug thu uam gach ni 'bh' agam 
Ann an cogadh na t' eubhar. 
Cha chrodh is cha chaorich 
'Tha mi caoidh ach mo cheile, 
Ged a dh' f hagadh mi 'm aonar 
Gun sian 'san t-saoghal ach leine, 
Mo run geal og. 

Co 'nis 'thogas an claidheabh, 
No 'ni 'chathir a lionadh ? 
'S gann gur h-e 'tha air m' aire, 
O nach maireann mo chiad ghradh. 
Ach ciamar gheibhinn o nadar 
A bhi 'g aicheadh na 's miann learn ? 
Is mo thogradh cho laidir 
'Thoirt gu 'aite mo righ math. 
Mo run geal og, 

Bu tu 'm fear mor 'bu mhath cuma 
O do mhullach gu d' bhrogan. 
Bha do shlios mar an eala, 
'S bias na meal' air do phogan. Bha t' f halt dualach, clonn, lurach, 
Mu do mhuineal an ordagh, 
'S e gu cam-iubach, cuimir, 
'S gach aon "toirl urrim d'a bhoichid, 
Mo run geal og. 

Bu tu 'm fear slinneanach, leathunn, 
'Bu chaoile meadhon 's 'bu dealbhaich'; 
Cha bu taillear gun eolas 
'Dheanadh cota math gearr dhuit. 
No a dheanadh dhuit triubhas, 
Gun bhi cumhann no gann dhuit ; 
Mar gheal bhradan do chosan, 
Le d' ghearr osan mu d' chalba. 
Mo run geal og. 

Bu tu iasgair na h-abhann, 
'S trie a thathich thu-fein i ; 
Agus sealgair a mhunidh, 
'S bhiodh do ghunn' air dheagh ghleusadh. 
Bu bhinn leara tathunn do chuilein 
'Bheireadh fuil air mac eilde ; 
As do laimh 'bu mhor m' earbsa, 
'S trie a mharbh thu le cheil' iad. 
Mo run geal og. 

Bu tu poitear na dibhe 
An am suidhe 's taigh-osda ; 
Ge b' e' dh' oladh 's tu phaigheadh, 
Ged thuiteadh each mu na bordibh. 
Bhi air mhisg cha n-e b' f hiu leat, 
Cha do dh-ionnsidh thu og e ; 
Is cha d' iarr thu riamh muthadh 
Air chul do mhna posda. 
Mo run geal og. 

'S iomad baintighearna phrisail, 
Le 'n sioda 's le 'n sroltibh, Da 'n robh mis' am chuis f harmid 
'Chionn 's gun tairgeadh tu pog dhomh. 
Ged a bhidhinn cho sealbhar 
'S gum b' leam airgiod Hanobhair, 
Bheirinn seachad gu saor e 
Airson t' f haotuinn am posadh. 
Mo run geal og. 

Gur a mis' 'th' air mo sgaradh, 
Chuir an t-earrach so 'n eis mi, 
Chaidh mo shugradh gu sileadh 
On nach pillear o 'n eug thug. 
Fear do cheille 's do thuigse 
Cha robh furasd' ri f heutinn, 
,'S cha do sheas an Cuilf hodir 
Fear do chohais 'bu treine. 
Mo run geal og. 

Bha mi greis ann am barail 
Gum bu mhaireann mo cheile, 
Is gun digeadh tu dhachidh 
Le mor aighear 's le eibhneas. 
Ach tha 'n t-am air dol thairis, 
Is cha n-f haic mi fear t' eugais ; — 
Gus an cuir iad san talamh mi 
Cha dealich do speis rium. 
Mo run geal og. Och nan och ! gur mi bochdag, 
'S mi Ian osnich an comhnuidh ; 
Chain mi duil ri thu 'thighinn, 
Thuit mo chridhe le doruinn, 
Cha tog fiodhall, no clarsach, 
Piob, no taileasg, no ceol e. 
'Nis on chuir iad thu 'n tasgidh 
Cha duisg caidreamh dhaoin' og mi. 
Mo run geal og. 201 

'S iomadh baintighearn" 'tha bronach 
Eadar Trotarnis 's Sleite, 
Agus te 'tha na bantraich 
Nach d' f huair samhladh do m' cheile-s'. 
Bha nio chridhe lan solais 
Fhad 's bu bheo sinn le 'cheile ; 
Ach an nis on a dh' f halbh thu, 
Cha chuis f harmid mifein daibh. 
Mo run geal og. DOMHXALL MAC RAONUILL. 

Donald Macdonald, known as Domhnull Mac 
Raonuill, was a native of Glencoe. He was a son 
of Raonull na Sgeithe, and belonged to the 
family of Achatriochadan. He was born about 
the year 1780. He commanded the Glencoe men 
in the rising of 1745. Macdonald of Achatrioch- 
adan and himself called upon a weaver on a 
Sunday morning, and gravely asked him how it 
was that he happened to be home when Prince 
Charles had returned and all the people had gone 
to the church in the Isle of Mun, fully dressed and 
armed. They told him that their own arms were 
hid in a cave on the hill, and that they were on 
their way to get them. The weaver, putting on 
his best clothes and girding his sword to his side, 
hurried off to church. It seems that he was of a 
boastful nature, but at the same time a coward. 
It is said that at the Battle of Sheriffmuir, instead 
of rushing to the fight, he hid himself behind a 
dyke. On the Monday after the weaver's appear- 
ance in church Bha Claidheabh air Iain 'san t- 
searman was composed and sung. Domknull 
Mac Raonuill was married, and had at least a son 
and daughter. His daughter was married to 
William Campbell, and was the mother of Donald 
Campbell, author of the " Language, Poetry, and 
Music of the Highland Clans." BHA CLAIDHEABH AIR IAIN 'SAN 
T-SEARMAN. 

LE DOMHNULL MAC RAONUILL. 

'Nuair chual' an sar ghaisgeach am Prionns' bhi 

fo airsneal, 
Chuir e litir le cabhaig a tairgsinn 
Nan deanteadh le reachd e 'na dhiuc is na 

dheacair 
Gun togadh e Sasunn is Albinn. 

BJia daidheabh air lahi, air Iain, air Iain, 

Bha claidheabh air Iain '' san t-searman ; 

Bha claidheabh air Iain, fear deas laiinh fna 

chridhe ; 
'S e '' dheanadh an fhighe neo-chearbach. 

Bha Iain gun teagabh gum faigheadh e freagirt 
Mun deach e do 'n eaglis fo armibh ; 
Is mhosgil na mnathan le iolach 's le aighear 
'Nuair 'dh ealrich a chlaidheabh 'san t-searman. 

Chaidh litrichean falich an null do Lochabar 

A dh-innse gun deach e fo armibh ; 

Ghabh an riaghladair curam, 's bha 'n geard air a 

dhubladh 
Air eagal 's gun duisgeadh e Albinn. 

Leis na dh'eirich na phoribh de dh-ardan Chloinn- 

Domhnuill, 
Nam bitheadh a phoca Ian airgid, 
Gun dugadh e dhachidh dhuinn righ fir na 

h-Apunn, 
A dh' aindeoin fir Shasinn mur marbht' e. 

'S iomadh oganach ullamh nach eiticheadh cumasg, 
Bha gun chlaidheabh, gun ghunna, gun targaid, Gun urad 'is biodag am falach fo 'chrioslich, 
Ged bha Mac-a-Ghiobich 'na armachd. Air ]a Sliabh-an-t-Siorra cha ghabhadh tu giorag, 

'Nuair chaidh na fir inealt' gu stararich ; 

'Nuair ghlaodh iad am bristeadh cha tilleadh tu 

idir, 
'S gun d' f hagadh na ficheadan marbh leat. 'S mor mo churam mu d' phearsa, mu t-airm, is 

mu t' acfhuinn, 
Mu d' shlintean, mu d' cheirslean, 's mu d' 

bhalgan ; 
'S gun d' bhrisd thu an t-achda a rinneadh an 

Sasunn, 
'Nuair 'chaidh thu cho spailpail 'na t' armachd. IAIN MAC-CODRUM. . 

John Mac-Codrum, Iain Mac Fhearchair, was 
born at Cladh Chothain in North Uist, and 
brought up at Aird Runair. Sir James Mac- 
donald, fifteenth of Sleat, appointed him his 
family l)ard, and gave him a yearly pension of 
five bolls of meal and five stones of cheese. He 
was married three times. He was noted for his 
wit. He was a poet of good ability. As a 
satirist he is entitled to a very high rank. In a 
poem entitled " A Chomhstrith," he describes a 
jawing and fight between two neighbours. "Am 
Frisalach 's am Baideanach." The following 
stanza from it is of as thoroughly satirical a char- 
acter as any five lines could easily be : — " Bha Uidhist air a narachadh, 
Bha iutharn air a fasachadh, 
Le guidheachan na caraid ud ; 
Bha solas air an Abharsair, 
Bu neonach leis nach danic iad." 

So horrible were the maledictions hurled against 
one another by the two who were quarrelling that 
Uist was disgraced, and that the demons deserted 
the lower regions to listen to them, whilst Satan 
was delighted, and at the same time astonished 
that men who were capable of using such awful 
language were not leaving this comparatively pure 
world and going to reside with himself. 

It is probable that Maccodrum was born af 
least as early as 1 710. He was an old man at the 
time of his death. lie is buried in the church- 
yard of Kilmuir in North Uist. ORAN 
An aghidh an Eididh Ghallda. 

LE IAIN MAC-CODRUM. 

Tha mi craiteach tinn, 

'S tha mi sgith Ian dochair ; 

Ceangal air mo bhuill, 

Cha dean mi ceum coiseachd. 

Mallachd air an righ 

'Thug am breacan dhinn ; 

Guidheam air beul-sios 

On a shin e 'n t-osan. 

Ged tha 'n stocin fada, 

'S i 'na cochall farsuinn, 

B' anns' an t-osan gearr 

'S nach biodh da reis fo 'n ghartan. SOS 

Dh' ordich tbu ar cot' 
'Bhi 'na sheorsa casaig ; 
Luthig thu ar brogan 
'Bhi leon ar casan ; 
Mheudich thu ar cis, 
'S lughdich thu ar ni, 
Dh' f hag thu sinn gnn phris, 
Cha n-f heil direadh aginn ; 
Thug thu dhuinn a bhrigis, 
Theannich thu ar n-iosgaid ; 
Banns' am breacan sgaoilte 
'Bhiodh aotrom, sgiobalt'. 

'S olc a chulidh oidhche. 
Bhi 'n luib na casaig ; 
Mo chas cha ghabh sineadh, 
'S cha n-f haigh mi cadal. 
B' f hearr an solas inntinn 
Na deich slatan singilt'. 
'Chuirrinn ann san fheileadh 
Gu reidh 'sa mhaduinn. 
Sud an t-aodach dreachar 
'Chumadh gaoth is fras uainn ; 
Eideadh nam fear uasal 
'Bhiodh cruaidh 'sa bhaiteal, 

Cha n-f heil culidh shamhridh 
A's fearr nam breacan ; 
'S tha e aotrom, fonnmhor, 
An am an t-sneachda. 
Bha e cleachdt' mar chomhdach 
Aig na gaisgich mhorail 
A tha 'n diu gh air fogradh 
Le foirneart Shasuinn. 
'Chulidh 'bha 'cur fasgaidh 
Air na Gaidhil ghasda, 
'Righ, gur mor am baud 
'Cur le pleid a fasan. 206 

Cha n-f hacas mac mathar, 
Air sraid no faiche, 
'S deise na mac Gaidhil 
A 's sar-mhath pearsa : 
Breacan air am feileadh, 
Claidheabh 's biodag gheur air, 
'S dagichean cho gleusda 
'S nach eisd iad sradag ; 
Sgiath air gual a ghaisgich, 
'S cuilbheir caol fo achlais. 
Cha n-f heil Gall 'san t-saoghal 
Cho laochail, maiseach. 

'S math 'thig boinaid ghorm 

Air fear calm' an cocadh, 

Cota gearr is feileadh 

'S na sleisdean nochdte. 

Ann an lathir cruadail 

Bhiodh e neimhail, biiailteach, 

'Leadirt nam fear ruadha, 

'S bhiodh an smuais ga fosgladh ; 

Bbiodh neart treun a churidh 

'Cur a loinn' gu 'fulang ; 

'S bhiodh a naimhdean millte, 

'S an cinn de 'm muineil. 

'Nuair 'chruinnicheas na Gaidhil, 

Na sair nach obadh, 

Le 'n geur lannibh Spainteach, 

An lathir troide. 

Sgriosidh iad gu h-iargalt' 

An luchd-fuatha biasiail , 

Cha bhi bonn gun dioladh 

De bhlar Chuif-fhodir. 

Cha n-f heil neach a chreachadh 

No dha 'n dugadh masladh, 

Nach faigh an luchd-miruin 

Gu 'n diol 'thoirt asda. 207 

Gur h-oil learn ar n-aodach 

A chaochladh cuma ; 

Ach theid sin a dhioladh 

Mu gheata Lunninn, 

Leis na fleasgich bhoidheach 

'Chluicheas mar na leoghinn, 

'Chuireas geilt air Deors' 

'S a luchd-comhnaidh fuileach. 

Theid righ Deorsa dhachidh, 

'S cha n-iarr duin' air ais e ; 

Bidh Tearlach 'na righ, 

'S bidh pris air na breacain. ORAN NAM BANTRAICHEAN. 

LE IAIN MAC-CODRUM. 

Tha na bantraichean ga m' sharuch', 
'S gun agam mu dheidhinn pairt diu ; 
Obh ! och ! mo chall is mo naire, 
Falbhidh mi 's fagidh mi 'n tir. 

Theireadh iad gur mi ';? coi'reach. 
Mi ';/ coireach, mi ';/ coireach, 
Theireadh iad gur mi ';/ coireach^ 
Ged a theirinn-sa nach mi. 

'M Pabuill, 's an Sannda, 's an Sollas. 
Gum bi dream dhiu anns gach dorus ; 
Leis mar 'chuir iad ann am bhoil mi 
Theid mi 'sgorr 'sam faigh mi sith. 

Thuirt te dhiu le comhradh caoimhnail, 
' 'S math a b' airidh e air maighdinn, 
'S math a cheannsicheadh e raoin' 
An dorus faing ged 'bhiodh i 'strith." 208 

Thuirt te eile gu ceol spors dhaibh, 
' Ciod am fath dhuinn 'bhi ga thorachd, 
B' f hearr leis 'bhi 'falbh leis na h-orain 
Na bhi 'doruinn ri cois-chruim. " 

Sin 'nuair a thuirt bailidh 'n tighearn', 
'S ann 'tha 'm bainidh ort a tighinn 
'G iarridh gu posadh a rithisd, 
'S tu 'n deidh dithisd 'chur do 'n chill." 

Thuirt fear Ghriminis gu fiadhich, 
'S e 'tarruinn buiceis air 'f hiaradh ; 
' Am faca sibh riamh cuis mhiothlachd, 
Mar f hear liath gun chiall gu mnaoi ! " Raoine, a young barren cow. She would be strong and 
difficult to manage at the time of shipping. Bainidh, mad- 
ness. Buiceis, a sportive movement, like a buck. AILAIN BUIDHE. 

Allan Macdougall, commonly called Ailain 
Buidhe, was a native of Argyleshire. He lived 
in Glendovan, Gleann-domhinn, on the west side 
of Loch Awe. He was a farmer and grazier, and 
was in comfortable circumstances. He was full 
of wit and humour. He was never married. He 
was squint-eyed. THA MI GAM PHIANADH. 

LE AILAIN BUIDHE. 

Tha mi gam phianadh 
'S mi 'g iarridh chaileagan ; 
Cha n-f haigh mi 'm bliadhn' iad 
Ma 's fiach mo bharail-sa. Cha doir iad dhomhsa 
Fill geallidh posidh, 
Le gainne storais, 
'S mi gorach, amaideach. 

Is iomadh oigh 

'Bheireadh pog gu h-ealamh dhomh, 

Nam biodh mo choirichean 

Laidir daingeann dhomh, 

'S da dhusan bo agam, 

Coirce 's eorna, 

Da ghearran oga, 

'S lair hihor is searrach aic'. 

Cha n-f heil gill' og 

A gheibh greim de 'n earras ud 

Nach faigh gu leoir 

'Theid le 'n deoin an ceangal ris. 

Cha chuirinn geall ruibh, 

Ge mor ur baindeachd 

Nach h-'eil sibh sanntach 

Mu 'n t-saoghal shalach so. 

Tha sinne gorach, 

Ro cheolar, amaideach ; 

Air feill no 'n coisir 

Gur trie gar mealladh sinn' : 

Gur te 'sa chiad 

'S a bheil ciall is banalachd, 

Ge min le 'm bial iad 

Tha "'n cliabh Ian nathrichean, 

Gur duilich ciall 

A chur ann sna h-amadain ; 

Tuigs' agus riaghailt 

Cha n-f hiach leo leanailt riu. 

Ma chi fear sgodag 

Le ceap no cleoca, 'S i cridhail, boidheach, 
'S i sud a leannan-sa. 

Na taol)h ri leodag 
'Bhios mor na faireachdinn, 
'S air bheagan storais, 
Ach seorsa falachd innt'. 
Ma bhios i sonnrichte 
'Dh-ionnsidh sgrobadh, 
Gun doir i 'n roibean 
Taobh eil' an teallich dhiot. 

Gur mor a b' annsa 

Te narach bhanail leam, 

Nach cumadh canran 

No dranndan teallich rium ; 

A bheireadh gradh dhomh 

Le gean 's le gaire, 

'Bhiodh math do m' chairdean, 

'S i 'g iarridh 'n toileachadh. Roibean, a squalid little beard. COMHAIRLE DO NA GILLEAN OGA. 

LE AILAIN BUIDHE. 

Bheirinn comhairl' air gach fleasgach 
A tha mu dheas is mo thuath dhiom, 
lad a thoirt lamh air an seise, 
'S gun bhi streap ri mnathan uaisle. 
On tha sinn a tamh 'sna gleannibh 
Is gach earrach a tigh 'nn cruaidh oirnn, 
Ge math greus a chur air anart, 
Is f hearr dhuinn banarach buaile 
Na te dhiu sin. Gur h-iomadh gill' og 'tha laighe 
Gun bhean-taigh' aige ri 'chliathich, 
'S e trom-inntinneach, gun aighear 
"H-uile latha de na bhliadhna, 
Aig cho ard agus 'tha 'amharc, 
'S e le athir air a riaghladh. — 
An te 'gheibhear leis cha ghabhar, 
'S an te nach faighear 's i 'dh' iarrar, 
Is e neo-ghlic. 

Gur h-iomadh oganach falamh 
A's math "s aithne dhomh "am eolas, 
A thagh diasanach de chaileig 
An teas a fala 's a feola. 
Ma tha thu gun or am bannibh, 
Gun chrodh-ballach a ni storas, 
'S e dol 'an toiseach na h-aimbeirt 
Del ann an ceangal ri leodaig 
Le ribin breac. 

Ma 's a fleasgach 'tha Ian boch thu, 
Tagh do stochd is do ni gluasid, 
Is tagh a reii sin do leannan 
Mun deid i tharad an uabhar. 
Ma 's aill leat 'bhi sona, socair, 
Thoir bean a toiseach na tuatha ; 
Gur h-iomadh fear 'chaidh a mhealladh 
Le dol an Ian f huil nan uaisleen, 
'S le ar-amach. 

Tagh aobharrach mar bhean-taighe 
'Bhios tuigseach, mathasach, suairce, 
A thogas laogh agus gamhinn, 
'S a ni crodh 's aighean a chuallach. 
Ma bhios da cheaird air a lamhan 
Nar a lughaid ort a ghruagach ; 
Ma ni i sud dhuit gu ro mhath, 
Is nigheadh, dreasadh, is fuaigheal, 
Is grinneas bhan. P'aigh te dheas, dhireach 'na pearsa 
A th' air a cleachdadh ri fuaradh, 
Aig a bheil eolas air deisir, 
'S a sheasas gu math air tuathir. 
Ma 's a te i 'ni gu gasda 
Greidheadh, is cartadh, is buain dhuit, 
Bidh a tochar trom gach latha 
A tigh 'nn le rath air do hhuaile 
Le cinneas math. 

Bi gluasad gu siobhalt', farasd', 
Is dean do mhalirt 'measg tuatha ; 
Bi geur-shuileach arm ad shealladh 
Air gach caileig 'tha mu 'n cuairt dhuit. 
'S feuch gum bi agad deagh aithne 
Air te, mun tarruinn thu 'suas riih', 
Gur h-eunag f hallan, ur, ghlan i, 
'S nach tilgear breamas no tuaileas 
Ort as a leith. 

Na dean-sa tair air na facail 
Airson an stochd a thug bhuaith' iad ; 
Ged tha gnriche 'nam chlaigeann, 
'S ged a tha m' aigneadh so-ghluasad, 
Faodidh mi 'bhi ceart 'nam bharail 
Mu na mnathan 'tha Ian uaisle ; 
'S trie a bha comhairlean ra nihath 
An ceann an amadain ghuanich 
Air bheagan rath. Aimbeart, poverty, want. Leodag, a slovenly, untidy 
female. Boch, joy. Aobharrach, a young person. Fuaradh, 
the windward side. Deisir, a southern exposure. Tuathir, 
a northern exposure. Guanach, giddy, lightheaded. 213 

EACHANN MAC-LEOID. 

Hector Macleod was born in Uisl. lie lived in 
his native island previously to 1745. He resided 
after that date chiefly in the districts of Arisaig 
and Aloror. COILLE-CHROIS. LE EACHANN MAC-LEOID. M' ionmhuinn is m' annsachd thu is mo thlachd, 
Dha 'n dug mi toirt ! 

Cha n-aichainn do 'n chleir nach deaninn stad J^ 
An coill sin Chrois. 

'S binn cruit cheolar is clarsach cheart, 
'S piob le 'cuid dos, 

Ach 's binne na h-eoin a seinn mu seach 
An coill sin Chrois. 

'Dh-aon innleachd de 'n d' f huaradh am mach 
Gu 'r dion bho 'n olc 

'S fearr dubhar nan craobh le smaointinn cheart 
An coill sin Chrois. 

Ged bhiodh tu gun f hradharc, gun luth nan cas, 
'Ad dheoiridh bochd, 

Nam bu mhath leat do shlaint' thilleadh air ais, 
Ruig coill sin Chrois. 

Aig ailleachd a luis, misleachd a meas, 
'S feabhas a bhlais, 

Cha n-iarradh tu sholas, nam biodh tu glic, 
Ach coill sin Chrois. A bheil ceol cluaise 'san t-saogh'l so bhos 

Cho binn 's cho bras, 

Ri sior-bhorcadh stoirmail an eas' 

Ri taobh coin Chrois ? 

Dluth thearnadh na buinne le creig, 

Gun easbhuidh neart, 

Nach traoigh is nach traigh, 's nach fas beag, 

Nach reodh 's nach stad. 

Is lionmhor bradan tarr-gheal, druira-bhreac, 

A leumas ris, 

Is cho hiath is a tharas iad as 

Bhuath' a comhruith. GILLEASBIG NA CIOTAIG. 

Archibald Macdonald, known as Gilleasbig na 
Ciotaig, was born at Paible, in North Uist. His 
left hand was short, and fingerless. He received 
a good education at the parish school. He was 
for some time employed as clerk by Clanranald's 
factor, in South Uist, am Bailidh Breac. He pre- 
pared a volume o^ poems for the press, and 
started for Inverness to get it published. He 
died, whilst on his way, at Fort Augustus, where 
he is buried. He composed some excellent comic 
songs. BANAiS CHIOSTAL ODHAIR. 

LE GILLEASBIG NA CIOTAIG. 

LUINNEAG. 

'' Bhanis a bha 'n Ciostal Odhar, 
Ami an Ciostal odhar, odhar, 
^Bhanis a bha '« Ciostal Odhar, 
Cha robh othil choir oirr\ Thanic fear a staigh gam ghriobadh, 
'Dh-innse gun danic am pige ; 
Fhuaras botu], 's lionadh slige 
Le binn ghliog is cronan. 

Ged nach robh ann moran dibhe, 
Leig iad a dh-ionnsidh an cridh' i, 
'S l)ha fear an drasd is a rithisd 
'Dol gu bruidhinn ghorich. 

Thanic fear an nuas le mi-mhodh 
Gu e-f hein a chur an ire, 
'S thoisich e air bleilh nan ingnean 
Gu mi-f bin a sgrobadh. 

Thuirt mi ris gu guineach, fiadhich, 
Ma 's e mi-stath 'tha thu 'g iarridh, 
Is docha gun cuir mi m' f hiacil 
Air iochdar do sgornain. 

Dh' eirich mi gu grad 'am sheasamh, 
'S bhon a bha e dahna, beadidh, 
Thug mi sgailc dha 'rinn a leagadh 
Agus breab mu 'n bhodhan. 

Chaidh cuid de na nr gu riasladh. 
Is thuit ceathrar dhiu sa ghriosich ; 
'M fear 'bu luige bha e 'n iochdar 
'S thug iad stiallan beo as. 

Ged a thoisich iad air buillean, 
Cha robh mi f hin a cur cuir dhiom, 
Gus 'n do mhaoidh iad air mo mhuineal, 
'S air duileasg mo shroine. 

Rug iad orm mar phasgan sgiobalt, 
Thog iad mi 'm mach thun na sitig, 'S chuir iad mi gu trom an trioblaid ; 
Theab gun ithteadh beo mì. 

Thug iad am mach thun nan raoinlean 
Mar choin shiubhlach a ruith chaorach ; 
'S ann fear nach do sgrob iad aodunn, 
Bha 'aodach ga shroiceadh. 

'Nuair a bha na fir ri 'cheile, 
'Sradadh na fal' ann sna speuran, 
Bha mis' ann an ait gan eisdeachd, 
'S gum b' eibhinn an spors iad. 

Bhuail iad air a cheil' a chnagadh, 
Lcig iad air a cheil' a shadadh ; 
Shin iad air aithris na braide, 
'S air cagnadh nan ordag. 

Chiteadh mun danic an latha, 
Fear ri caoineadh, fear ri aighear. 
Fear a pogadh hean an taighe, 
'S fear a gabhail orain. 

Labhir am fear-ciuil 's e sgith dhiu ; — 
Chuir sibh mo phuirt 'feadh na fidhle, 
'S mis' am fear nach dig gu dilinn 
A thoirt sgriob air ceol dhuibh. Bodhan, thigh. Siteag, a dung-pile. AN NIGHEAN BHUIDH' BHAN. 

LE BEAN IAIN MHIC AONGHUIS. 

LUINNEAG. 

A nighean hhuidJi' hhan nam falbJiadh hi learn, 

A nighean bhitidli' hJian nam falhhadh tn leam, 

A nigJiean bhuid/i' bJian nam falbhadii tti lea?n. 
Gun ceannichinn gun de '« t-sioda dlinit. 

Nighean bhan 'th' air cnoc a mhurain, 
Dha 'n dug mi mo ghaol o 'n uiridh, 
B' annsa leam na or na cruinne, 
'Chuilein, thu 'bhi sinte rium. 

'S furasd dhomhs', a ghruagach, t' aireamh ; — 
Do chul dualach, cuachach, faineach, 
Gruaidh thana dhearg a 's glan dearrsadh, 
'S fait mar bharr nan dithean ort. 

Tha thu boidheach, laghach, taitneach, 
Foghinteach, deas, ann am pearsa ; 
Cha dean mis', a chiall 's a thasgidh, 
Trian dhe 'n tiachd 'th' ort innse dhuit. 

'S mall do rosg, 's gur glan do leirsinn, 
Suil ghorm mar dhearcaig an t-sleibhe. 
Mala chaol a 's caoine, reidhe ; 
Cha bu bhreug ach firinn sud. 

Calba ban nach iarr an gartan, 
Troigh shocrach nach dochinn faiche ; 
'S e mheudich cho nior mo thlachd dhiot 
Riamh nach faicteadh mi-ghean ort. 

Beul a 's binne 'sheineas oran, 
MiHs, blasda, socair, comhnard, 
Fonnmhor, farasda, ro dhoighail ; 
Cha bhi sgod r' a inns' uime. 

i6 Anna ged nach 'eil mi stocail, 

Cha n-e 'n t-snathad mo cheird chosnidh ; 

Dheaninn aran eorna 's coirce 

'Mach ris an droch shide dhuit. 

Ma ni thu mar 'tha thu 'labhirt, 
'S gun cum thu riumsa do ghealladh, 
So mo lamh gur mi do leannan, 
'S nach bi balach sinte riut. In i860, the late John F. Campbell took down 
a tale from the recitation of Angus Macdonald of 
Stoney Point, in South Uist, Aonghus Mac Iain 
Mhic Aonghuis. The reciter of the tale told Mr. 
Campbell that the song entitled, A Nighean 
Bhuidh' bhan, was composed by his mother, that 
she died in 1790, and that she was at the time of 
her death one hundred years of age. — Popular 
Tales of the West Highlands, Vol. III., p. 146. DOAIHNULL MAC-GILLEMHOIRE. 

Donald Morrison was apparently a native of 
Coll. He seems to have passed his younger days 
in the service of Hector Maclean, eleventh of Coll. 
He lived in Tiree during the latter part of his life. ORAN 
Do dh-Eachann Mac-Gilleahi, Tighearna Chola, 

LE DOMHNULL MAC-GILLEMHOIRE. 

Aithris bhuamsa gu soilleir 
Gu Tighearna Chola 
Gun do chain mi le corrich mo sheol. 
Aithris bhuamsa, &c. 219 

'S a mhic Iain na feile 

Gun comhnadh Mac De leat ; 

'S tu nach gabhadh le eucoir an corr. 

Thug an duin' ud dhomh bairlinn 
Ann an lathir mo chairdean, 
Mur a fuiling thu tamailt bi 'falbh. 

Thug mi corr is coig bliadhna 

Ga cur thug' air a fiaradh, 

'S cha do ghiulain i riamh dhomh an cors'. 

Gloir do Chriosd mar tha cuisean, 
Pian an Fhrangich na dhuthich, 
Tha mo thighearna duthcha-sa beo. 

'Nuair a chaidh thu do Shasunn 
Ann an cuideachd Shir Eachinn, 
Ghabh an righ moran tlachd dhe do ghloir. 

An am tilleadh o 'n chuirt duit, 

'S iomadh morair is diuca 

"Bha gu subhach 's do shlainte ga h-ol. 

'Nuair a bhiodh tu 'measg cuideachd 

'S tu ri ol air boi piiinnse, 

Gum biodh each 's iad ri tuiteam mu 'n bhord. 

Ann an am dol air t' each dhuit 

Bhiodh ort botuinn is casag, 

Ad de 'n t-siod' agus les rithe 'n or. 

Gruag cho geal ris a chanach 

Air an urla 'bu ghlaine, 

Air do chulaobh an ceangal le spors. 

Gum bu shian a bhean chiche 
'Rinn do chuislean a lionadh, 
Cha n-f hacas riamh sgith thu 'n deigh oil. 220 

'S tu mo choinneal an lainntir, 

'S tu mo threise ri ainneart 

Gecl a leiginn beum ann thar na coir', 

'S tu mo chadal 's mo dhusgadh, 
Ann am laigh' tha mo shuil ort, 
'Fhir a's flathaile gnuis a tha beo. 

Hector, eleventh Maclean of Coll, succeeded his 
father in 1729. He died in 1754- GUR A TROM LEAM MO SHAIL; 

Oran le Dotnhnull Mac-Gillemhoire, an 
Tireadh, an deigh has a chuid cloinne, agus e ag 
obair air morlanachd comhla-ri clann eile. Gur a trom leam mo shail. 
Is mo ghearran 'am laimh, 
'Tarruinn chlach as an lar le m' dhorn ; 
Gur a trom, &c. 

Mar-ri paisdean gun chiall, 

'3 iad air failinn gun bhiadh, 

'S mi gan cumail air rian mar 's coir. 

Tha gach aon ag radh rium, 
Bu neo-nadarra 'chuis e 
Gun deanadh tu sugradh leo. 

'Nuair 'thig a Chaingis a staigh, 

Falbhaidh mise gun cheist, 

'S theid mi 'dh-ionnsidh mo threis 's mo threoir, 

Tighearna Chola so thai!, 

Mac Iain 's a chlann ; 

Cuim am bi mi 'n ur taig 's iad beo ? Gloir do 'n Ti mar a tha, 

Nach h-i 'n aonta bheag, ghearr, 

A tha agad a ghraidh an coir. 

Tha thu 'shliochd nam fear treun 
Ann an carraid no 'n streup, 
Daoine rioghail gun speis de dh-or, 

Clann-Ghilleain nan tuagh, 

'S trie a choisinn iad buaidh, 

Bu leo deas laimh an t-sluaigh le coir. 

Ur ceann-cinnidh gun f hoill, 

Malirt cleoc' cha do rinn, 

'S ann a striochd e do dh-oighreachd gloir'. 

'S ann a dh' f halbh iad an nis 
Na fir mhora 'b' f hearr meas, 
Eachann Ruadh is a mhic is Eoin. 

'Nuair a bha thu'san Fhraing, 

Ged a b' f had' i o laimh, 

Dhaithnichinn t' f habhar air cainnt am beoil. 

Bha mi leat 's an taobb tuath, 
Chithinn romham thu 'suas, 
Is sinn aigeannach, uallach, og. Mac Iain, in full Mac Iain Abrich, a patronymic 
applied to the Macleans of Coll. Eachann 
Ruadh is a mhic is Eoin, Hector Roy of Coll, 
Lachlan and Donald, his sons, and John, Lachlan's 
son. Lachlan, eighth of Coll, was drowned in 
1687. John was killed accidentally. His uncle, 
Donald, succeeeded him. Hector, Donald's son, 
succeeded his father in 1729. He died in 1756. FEAR STRATH-MHATHASIDH. 

Lachlan Macpherson, tacksman of Strathmassie, 
was born about the year 1723. His grandfather 
was married to a daughter of Macdonald of 
Gellovie and Laggan. His father, John of Strath- 
massie, was a good scholar, and an intelligent and 
sensible man. Lachlan received a good educa- 
tion. He succeeded his father in Strathmassie 
some time after 1758. He assisted James Mac- 
pherson in collecting ancient poems in 1760. He 
assisted him also in preparing his Gaelic Ossian 
for the press. He was a man of strong mental 
powers, and unquestionably a good poet. It does 
not seem however that he attempted to compose 
any orain mhora or great poems. Those of his 
poems that have come down to us are almost 
wholly of a humourous character. He died in 
1767. COMUNN AN UISGE-BHEATHA. 

LE FEAR STRATH-MHATHASIDH. 

LUINNEAG. 

Ciod eiV a chuireadh stinnd oirnn, 
Mur cuireadh bean is Hunn e ? 

Fear mo ghaoil an t-uisge-beatha, 
Air am bi na daoin' a feitheamh ; 
'S trie a chuir e saoidh 'na laighe 
Gun aon chlaidheabh 'rusgadh. 

'Nuair chaisgeas gach sluagh am pathadh, 
'S a theid mac nam buadh air ghabhail, 
'S lionmhor uaisle 'feadh an taighe ; 
'S biasd ijach caitheadh cuineadh. 228 

Cha h' e sud an comunn suarrach, 
'S mairg a dh' iarradh an taohh shuas diu, 
'S iad nach cromadh thun na fuaraig, 
Ged bu dual daibh "n luireach. 

Bidh iad Ian misnich is cruadail, 
Gu h-aigeantach, brisg gu tuasaid ; 
Chuireadh aon f hichead 'san uair sin 
Tearlach ruadh fo 'n chrun duinn. 

Chluinneadh fear a bhiodh gun chluais iad, 
Nan deanadh luinneag is fuaim e ; — 
Comunn teangach, cainnteach, cuachach, 
Dannsach, suairc', neo-bhruidail. 

Comunn aoidhail, olmhor, pairtail, 
Pogach, dornach, sronach, gabhidh, 
Sporsail, ceolmhor, cornach, gaireach, 
Nach cuir cas gu curam. 

Ged nach paighear an Fheill-Martuinn, 
'S ged bhiodh uireasbhidh air paisdean, 
Leanidh iads' an iocshlaint' aghmhor 
Gus am fag an luths iad. 

An uair a's fearr a bhios aca 
Bidh lamh air gach cuail' is bata ; 
Bidh fear buailte, 's fear ga thachdadh, 
'S fear fo 'n casibh ciuirte. 

'S trie a chithear ann sa chaonnaig 
Fioram farum chon is dhaoine, 
Clann a ranich, mnai ri caoineadh ; 
'S boabhail crosd a chuirt iad. 

'S ma chreideas gach fear na chual e, 
'S meas e na thuirt Calum Ruadh rium ; 
'S iad na coin a bhios an uachdar, 
'S bidh daoin'-uaisle muchte. COR AN T-SAOGHIL. 

LE LACHINN STRATH-MHATHASIDH. 

Tha sluagh an t-saoghil so 'nan deannibh, 
Fear a sgaoileadh 's fear a teanail, 
Fear a carnadh oir 's ga mhuchadh, 
'S fear ga ol gu dluth le caithrim. 

Bhuainn e, 'dhaoine, 's gabhidh 'n seol e, 
'Bhi ro ghlic no bhi ro ghorach ; 
Leigibh dhibh e 's leanibh mise ; 
So agibh an nis mo dhoigh-sa : — 

Gun bhi ro chaiteach no 'nam dhaolaig, 
A cruinneachadh oir no ga sgaoileadh ; 
Ma gheil)h mi biadh, tein', is earradh 
Tha mi toilichte dhe 'n t-saoghal. 

'Nuair 'bhuaileas an t-eug a ghath orm, 
Tha mo Shlanighear air a chathir, 
'S bheir e mi cho luath do Pharras 
'S ged b' e righ na Spainne m' athir. ORAN DO NIGHINN OIG. 

LE UILLEAM MAC-COINNICH. 

'S cianail m' aigneadh on a mhaduinn 

'Ghabh mi cead de 'n ribhinn ; 

Ti cho taitneach riut cha n-f haic mi 

Ann an dreach no 'm fiamhachd. 

Bu ihrian de m' Ion do bhriathribh beoil 

A teachd mar cheol a sitli-bhruth ; 

'S i 'n t-seirc a ta "nad bhraighe ban 

A thaisg mo ghradh gu diomhair. Ciochan corrach, lionte, soluis 

Air do bhroilleach reidh-ghlan ; 

Do sheang-shlios fallain mar an eala, 

No mar chanach sleibhe ; 

Bas ionmhuinn caoin nan geal-mheur caol, 

A dealbh nan craobh air peurlinn, 

'S tu fialidh glic, do chiall gu'n dig 

Air diomhaireachd nan reultan. 

Do bhraighe gle-gheal mar ghath greine, 

T' aghidh reidh-ghlan mhodhar ; 

Siunnailt t' eugais 's tearc ri f heutinn, 

Gur tu reul nan oighean. 

Gurbachlach, dualach, cas-bhuidh, cuachach, 

T' f halt mu 'n cuairt an ordagh ; 

'S ann 'tha gach ciabh mar fhain' air sniomh, 

'S gach aon air fiamh an oir dhiubh. 

Nighean aingil nan rosg malla, 

'vS nan gruaidh glan 'tha narach ; 

Da shuil ghorm mheallach fo d' chaol mhala, 

'S gach aon a mealladh graidh dhiu. 

Tha mais 'ad ghnuis gun eas-bhuidh muirn, 

Beul meachir ciuin 'ni manran ; 

Do bhriodal caomh 's do loinn maraon 

A riun mo ghaol-s' a thaladh. 

Corp seamhidh ban 'choimh-lionas gradh 

Gach ti a tharas iul ort, 

'S ann tha do shnuadh 'toirt barr air sluagh, 

'S tu 'n ainnir shuairce, chliuteach ; 

Do dheas chalbannan ro dhealbhach, 

Gun bhi meanbh no dumhail ; 

Troigh chruinn chomhnard 'dh' fhalbhas 

modhar. 
Nach dean feoirnein 'lubadh. 

Chomh glan is tu 's neo-shoilleir dhuinn, 
Mar ghealich thu 'n tus eirigh ; 226 

Beul tana muint' is anail chubhridh, 

Is siunnalt thu do Bhenus. 

'S e'chrun do thlachd deud muirn'mar chaile 

Air dhluthadh ceart ri 'cheilc ; 

O 'n dig an t-oran aotrom ceolmhor, 

Mar an smeorach cheitein. 

O Thriath nan dul tus rath' f huair thu 

'Bhi modhail, ciuin, gun ardan ; 

Tha iochd is cliu, is loinn, is muirn, 

Air glaodhadh dkith ri d' nadar ; 

'S tu air do bhuain a freumh nam buadh, 

De 'n treun fhuil uasil, statail ; 

Thu fialidh, pailt an gniomh 's an tlachd, 

'S do chiall 'co-streup ri t' aillteachd. The subject of the poem was a daughter of 
Coinneach Ruadh Mackenzie, son of Mackenzie 
of Applecross. When the author repeated it to 
his brother Alexander, the latter said he could 
compose a better poem himself. He tried to 
prove his statement by composing the poem that 
follows. ORAN DO 'N NIGHINN CHEUDNA. 

LE ALASDIR MAC-COINMCH. 

Soridh slan do 'n ailleagan 
'Bha mar-rium 'n trath so 'n raoir ; 
Gur barricht' ann an ailleachd thu, 
'S gur lan-mhaiseach do loinn. 
Thug thu barr air mnai na h-Albann 
An dreach, 's an dealbh, 's an sgoinn ; 
Dh' f hag nadar ann an gliocas dhuit 
Gach buaidh dhiu sud os roinn. Ge dana dhomh ri raitinn sin 

Thug nadar dhuil na 's leoir, 

Cho mor 's gun d' rinneadh ban-righ dhiot, 

Gun ardan, gun ghne phrois. 

Cha n-f heil cron ri aireamh ort 

A dh' f haodadh fas air feoil ; 

Am nieasg bhan og is mhaighdeannan 

Mar dhaoimean thu 'measg oir. 

Am measg nam ban gur sgathan thu 
'Toirt barr orra anns gach geall ; 
Is bachlach, buidhe, sniomhanach 
Gach ciabh "tha air do cheann ; 
Tha do ghruaidh cho dreachar 
Ris na h-ubhlan datht' air crann ; 
Suil chorrach ghorm mar dhearcagan, 
Mu 'n iath an rosg 'tha mall. 

'N taobh staigh de 'n bhile dhathte sin 

Tha deud geal, cailce, grinn ; 

O 'n ceolmhoire 'thig orain 

Na na h-organan a seinn. 

Mur h-'eil cron am falach ort, 

'S e bharail 'sa bheil sinn 

Gu"n tilg thu-fein is Bhenus 

Ann an dealbh 's an eugas croinn. 

Trian do mhais' cha n-innsear learn 
A dh' aindeoin ni de 'n can ; 
Braighe mar chuan linnginneach 
Fo 'n aghidh mhin gun smal, 
Gur corrach geal na ciochan 
'Th' air do bhroilleach lionte glan ; 
Glac gheal, mhiar-f haineach, f hinealta, 
'Tha teom air gniomh nam ban. 

Fhad 's a mhaireas Albannich 
Biodh iomradh ort air bhuil ; 228 

Slios mar eal' air chuantibh 

Aig an oigh a 's uaisle fuil ; 

Do phog air bhlas nam fioguisean, 

'S do bheul o 'm binn 'thig guth ; 

'N am eisdeachd fuaim na fidh'laireachd- 

Gur finealta do chruth. DONNACHADH BAN MAC-AN-T-SAOIR. 

Duncan Ban Macintyre was bom in Druimlia- 
ghart, in Glenorchy, Argyleshire, March 20th, 
1724. His early life was spent in hunting and 
fishing. He could neilher read nor write. He 
joined the Royalists in 1745 as a substitute for 
Mr. Fletcher of Glenorchy, who promised him 
300 marks, or about $85. He fought at the 
Battle of Falkirk, under the command of Colonel 
Campbell of Carwhin, January 17th, 1746. 
Though fighting for King George he was a 
Jacobite at heart, and would rather have been on 
the other side. He was an excellent marksman, 
and after the suppression of the rebellion was 
appointed forester to the Earl of Breadalbane in 
Coir'-a-cheathich and Beinn-Dorainn. Some 
years afterwards he became forester to the Duke 
of Argyll in Buachill-Eite. He served six years 
in the Breadalbane P'encibles, or from 1793 to 
1799. He held the rank of Sergeant. After 
1799 he became one of the city-guard of Edin- 
burgh. He retired from the city-guard in 1806. 
He died in Edinburgh about the 14th of May, 
1812. He was married, but we do not know 
whether he had children or not. The first edition 
of his poems appeared in 1768. It is said that it 
was prepared for publication by the Rev. Dr. 
Stewart, minister of Killin, and translator of the 
New Testament into Gaelic. Duncan Ban was 
one of the ablest poets of the Highlands. CEAD DEIREANNACH NAM BEANN. 

LE DONNACHADH BAN. 

Bha mi 'n de 'm Beinn-dorain, 
'S na coir cha robh mi aineolach ; 
Chunna mi na gleanntan 
'S na Leanntichean a b' aithne dhomh ; 
B' e sin an sealladh eibhinn 
'Bhi 'g imeachd air na sleibhtibh, 
'Nuair 'bhiodh a ghrian ag eirigh, 
'S a bhiodh na feidh a langanich. 

'S aobhach a ghreidh uallach, 

'N uair 'ghluaiseadh iad gu farumach, 

'S na h-eildean air an f huaran, 

Bu chuannar na laoigh bhallach ann ; 

Na maoislichean 's na ruadh-bhuic, 

Na coilich dhubha 's ruadha, 

'S e 'n ceol 'bu bhinne 'chualas 

'N uair 'chluinnt' am fuaim 'sa chamhanich. 

'S togarrach a dh' f halbhinn 

Gu sealgaireachd nam beallichean, 

'Dol 'mach a dhireadh garbhlich, 

'S gum b' anmoch 'tigh'nn gu baile mi ; 

An t-uisge glan 's am faileadh, 

'Th' air muUach nam beann arda, 

Chuidich iad gu fas mi, 

'S iad 'rinn dhomh slaint' is fallaineachd. 

Fhuair mi greis de m' arach 

Air aireanibh a b' ailhne dhomh, 

Ri cluich is mire 's manran, 

'S bhi 'n caoimhneas blath nan caileagan ; 

Bu chuis an aghidh nadair 

Gum maireadh sin an drast dhomh ; 

'S e 'b' eiginn 'bhi gam fagail 

'Nuair 'thanic trath dhuinn dealachadh. 230 

'Nis on bhuail an aois mi 

Fhuair mi gaoid a mhaireas domh, 

'Rinn milleadh air mo dheudach, 

'S mo leirsinn air a dalladh orm. 

Cha n-urrinn mi bhi treubhach, 

(ied a chuirinn feum air ; 

'S ged bhiodh an ruaig 'am dheidh-sa, 

Cha dean mi ceum ro chabhagach. 

Ged tha mo cheann air liathadh, 
'S mo chiabliagan air tanachadh, 
Is trie a leig mi mial-chu 
Ri fear fiadhich, ceannardach. 
Ged bu toigh learn riamh iad, 
'S ged f haicinn air an t-sliabh iad, 
Cha deid mi 'nis gan iarridh 
On chain mi trian na h-analach. 

Ri am dol ann sa bhuireadh 

Bu durachdach a leaninn iad ; 

'vS bhiodh uair aig sluagh na duthcha 

'Toirt orain ur' is rannachd dhuinn ; 

Greis eile mar-ri cairdean 

'Nuair 'bha sinn ann sna campan ; 

Bu chridhail ann san am sin 

'S cha bhiodh an dram oirnn annasach. 

'Nuair bha mi 'n toiseach m' oige, 

'S i 'ghorich' a chum falamh mi ; 

'S e 'm fortan 'tha 'cur oirnne 

Gach aon mi coir a ghealladh dhuinn. 

Ged tha mi gann de storas, 

Tha m' inntinn Ian de sholas 

On tha mi ann an dochas 

Gun d' rinn nigh'n Deors' an t-aran dhomh. 

Bha mi 'n de 'san aonach, 

'S bha smaointinn mor air m' aire-sa, "S nach robh 'n luchd-gaoil a b' abhist 

'Bhi 'siubhal fasich mar-rium ann. 

'S a bheinn a 's beag a shaoil mi 

Gun deanadh ise caochladh, 

On tha i "n nis fo chaorich, 

'S ann 'thug an saoghal car asam. 

'Nuair sheall mi air gach taobh dhiom 

Cha n-fhaotuinn gun bhi smalanach, 

On theirig coille 's fraoch ann, 

'S na daoin' a bh' ann cha mhaireann iad. 

Cha n-f heil fiadh r' a shealg ann, 

Cha n-f heil eun no earb ann, 

'M beagan nach h-'eil marlih diu. 

'S e 'rinn iad falbh gu baileach as. 

Mo shoridh leis na frithean, 

O ! 's miorbhailteach na beannan iad, 

Le biolair uaine 's fior uisg', 

Deoch uasal, riomhach, cheanlta. 

Na blaran a tha prisail, 

'S na fasichean 'tha honmhor, 

On 's ait a Icig mi dhiom iad, 

Gu brath mo mhile beannachd leo ! Duncan Ban paid his last visit to Beinn-dorain, 
September 19th, 1802. THE REV. JAMES MACLAGAN. 

The Rev. James Maclagan was born in 1729, 
He was ordained in 1760 as missionary at 
Amulree. He succeeded Dr. Adam Ferguson as 
chaplain of the Black Watch, in 1757. Pie be- 
came minister of the Parish of Blair Athol in 232 

1718. He married Catherine, daughter of the 
Rev. James Stewart of Killin, in 1784. He was 
an excellent Gaelic scholar, and gave some 
assistance to his brother-in-law, the Rev. Dr. 
Stewart of Luss, in translating the Old Testament 
into Gaelic. He was held in the highest respect 
by the men and officers of the 42nd. He died 
May 3rd, 1805. The Rev. James Maclagan, 
Professor of Divinity in the Free-Church College, 
Aberdeen, was his son. 

Mr. Maclagan was evidently a man of ability, 
and a man whose mind was filled with poetic 
thoughts. We suspect however that his command 
of words was somewhat limited. His composition 
issomewhat stiff; it contains too manycontractions. 
It lacks the regular flow that one would like to 
find in poetry. GAISGICH NAN GARBHCPIRIOCH ; 

Orajt a rinneadli do''n Chath-hhiiidhinn Riogli- 
ail Ghaidhealich, an uair a hha tad a dol do 
dh- America 'sa bhliadhna 1736. 

I.EIS AN URRAMACH SEUMAS MAC-LAGAIN. 

Beir soridh bhuam le deagh run buaidh' 

'Dh-f hios ghaisgeach stuamach gharbh-chrioch ; 

Ogain uaisle bhreacan uaine, 

Fheileadh sguabidh, 's ghearr-chot'; 

Lann dubh-ghorm chruaidh air arm-chrios uallach, 

'S deilg 'nan guailnibh cearr ac'; 

Ur laoich chruadalach 'thug buaidh 

An laimhseach' luath lann 's thargaid ; 

Buidheann chridhail Mhorair Iain, 
Flath de 'n f hine lamh-threin 283 

'Ni naimhdean dubhach 's cairdean subhach, 
'N deagh f huil Mhuireach 's ceannard. 
'S ge h-e Loudon theid air lear leibh, 
Tha e fearail, sionnsar ; 
Glic gun mhaille, treun 'san tarruinn, 
Bheir sibh caithream 'nail leibh. 

'Leogh'nibh garga bho shean Alb' 

Leanibh ri 'r n-airm 's ri 'r n-eideadh, 

Faighibh targaid eutrom, bhall-bhuidh' 

'Ghabhas dearg thuagh Choillteach ; 

'S cuilbheir earr-bhuidh' 'n laimh gach sealgair, 

Seoid ail marbhadh chaol damh. 

O 's mithich 'dh-Alb'nich del a shealg 

Air Frangich chealgach 's Coilltich. 

Togibh baidail ard' ri aigein, 

Stiuiribh grad treun chabhlach, 

Air cuan cas-thonn, stuadhach, bras, ard. 

Uaibhreach, glacach, beanntach, 

Beucach, tartrach, gailbheach, lasrach, 

'Bhuaileas creag le stairn-thoirm ; 

A shleuchdas grad do 'r suaicheantas 

'S do 'n phiob 'toirt caismeachd falbh dhuibh. 

Tha 'n cuan gu min a tairgse sith' dhuibh, 
Chaisg e strith throm, shiubhlach ; 
Tha 'thonnan min' ri plubrich bhinn, 
'Seinn iorraim dhuibh is h-ug air ; 
Tha dearrsadh grinn na greine leibh, 
'S gur deas gach reann gu dusgadh 
A sheoladh dhuibh 'ur sligh' thar sail 
Do 'n chaladh aigh a 's ionnsa. 

Air mor-thir chi sibh oighean riomhach, 
'Teachd le mile failte, 

'S braon 'sgach min shuil mhaoth air shior-chrith 
'Nan gnuis bhian-ghil, aillidh, A' guidh' an didean o 'n luchd mi-ruin 
Eignich, milltidh, 's craidhidh, 
A chreach an tir, a mharbh an dillsean. 
An gradh, am fir, 's am braithrean. 

Ma 's og-laoich sibhse a thug gaol, 
Their oighean caomh' na h-ailleachd, 
Bithibh treubhach 's buidhnibh saors' 
Do mhnathibh 's chloinn bhur cairdean. 
Bheir buaidh air Coilltich 's F'raing na foill* 
Do ribhinn mhaoth nam ban l>has, — 
Ma 's fios do mhaighdinnibh run maighdinn', — 
Leibh gu 'n aom gun ain-deoin. 

Ma 's aill leibh cliu dhuibh fein 's dha 'r duthich, 

'S gloir mar chumh' neo-bhasmhoir, 

Ruaigibh 's sgiursaibh null gach Muisi 

'Leum thar sruth Naomh Labhrinn ; 

Gu deas o 'bhruaich na fagil)h cluain, 

Bho 'cheann gu cuan aig Frangach, 

No 'n ear o Mhisipi na cuairt 

Gu muir an luailteach cabhlach. 

'S tearint' dochas 'chur 'sna leogh'nibh 
'Chleachd o 'n oig' an cruadal, 
'Bhi meas'ra, crodha, air bheag loin, 
A siubhal mointich 's f huar bheann ; 
'Bhi luthar seolt' air marbhadh eoin, 
Air feachd, air thoir, 's an tuasaid, 
Air chlaigne 'stroiceadh 'n cuis na corach, 
'Casgadh morchuis uailihrich. 

'S cuimseach sealgairean nan garbh-chrioch 

'N am na dararich theinntich ; 

Ni iad call le 'm peilair tairnich 

Ge b' e ball ri 'n caog iad. 

Ri rusgadh lann 's ard sgreadrich chnamh 

Bidh ar nan laimh dheis 's maoim romp'i Bidh sgrios do-shasach le sguaib lair 
A chaoidh 'm bun sail' ur naimhdean. 

Ri leanailt ruaig mar ghaoith bho thuath, 
No seabhag, lualhs nam feil'-fhear; 
Nach leig as bhuatha Frangich luaineach, 
No cas luath nan Coillteach ; 
A dh' f hogras ruadh-mhad' Fraing gu tuath, 
'Eheir sith-shaimh shuas a bheinn daibh ; 
'S le giulan suairc a bheir orr' buaidh 
A chaomhnas luaidh' a chaoidh dhuinn. 

'N sin gabhidh craobh na sith' le freumh 
Teann ghreim de 'n doimhne thalmhuinn, 
Is sinidh geugan gu ruig neamh, 
Gach aird le seimh-mheas 's geal-bhlath. 
Bidh ceileir eibhinn eun 'na meanglain, 
'S daoin' le 'n cloinn a' sealbh'chadh 
Toridh 's saoth'r an lamh gun mhaoim 
Fo dhubhar caomh a dearbh sgail. 

Gach gleann ni eibhneas, 's maoth bhlath eiridh 

Air gach beinn 'bha fasail ; 

Bidh daoin' is spreidh 's tuath iteach speur 

Ri mireig 's seirm luath-ghairich, 

Thig pailteas, saorsa, gradh, is aoidheachd 

Am measg dhaoine 'dh-aiteach ; 

Bheir sith do 'n ghrein teas, lonnrachd, 's gleus, 

'S do chomh-sheirm neimh luath's nadair. 

Air faighinn sith 's gach math 'thig dh'i, 

Is ceannachd 's tir mar b' abhist 

Mu Ohio riomhaich nan lub lionmhor, 

Thig sibh a ris gu 'r n-aros ; 

Thar cuan le piob-cheol subhach, grinn, 

'S le caithream binn 'n 'ur cabhlach ; 

Bidh maighdnean riomhach mar' 'nam miltibh, 

'S eisg mu 'r piob a dannsa. Bidh cumh' o 'n righ is buidh'cheas tire, 

'S cliii gach linn gu bralh dhuibh 

'Dhion coir bhur tir' o shannt a mhillteir 

'S a dhearbh mor bhrigh nan Gaidheal ; 

'S 'nuair 'thig sibh ris bidh cairdean min', 

Is baird bheul-bhinn "g 'ur failteach ; 

'S cha diult an ribhinn lamh do 'n f hior laoch, 

'Thug 's gach strith buaidh-larich. 

Ni 'r deagh ghiulan Deors' a lubadh, 

'S bheir e dhuinn ar n-eideadh ; 

An t-eideadh surdail 'bha o thus ann, 

O linn Adhaimh 's Eubha : 

'S ma bheir e'n trath s' dhuinn, mar a b' abhist, 

Ar n-inbh', ar n-airm, 's ar n-eideadh, 

'S sinn saighdean 's fearr a bhios 'na bhalg ; 

'S e 'n t-iochd 'ni Alb' dha f hein d'inn. Bidh Breatunn 's Eirinn 's Eorp gu leir 
'Geur amharc Ghaidheal Alb' nach ; 
'Ur tir 's mi-f hin mar mhathair chaoimh 
A guidhe Neamh leibh soirbheach. — 
Ri ceol no caoidh 'reir mar thig dhuibh, 
'Chaoidh cumibh 'n cuimhn' bhur n-x\rd-Righ ; 
'Nis beannachd leibh, Ian shonas 's buaidh, 
Gu 'r cliu-sa luath-ghair chairdean. Reann, a star. lonnsa for annsa, more beloved. Muisi, 
monsieur, a Frenchman. Lonnrachd, brightness. Luath- 
ghair, joy, a shout of joy. ORAN 

Do '« Chath-hhuidhinn Rioghail Ghaidhealich, 
an deidh treas hlar na h-Eiphait. 

LE MR SEUMAS MAC-LAGAIN. 

'S an ochd-ciad-diag is bliadhna, 
'Sam beuc na siantan ard', 
Tha gaoth an ear air sgiathibh 
'Toirt sgeoil an iar gun chaird, 
Faraon 'tha cliuiteach 's cianail, 
Gun d' thuit nmr thriath san ar, 
De 'r sloigh gun 'd thuit na ciadan, 
Fa-leith laoich fhial nan Gaidh'l. 

Ma thuit, cha b' ann gun deagh chliu 
A dh' eug an laochridh gharg ; 
Gun d' aithnich rogh' nan Saor-fhear 
Gur garg an gleus 'nam feirg. 
Dhith-larich iad gu leirsgrios 
Do-cheannsich threun' 'san t-sealg, 
'S chuir iad am bratach bheudach, 
Mar chuimhn' an euchd, da 'n Alb. 

Is cha b' e cothrom Feinne 
A f huair na trein 'sa bhlar ; 
Bho 'n cul 's fo dhuibhribh oidhch' 
Na Do-cheannsich bhruchd 'nan dail, 
'S cath-bhuidheann eil' ri 'n aodann 
'Bu leoir gu 'n claoidh 'san ar ; 
Ach chuir na laoieh fo mhaoim iad 
'S am fuil na tuinn ri Iar. 

Nuair shaoil Menou gu 'n d' aom iad 
Bu ghrad 'san raon 'nan coir, 
A mharc-shluagh le 'n eich leumnach 
A dheanadh euchd 'san toir. Ach chuir na Gaidheil ghleusda 
lad sud nan steud le 'n treoir ; 
Bha Breat' nich uile rreubhach 
Ach sibhse treun thar gloir, 

Bho 'r feadain ghlas' a smuidrich 
Bha frasan drudhteach, geur ; 
Bhur gunna-bhiodagan ruisgte 
Bha air an druim 'nan steud ; 
'S bhur claidhean sgaiteach, luthar, 
A snaigheadh smuis is f heith. 
Cha b' ionnan sibh 's na lub-f hir 
Bha 'faoineis riu mu'n Rein. 

Ni bheil e 'n comas dhaoine 
An treine dol na 's aird' 
Na chaidh na Gaidheil bheumnach 
An tir na Eiph't an trath s' 
An cliu a bha cho daor dhuibh 
Mo dhoigh, a chaoidh nach caill ; 
Bidh neart is cliu, nam fraoch-bheann 
A cur ri 'r daoin a ghnath. 

Learn 's duilich na fir chrodha 
A bhi fo 'n f hoid cho trath ; 
Ro f had' o 'n dilsibh bronach 
Nach cluinn na 's mo mu 'n spairn. 
Ach 's aoibhneach do na beothibh 
Gun robh iad mor nan la, 
Nach dean iad tuillepdh gorich, 
'S nach eug an gloir gu brath. 

Ge duilich leinn na dh' eug dhiu, 
Tha 'n luaidheachd ceutach, cinnt', 
Bhon thuit iad an deagh abhar, 
'S luchd-eucoir fhagail sint'. 
Cha n-f hag am bas fir f hiamhach 
Ged shraonadh iad bho roinn ; 'S bidh diuim an eagil reubte 
Ge fada leum na h-oillt'. 

Cha n-ionghnadh leam bhur diobhail 
Bho ionnsidh dian bhur namh, 
A shaoil tre sgrios na Fiannachd 
Gum fagteadh fiamhach each. 
Ach mheall sibh tur am mi-nm, 
Am miosguinn thug gu 'n call, 
Is sgath sibh cathan lionmhor 
'Bha 'n duil gu dian ri 'r bas. 

Bhon thug na Frangich buaidh 

Air an f huigheall thruagh 'bha 'n Gal, 

An deidh do Cheusar uaibhreach 

An claoidh gun truas 's an cradh, 

Shaoil iad nach b' f hearr 'an cruadal 

Saor Ghaidheil uasal Alb', 

'Bha ionnsicht', aonicht', cruadhicht', 

'S da 'n du sior-bhuaidh nan calg. 

Fhuair sibh le 'r giulan laochmhor 
Meas cuid de dhaoin' 'thug fuath 
Da 'r tir gun f hios cia 'n t-aobhar, 
Mur h-e 'bhi daonnan cruaidh. 
Is aithne da 'r deagh righ sibh, 
'S d'a theaghlach riomhach, suairc'. — 
Cha n-easbhuidh inbhe' chaoidh dhuibh 
'S sibh 'n toir cho dian air buaidh. 

'S sibh iarmad Ghomir chliuitich, 
A ghluais bho 'n Tur do 'n Eorp', 
Is sliochd nan Gaidheal treun sin 
Nach dugadh geill do 'n Roimh. 
Ged fhuair na Sasnich mhillteach 
Cuid mhor de 'r tir fo 'n sgod, 
'S e 'n t-seoltachd a rinn feum dhaibh, 
Is cha b' e 'n euchd no 'n treoir 240 

Na Lachlunnich chruaidh, f hiadhta, 

Thug ionnsidh dhian le guin, 

Air duthieh ard ar sinnsre 

A thoirt fo chis gu tur, 

Le foghmharachd 's droch innleachd 

Araon air tir 's air muir, 

Ach uaighean thugadh dhaibh sud 

Leo gus am b' annsa sgur. 

A Ghaidheil, tha iad lionmhor 
A shath 'n ar bian an calg. 
Ar gaisge dhuisg dhuinn mi-run 
Nan Gotach grimeach, searbh. 
Ni bheil ann fear diu 'sgriobhas 
Nach h-eil le miosguinn garg ; 
Do nach sop-reic ar riabadh 
'Thoirt fiach d'a f harrusg borb. 

Cha ghann duibh luchd ath-lionidh, 
'S bhur cliu cho dian 's cho binn ; 
Bidh oigf hir ghleusda, dhiana, 
'G ur n-iarridh as gach beinn. 
Is tairnidh fuaim bhur pioba 
Na miltean as na gUnn ; 
'S bidh breacain 's chlaidhean liomha 
A dusgadh miann gach linn. 

O ! Ahercromi chliuitich, 

Gur mor ar turs' 'ad dheidh ; 

Gur mor a chaill do dhuthich 

Na d' ghnaths, na t' iul, na t' euchd. 

Do bhanntrach is t' og f hiurain 

Tha dluth a frasadh dheur ; 

Ach 's mor am meas a 's du dhaibh 

Air sgath an f hiubhidh 'dh-eug. 

Ach Alasdir aigh Siiubhairt, 
Is eibhinn liumsa t' euchd, A stiuir na gaisgich uasal 
An comhrag cruaidh nan euchd, 
Ged thug aois 's droch dhuthich 
Dhiom slainte, luths, is gleus, 
Xhaoidh leanidh mo dheagh run sibh, 
\S gur heath' ur cliu do m' chre. 

"Nis saoghal fad' is soirbheas 
Do ghaisgich gharg nan Gaidh'j, 
A dhionadh coir na h-Alba 
'S a chaisgeadh buirb' nan namh, 
A bhuannach' sith' is sealbh' dhuinn 
Air chuantibh garbh 's air traigh ; 
Gum mair ar reachd 's co-dhealbhadb 
Fo righ math, soirbh, 's gach aL 

Bu dian a ruith air aimhieas e, 
A thionndadh as an tir 
Ar cinneadh dileas, lamh-laidir, 
Tre ghionach saibhris chrin. 
Is (?(y-a choimhdeadh dhaibh i, 
Gun chairdean daimhail, dian' ? 
Tha Bonipart ro eibhneach dheth 
Mar 'leumas lad niuir shiar. 

'N deidh saothir agus doruinn 
Is aoibhneach sogh is saimh ; 
Deagh chliu o dhaoine coire 
Is failte rahor o dhaimh. 
Ach CO a dh' innseas solas 
Xan oighean boidheach, maid", 
"Thug meas is gaol o 'n oig' dhuibh, 
'S 'tha 'nis gun deo le agh ? 

Ged tha sibh an tir chian uam., 

Mo shoruidh sior 'n ur coir. 

Biodh tearmunn an Aird Thriath' leibh, 

Gu "r dion o lochd 's o leon. Is aoibhinn learn deagh sgial oirbh 
Ged tha mi crionidh, breoit'; 
Ach mis', ma 's Oisain liath mi, 
Mo dhoigh bidh m' Fhianntan beo. Gun chaird, without delay. Rogha nan Saor-f hear, the 
select troops of the Franks or French. Dith-larich, remove 
from the field, utterly destroy. Na Do-cheannsich, the 
Invincibies, a French regiment. Cothrom Feinne, a fight 
on equal terms, a fight in daylight with man for man. 
Mu'n Rein, about the Rhine. Mo dhoigh, my confidence. 
Luaigheachd, reward. Sraon, fall sideways. Miosguinn, 
malice. Cath, in the ninth stanza, a body of soldiers, a 
troop. larmad, offspring. Foghmharachd, piracy. Gotach, 
a Goth. The Goths referred to are Dr. Johnson and 
Pinkerton, especially the latter. Sop-reic, a wisp of straw 
used as a sign on an ale-house. Thoirt fiach, to give value 
tot Farrusg, refuse, rubbish. What the poet means is 
that some writers would attack the Highlanders to draw 
attention to their trashy books and make them saleable. 
Alexander Stewart commanded the right wing of the 42nd. 
Codhealbhadh, constitution or fundamental laws of gov- 
ernment. 

The third battle in Egypt, known as the Battle of 
Alexandria, was fought on the 21st of MartfK^iSoi. The 
morning was unusually dark, cloudy, and close. I'he 
French attempted to take the British by surprise, and 
attacked them at half past three. The battle lasted until 
ten o'clock. Sir Ralf Abercromby received a wound from 
which he died on March 28th. The French were defeated. 
The 42nd, a chath-bhuidhean riogail Ghaidhealach, was in 
the hottest of the fight. TURAS AILAIN THAR CHUAN : 

Oran do dh-Ailain Mac-Gilleain, Fear BhrolaiSy 
an tiair a dhyha/hh e do cJiogadh America. 

LE CALUM MAC-AN-FHLEISDEIR. 

Turas Ailain thar chuan 

Dh' f hag mo mhulad-sa buan, 

'S nach faigh sinn san uair ort cunntas. 

Dh' fhalbh thu 'chomhnadh an t-sluaigh 2pi3 

Do dh -America bhuainn ; 

Sian an Domhnich 'chur buaidh le cliu ort. 

Dh' f halbh air clar luinge luath, 

'S a siuil ard' rithe 'suas, 

Air chuan dronagach, riabhach, dubh-ghorm, 

'Fhir 'bu shiobhalta cainnt, 

Xabhradh blath ri d' luchd-daimh, 

Dh' fhag thu sinne san am ga l ionndrainn. Gur tu b" f haicheala ceum 

De na chunnic mi-fein, 

Riamh air faiche nan ceud, 's tu uisail. 

Thig ad shiod ort mar bheus 

Air chul sniomhain, donn, reidh, 

Cridhe farsuinn nach euradh cuinneadh. 

Suil mar dhearcaig ad fhraoich, 

Fo na mhalla 'bha caol, 

'S deud snaighte nach faoin 'na dhluthadh. 

Gruaidh mar aiteal nan caor 

Nach froiseadh ri gaoith, 

No mar ubhal air craoibh nach lul)adh. Thig dhuit clogad is sgiath, 

Claidheabh sgaiteach, gorm, siar, 

Agus glac nan ceann liomhte, ura. 

Pic de 'n iubhar dhonn, chaol, 

'N a sheasamh ri d' thaobh, 

'S gu barr a dheise fo aobhar dubilt". 

Gum bu duthchas deagh sgeul 

Bhi ga iomradh ort fein, 

'S mor a ghlac thu de cheill ad ghiulan. 

Thu thigh 'n dachidh gu saor 

Gu luchd ionmhuinn do ghaoil, 

"Fhir a labhradh gu caoin ri d' mhuinntir 

Bho 'n thriall Brolas air feachd 
Dh' f halbh ar solas 's ar gean, Marcich morail nan each le luth cheum, 
'Fhir bu leoghanta dreach, 
Fo ghnuis aluinn gun smal, 
Dh' f hag thu iomadach neach ga t' ionndrinn. 
'S bochd nach d' eisdeadh ri ceart, 
Gun thu bhi 't eigin cho fad, 
'S gur h-i Dubhairt a chlach 'bu du dhuit. 
'Righ ga 'n geill sinn air fad, 
Ann ad laimh tha gach neart, 
Cuir deagh sgeul niu 'n fhear feachd ga V 
n-ionnsidh. 'vS car thu 'n ridire ruadh 

A bha 'n Dubhairt nan stuadh, 

Leis an eireadh an skiagh gu dumhil. 

Luchd nam bratichean sroil, 

'Bheireadh creach as gach cro, 

Is a chaisgeadh an toir le diobhail. 

'Chlann-Ghilleain nan lann, 

Learn a's duilich bhur call, 

'S trie bhur ceannbheirt 's bhur ceann gan rusgadh. 

'S mor mo mhulad 's gach am, 

Bhon chaidh Ailain do 'n champ, 

'S gun Sir Eachann san Fhraing 'na dhusgadh. Cha n-f heil duine dhibh ann^ 

'Labhras facal de 'r cainnt, 

Ged a chuirteadh fo shreing an null sibh ; 

Ach an t-Oisain so shuas, 

Air Loch-buidhe nan stuadh ; — 

Seas-sa t' aitreabh 's bi cruaidh mu d' dhuthchas, 

B' iad sin armuinn nam buadh, 

Nach biodh sgathach 'san ruaig, 

Ged a chaill iad air cuairt a Phrionnsa. 

'S e 'chuir Ailain thar cuain. 

Is a dhealich e bhuainn, 

Ar cuid fearinn 'thoirt' suas do 'n Diuca. Tha do bhaintighearna ghaoil 

Fo mhulad mu d' thaobh, 

'S mor am beud nach bu shaor a duthich ; 

Nighean Eachinn bho 'n chaol, 

Aig am biodh an crodh laoigh, 

'S cian 's gur farsuinn 'chaidh sgaoileadh cliu air.- 

Ach na biomaid fo f hiamh, 

Biodh ar dochas san Triath 

'Tha uil'-f hiosrach a riaghladh chuisean. 

'N uair a dh' eireas a ghrian, 

Thig oirnn soinionn is fiath, 

'S seolidh Ailain o 'n iar ga 'r n-ionnsidh. CUM HA 

Do Thearlacli Mor Mac-Gilleain^ Fearna Sgurra, 
ami san Ros Alhuileach. 

LE CALUM MAC-AN-FHLEISDEIR. 

Air m' f hacal fior ann an cainnt, 
'S ann 'san Sgurr a bha 'n call ; 
Bha fath na h-ionndrichinn ann, 
'S cha bu chaorich air ghleann, 
No eich air fuaran nam beann, 
Ach fior dhuin'-uasal gun mheang ; 
'S mor tha 'dhith fear do rainn bhon dh' eug thu. 
'S mor tha dhith, &c. 

Bu duine macant' a bh' ann, 

A bha seircail gun sgraing ; 

Ach nan cuirteadh ris teann 

Bh' aige tiiisneach is ceann ; 

Bu tearc Gaidheal no Gall 

'Bhuidhneadh cuis deth air laimh, 

'Nuair a chuireadh e 'chainnt an geill daibh. B' e sud am baile gun sunnd, 
'S ceann na misnich san uir, 246 

An treun maiseach, glan, ur, 

Fear bu mheachire gnuis ; 

Bu tearc 'f haicinn le suil, 

Do mhac samhuilt 's gach cuis, 

Neach co-ionnan an cliu air cheutadh. 

'S truagh do cheile 'san am, 

'S bu mbor am beud i bhi ann, 

Plor bhean uasal gun mheang, 

'S i gun bhruaidlean, gun f habhd, 

Ged thanic duialt a call, 

Cho ceart 's a sgriobht' e le peann, 

Bho 'n la 'chuireadh thu teann 'sna deilibh. 

Bha 'cholunn chaoimhnail gun gho, 

'S i gun chlaisteachd, gun treoir, 

'N ciste dhainginn nam bord, 

'N deidh an sparradh le ord. — 

Na bha chairdean 'ad choir 

Bha ceann-fath ac' air bron, 

\S cha bu shubhach an ceol r'a eisdeachd. 

Tha Iain Ruadh dheth fo bhron ; 

'S beag an t-ionghnadh sud dho. 

Chain e brathair math coir, 

'Ghabht' air thoiseach an t-sloigh ; 

Dh' f haodteadh earbsa 's e beo 

Gun grad chaisgeadh e 'n toir, 

Cha bu ghealtachd 'bu choir dha 'leughadh. 

Cha n-i do mhathair a 's fearr, 

'S i fo mhulad gach la, 

Gun toilinntinn, gun agh. 

Ged f huair i tionndadh no dha, 

B' e so greadan a craidh, 

Tha 'cul-taic ri lar 

'S e gun chlaisteachd, gun chail, gun leirsinn. 247 

Tha do pheathrichean truagh, 

Air bheag cadil no suain, 

'S iad ri ionndrichinn bhuath' 

"N fhir 'bu f hlathaile snuadh, 

Fiubhidh socrach, gun ghruaim, 

Laidir, fulangach, cruaidh, 

C ait am faic mi 'san uair fear t' eugisg ? 

Bha thu fial anns gach ait, 
Agus buadhach "s gach cas ; 
Is cha b' ionghnadh ged bha 
'S gum bu dileas do phairt 
Ri Mac-Coinnich Chinn-t-sail. 
'Thogadh bratichean ard', 

'Choisneadh cliu anns gach blar, 's nach geill- 
eadh. 

Bha do chridhe gun f hoill, 
'S gum bu shoilleir do chainnt 
A bhiodh blath ri luchd-daimh. 
Bhiodh tu hal ris gach dream 
An am tighinn 'nan ceann ; 
Cha b' e t' f hasan an sgraing 
Mur a digteadh ort cam le eucoir. 

Ach nan digteadh ort cam, 

'S tu nach seachnadh an t-am ; 

Bha thu 'd ghaisgeach gun mheang, 

'S ged nach glachdteadh leat lann, 

Gun robh treine 'nad laimh 

'Chur luchd-Beurla gun chainnt, 

'S tu gu'n caisgeadh gun taing leat f hein iad. 

Cha n-f heil diuc 'tha fo 'n righ, 
No fear fearinn a 's f hiach, 
No duin'-uasal 'ga mhiad, 
A bha eolach mu d' ghniomh, 
Bho 'n la 'ruith e 'san lir Gun danic ort crioch, 

Nach h-'eil duilich gur fior an sgeul e. 

Fior f huil uaibhreach, neo-ghann, 

Bha mu d' ghuaillibh 's niu d' cheann, 

'S i gun truailleachd, gun mheang, 

Mar f hion dathte na Fraing', 

Nach dig uginn an nail, 

Gun an t-or 'chur 'na gheall ; 

B' ainmail, cliuiteach do dhream le 'n euchdan. 

B' e do sheanachas le cinnt 

Clann-Ghilleain nam pics ; 

'S gun robh uair 'bha dhiu pris 

Bho nach gluaiseadh iad crion ; 

Bha an coir air an tir s'; 

Ach bhon 's por iad 'chaidh sios 

Gu de 'm fath dhomh 'bhi 'g inns' am beusan ? 

Tha do chairdeas neo-ghann 

Ri fir Uibhist nam beann, 

Ri Dun-Stathinnis thall, 

'S ri Loch-iall nan cruaidh lann, 

'Thogadh sroiltean ri crann, 

'S dha 'm biodh fiurain gun mheang, 

Nach bu tais ann an am an f heuma. 

Ged a b' ainmail gach dream 

A bha dluth dhuit an daimh, 

Nam biodh tusa fad ann, 

Gun an t-eug thigh'nn cho teann, 

'S tu gu 'n diongadh gun taing 

Mar bu dual air gach laimh ; 

Bhiodh do chliu gu neo-mhall ag eirigh. Charles Maclean, Tearlach na Sgurra, niar- 
ried Catherine, daughter of Lachlan Maclean | 

of Muck, by whom he had one son, Gilleasbic na >i 249 Sgurr, and two daughters. He was noted for his 
great strength. The Pennycross MS. speaks of 
him as " a very worthy and pleasant gentleman." BAINTIGHEARNA GHUISEACHAIN. 

Margaret Macdonell was a daughter of ^lac- 
donell of Ardnabie, in Glengarry. She was born 
about 1 71 5. She was married to William Fraser 
of Guisachan and Culbokie. She had nine sons, 
Simon, John, Archibald, Donald, Rory, and four 
whose names we do not know. She w^as a very 
clever woman. Simon left Scotland in 1773, and 
settled near Bennington, in the State of Vermont. 
He was a captain in Burgoyne's army. He died 
in 1778. His widow and children left the United 
States and settled at St. Andrew's in the county 
of Glengarry, Ontario. Simon, his youngest son, 
was born in 1776. In 1805 Simon explored the 
Fraser River, which is named after him. He 
died in 1862. John and Archibald fought under 
Wolfe at Quebec. John settled in Montreal, and 
was known as Judge Fraser. Donald and another 
of Mrs. Fraser's sons were officers in the Austrian 
Army. Donald was killed on the battle-field in 
Germany. He w^as the youngest but one of the nine 
sons. Two of the sons died in the East Indies, 
one of whom perished in the Black Hole of Cal- 
cutta. One of Mrs. Fraser's sons was only a 
week old when the infamous Hanoverian butcher, 
the Duke of Cumberland, sent an officer with 
some soldiers to set fire to her house. She refers 
to her sad conditon in the following stanzas : — 

'Bhliadhn' a rugadh thus' a Ruari 

'S ann a thog iad bhuainn na ereachan. 'S trom 's gur muladuch a tha mi 
'Cumail blaiths air aois na seachdain, 

Loisg iad mo shabhal 's mo bhathach, 
'vS chuir iad mo thaigh clair na lasir. CUMHA DHOMHNILL FHRISAIL. 

LE A MHATHAIR. 

La na nollig mhoir a b' f huar 
Fhuair mi sgeula mo chruaidh-chais, 
DomhnuU donn-gheal og mo ruin 
'Bhi 'na shineadh 'n tiugh a bhlair. 

'Bhi gun choinneal os a chionn, 
No ban-charid chaomh ri gal ; 
Gun chist', gun anart, gun chill, 
Ach 'na shineadh air an dail. 

'S tu mo bheadradh, 's tu mo mhuirn, 
'S tu mo phlanntan an tus fais, 
'S tu m' og laghach 's guirme suil, 
Mar bhradan buirn bha mo ghradh. 

'S e bas anabich mo mhic 
A dh' f hag mi cho trie fo ghruaim ; 
'S ged nach suidh mi air do lie, 
Bidh mo bheannachd trie gu t' uaigh. 

'S ann do Ghearmailt mhoir nam feachd 
'Chuir iad gun mo thoil mo mhae ; 
'S ged nach cuala each mo reachd 
Air mo chridhe dh' f hag e sac. Ach ma ihiodhlic sibh mo mhac, 
'S gun d' f halich sibh 'chorp le uir, 
Mo bheannachd-sa air an laimh 
A rinn dligh' a bhaisdo m' run. .^^ 

Sguridh mi de thuireadh dian, 
Ged nach bi mi 'chaoidh gun bhron ; 
Mo dhochas tha 'n aon Mhac Dhe 
Gu bheil t' anam 'seinn an gloir. 'AILAIN DUINN, SHIUBHLINN LEAT. 

LE ANNA CHAIMBAL. 

Gur a mise 'th' air mo sgaradh 1 

Cha 'n-e sugradh 'nochd 'th' air m' aire. 

"Ailain duinn, o hi, shiubhlinn leat ; 
I ri ri. ri ibh o, hi o hug, oirinn o, 
Ailain duinn, shiubhHnn leat. 

Cha n-e sugradh 'nochd 'th' air m' aire, 
Ach stoirm nan siantan 's meud na gailinn, 
Ailain duinn, &c. 

"Dh' fhuadicheadh na fir on chala. 

'Ailain duinn, a luaidh nan leannan, 

Chuala mi gun deach thu thairis. 

Air a bhata chaoil, dhuibh, dharich ; 

'S gun deach thu air tir am Maninn. 

Cha b' e sud mo rogha cala, 

Ach caolas Stiadir ann sna Hearadh, 252 

No Loch Miabhaig ann sna beannibh. 

'Ailain duinn, a laoigh mo cheille, 

Gur a h-og a thug mi speis dhuit. 

'S ann an nochd a 's bochd mo sgeula ; 

Cha n-e bas a chruidh 'san f heisidh, 

Ach a f hliuichead 's 'tha do leine, 

'S muca-mara 'bhi gad reubadh. 

Ged bu leamsa buaile spreidhe, 

'S ann an nochd 'bu bheag mo speis d'i 

'S mi nach iarradh caochladh ceile ; 

B' anns' 'bhi leat air mullach sleibhe, 

Chuala mi gu 'n deach do bhathadh. 

Gur a truagh nach mi 'bha lamh-riut, 

Ge b' e sgeir no bogh' an traigh thu, 

Ge b' e tiurr am fag an Ian thu. 

Dh' olinn deoch ge b' oil le m' chairdibh ; 

Cha b' ann de dh'-f hion dearg na vSpaine, 

Ach a dh'-f huil do chuim, 's i b' f hearr leam. 

O, gum paigheadh Dia do t' anam 

Na f huair mi dhe d' chomhradh falich, 

Na f huair mi dhe d' chuid gun cheannach ; — 

Piosan dhe an t-sioda bhallach, 2S3 

Ged nach deid e 'm feum ri m' mhaireann, 
M' achanich-sa, 'Righ na cathrach, 
Gun mi 'dhol an uir no 'n anart, 
'N talamh tholl no 'n aite falich, 
Ach 'sa bhall 'an deach thu, Ailain 
Gur a mis' a th' air mo sgaradh. Allan Morrison, son of Roderick Morrison of 
Stornaway, was a sea-captain. He generally 
traded with his vessel between Stornaway and the 
Isle of Man. In the spring of 1768 he left Storn- 
away in his vessel to go to Scalpay for the purpose 
of going through the ceremony of marriage con- 
tract, an reiteach, with Annie Campbell, daughter 
of Campbell of Scalpay. A furious storm having 
sprung up the vessel was swamped ; and Captain 
Morrison and all on board sank with it. The 
broken-hearted Annie wasted away through grief, 
and died a few months afterwards. Whilst her 
relatives and friends were crossing over in boats 
from Scalpay to Rodel, where she was to be 
buried, they were overtaken with such a violent 
storm that the cofBn had to be thrown overboard. 
Shortly after her death Captain ^Morrison's body 
was found at the Shiant Isles. A few dates later 
her own body was found in the same place. 
Whether they were buried side by side or not, 
they should have been. IAIN MAC MHURCHIDH. 

John Macrae, commonly called Iain Mac 
Mhurchidh, was a native of Kintail. He was a 
son of Murchadh Mac Fhearchir. He was 
ground-officer, deer-stalker, and forester for the 
Earl of Seaforth, throughout the districts of 
Kintail and Lochalsh. He was in very comfort- 
able circumstances. He emigrated to North 
Carolina in 1674. He joined the British party at 
the time of the War of Independence. He was 
taken prisoner by the Americans and confined in 
a wretched dungeon. They disliked him on 
account of his strong British sympathies and loyal 
compositions, and treated him very cruelly. He 
lived only a short time after his capture. He died 
in prison. He was a kind-hearted, jovial, and 
pleasant man. He was a capital companion, and 
was exceedingly popular. He was married and 
had several children. HO, CUM THALL AM BODACH. 

LE IAIN MAC MHURCHIDH. 

Gur beag m' uidh 'dhol 'chum na h-airidh 
Far an d' f hag mi mo chrodh aluinn. 
Gun bhi ann tliu ach na cnamhan, 
'S iad gun bhliochd, gun stath, gun laoigh. 

LUINNEAG. 

Ho^ cum thall am am bodach, 
He, fair an nail am hotul ; 
Nuair a dk' eireadh oirnn an sogan 
^S e ';« hotul ^ìnt docha leinu. Lion am botul, lion a dha dhiu, 

Na biodh curam ort mu'n phaigheadh ; 

Mur a faigh thu ann san laimh e 

Ni seiche ba dair' an t-suim. 

Chi mi thall na gabhir cheannich, 

Aig nach h-'eil ach beagan bainne ; 

Mur b' e 'mheud 's a rinn mi 'dh-f heannadh 

Gum bu l)heag mo mhaille ruibh. 

B' e sud earrach dubh a challa, 
Dh' f hag e iomadh aon fo smalan, 
Thug e bhuamsa mo chrodh bainne ; 
'S e na gearrain 'bha mi caoidh. 

Ciod am falh mu "m biodh oirnn dorran ? 
Foghnidh 'n saoghal dhuinn ge b' oil leinn 
'S lionmhor fear a chuir e 'dholidh 
'Mheud 's a thug e 'thoil d'a chinn. 

Fhearibh, na biodh oirbhse gruaman 
Mu na thug an t-earrach cruaidh bhuainn ; 
Gheibh sinn creideas feadh na tuatha 
A ni 'suas na thug e dhinn. 

Biomid cridhail, biomid ceolmhor, 
Gabhamid gach ni mar 's coir dhuinn, 
As a bheagan thig am moran, 
Tuillidh 's a dh' f hoghnas a chaoidh. 

Biomid sugach, biomid geanail, 
Cuireamid air chul an gearan ; 
Cinnidh rud aig math an airidh, 
Sin mar tha mo bharail f hin. 

'S iomadh fineag a tha beirteach, 
'S caonnag air an duine thapidh 'S fearr a bhuilicheadh le tlachd e 
Na esan ge pailt a ni. 

'M fear a's rao a gheibh de 'n t-saoghal 
Bidh e 'strith ri tuiUeadh f haotuinn ; 
Gheibh sinn uile biadh is aodach, 
'S cha doir daormuinn maoin do 'n chill. The poet lost his cattle and horses at Comhlan 
in Glenaffric during a snow-storm in the spring. 
Some time afterwards, whilst passing the place 
in which they had perished he composed the 
above song. It was published originally in 
Gillies's collection, at page 58. THA MI TINN, TINN, TINN. 

LE IAIN MAC MHURCHIDH. 

LUINNEAG. 

Tha mi tinn, tinn, tinn, 

Tha mi tinn ""s mi fo airtneal ; 

Ged nach innis mi do ciiach 

Ciod e 'w fath mu hheil w' acain. 

Bha mi latha dhe mo shaogh'l 
Nach do shaoil learn gum faicinn 
Mo chomanndair orm cho teann 
Ann sa bhall nach do chleachd mi. Mi mar shean duine gun speis, 
Do nach leir aon ni 'f haicinn, 'S mi gun f heum fo na ghrein 
Mur a h-eigh mi air cairteal. 

Mi gun chosnadh na mo nadar 

O 'n la 'chaidh mo bhaisteadh ; 

'S mor gum b' f hearr mo chur 'sa chill 

Na na mhill mi de thasdain, 

'S olc an ceile do mhnaoi oig, 
D' am bu choir a bhi maiseach, 
Fear nach cumadh rithe riamh, 
Bonn a riaricheadh ceart i. 

Mharbhainn fiadh is dheaninn iasgach 
Le siabadh na slaite, 
Is cha robh ort miochuis riamh 
Nach bu mhiann leam a chasgadh. 

Mharbhainn breac air linne buirn, 
Agus udlich' air Glas-bheinn ; 
'S bhiodh coileach-dubh agam air sgeith 
'Nam dhuit eirigh 'sa mhaduinn. 

'S math a laigheas stocain bhan 
Air a chalpa nach faicear ; — 
Troigh chruinn chuimir ann am broig 
'Dh' f halbhas comhnard air leacuinn. 

'N turas 'thug mi do 'n taobh-tuath, 
Chain mi buannachd a phaca ; 
Mun do thill mi dhe na chuairt 
Thug iad bhuam e 's b' e chreach e. The poet addresses his wife in this poem. He 
represents her as complaining of him. He admits 
that he had some failings ; luit tells her that he 
could hunt and fish and thus provide for her. DUANAG ALTRUIM. 

LE IAIN MAC MHURCHIDH. 

FONN. — '''■Floiv gently sweet Afton.''^ 

Dean cadalan samhach, a chuilain mo ruin ; 
Dean fuireach mar tha thu, 's tu 'n drasd an ait ur, 
Bidh oigf iiearan againn Ian beirtis is cliu, 
'S ma bhios tu nad airidh 's leat feareigin diu. 

Gur h-ann an America 'tha sinn an drasd ; 
Fo dhubhar na coille nach teirig gu brath, 
Nuair 'dh' f halbhas an dulachd 's a thionndas am 

blaths, 
Bidh cnothan is ubhlan 's an siucar a fas. 

'S ro bheag orm fein cuid de 'n t-sluagh a tha ann, 
Le 'n cotichean drogaid, 's ad mhor air an ceann ; 
Le 'm briogisean goirid, 's iad sgoilte gu 'm boinn; 
Cha n-fhaicear an t-osan, 's e 'bhochdinn sin 
leam. 

Tha sinne 'n ar n-Innseanich cinnteach gu leoir ; 
Fo dhubhar nan craobh cha bhi 'h-aon againn beo, 
Coin-alluidh is beisdean ag eigheach 's gach froig; 
Gu bheil sinn 'nar n-eiginn bhon threig sinn Righ 
Deors'. 

Mo shoridh le failte 'Chinn-taile nam bo, 

Far 'n d' f huair mi greis m' arach, 's mi 'm phaisde 

beag, og. 
Bhiodh fleasgichean donn' air am bonnibh ri ceol 
Is nionagan dualach 's an gruaidh mar an ros. 

An toiseach an f hoghir bu.chridhail ar sunnd, 
Gheibht' fiadh as an f hireach is bradan a grunnd 
Bhiodh luingeas an sgadain a tiginn fo shiuil, 
Le 'n lasgairean tapidh nach faicteadh fo mhuig. CORRECTIONS. 

Page 2, line 17, daichail ; line 19, gun fhailinn. 

9, II, Mo ; 13, Gun eireadh ; 10, 13, seang-mhear ; 28, 

Gle dheonach. 
12, 2, 'S iomad; 14, 22, ghloin; 27, an ceann; 16, 16, O 

gach. 
20, 7, mnathan-taighe; 21, 27, 'duirn; 23, 17, year 1680. 
24, I, Mhac-Mhic-Ailain; 28, 4, glaic'; 5, luaidhe; 13, 

slaodairean. 
31, 7, Angus and Hugh; 34, 18, biorach; 26, Chan-fheil 

eun. 
44, 2, 'S fhuair; 45, 18, nad dhorn; 23, dhuit. 
46, 3, Breac's ; 5, Kinlochewe ; 14, Thearlich ; 47, 4, 

Failt'. 
48, 10, Mhic-Shimi; 49,22, seanachidh; 24, Mac-Shimi 

50, 21, cleoc'; 25, iomirt; 30, duinn thu. 

51, 28, A dh' f hag sinne; 52, 3, cneidh; 55, 14, mo chu. 
56, 22, gu socir, 57, 12, nam; 16, creideam; 28, Mio- 

chuiseach. 
60, 5, gun ioc iad; 62, 17, a dh' imich; 63, 15, aig 

Uilleam. 
63, 22, d' a shinnsribh; 66, 26, ionndrinn; 75, 24, Bha 

thu. 
77, 5, the stanzas; 78, 19, tuinne; 82, 32, Gu tuireideach 
84, 13, it may be urged; 86, 26, nan inntinn iad. 
93, II, Do nach; 28, cruaidh; 95, 15, mu d' charnibh. 
loi, 30, 'n aite; 103, 10, beauty; 13, san Roimh. 
105, 24, airson mail; 106, 28, iad uaitsa; 108, i, in the 

third stanza. 
108, 6, Corrievreckan ; iii, 9, a ni 'n; 13, am BiobuU. 
113, 22, ghruaidhean ; 115, 15, Cha leigeadh ; 117, 13, 

no gabhidh. 
118, 19, grandson of Ailain; 120, 25, is feumich. 
121, 21, Gur cuimir; 31, Gach tlachd; 132, 5,siubhlach. 
137, 21, airson; 141, 29, Aonghus. 
146, 26, an nighean; 154, 4, Bidh; 156, 21, Iain Borb. 
149, II, fhaoilinn; 206, 21, Bhiodh. 
166, 13, Tha; 172, 4, gun chas; 33, teagasg. 
182, 25, nan creuchdan; 28, an Fhrisealich. 260 

Page 183, II, thuath; 14, Mar chraoibh sheargte fo leon. 

191, 33, Loch-Airceig; 194, 33, sruth fior uisg'; 205, 7, 

gun; 19, 'Chuirinn. 
207, 17, Och ! Och ! ; 211, 6, air a; 
214, 12, Bhuaith'; 225, 24, A rinn. 
216, 12, Leig; 17, bean; 237, 27, laoich. 
240, 3, duthich; 25, Abercromi; 242, 8, Invincibles. 
243, 15, an fhraoich; 26, fo fhaobhar; 249, i, Sgurra. 
249, 33, creachan; 253, 24, few days; 254, 30, leinn. 

Page 21, line 20. — The word marachunn means the wool 
of a sheep that had died. Marbhanach is also used; In the " Gaelic Bards from 1411 to 1715," it is stated at 
page 24 that Murdoch Macrae perished in Gleann-Lic in 
1620. This date which was copied from page 131 of the 
i2th volume of the Transactions of the Gaelic Society of 
Inverness is clearly wrong. We have no means of deter- 
mining the correct date. We cannot be far astray however 
in placing the time of Murdoch's death at about 1680. He 
was a brother of Donnachadh nam Pios.